SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
OPĆINA VRBNIK

29.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09,15/13, 25/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 7. sjednici Općinskog vijeća održanoj 27. lipnja 2018 .donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća
za Općinu Vrbnik

Članak 1.

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Vrbnik, čiji sadržaj se nalazi u prilogu ovoga akta i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Vrbnik, neće se posebno klasificirati niti će se učiniti javno dostupnom, već će se, sukladno stavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, osigurati njegova ograničena dostupnost izvan radne skupine koja je sudjelovala u njezinoj izradi, Općinskog vijeća Općine Vrbnik koje donosi ovu Odluku i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Vrbnik revidirana, lipanj 2012. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 52/12).

KLASA : 810-01/18-01/06

URBROJ: 2142-07-01-18-2

Vrbnik, 27. lipnja 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr