SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
OPĆINA VRBNIK

28.

Na temeljem članka 6. stavak 2. i članka 10. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine«, broj 30/09, 55/13 i 153/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13 i 2/18) općinsko vijeće Općine Vrbnik na 7. sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene
razine buke na otvorenim prostorima Općine Vrbnik na kojima se pružaju ugostiteljske usluge

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se područja gdje postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke propisane Zakonom o zaštiti od buke (»Narodne novine«, broj 30/09 55/13 i 153/13) i Prostornim planom Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 16/04, 43/07 i 53/07) na otvorenim prostorima općine Vrbnnik (ulice, dijelovi ulica i naselja, trgovi i druge lokacije) razlozi dozvoljenog prekoračenja istog, te putevi dolaska i odlaska sudionika događanja.

Članak 2.

Dozvoljava se prekoračenja dopuštene razine buke radi zadovoljavanja potreba održavanja javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i sportskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili u zatvornom prostoru za stanovništvo i goste do 02.00 sata samo u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna i to za cijelo naselje Vrbnik.

Članak 3.

Ovom odlukom određuje se uporaba elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti do 02.00 sata samo u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna.

Buka elektroakustičnih i akustičnih i ostalih izvora buke na otvorenom u istim objektima ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno plavilniku kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otovrenom prostoru.

Članak 4.

Najviša dozvoljena razina buke na prostorima iz članka 2. i 3. ove Odluke iznosi L Aeq,T=15 min= 70 dB(A).

Članak 5.

Sukladno članku 2. i 3. ove Odluke prekoračenje najviše dopuštene razine buke dozvoljava se na dijelu otvorenog ili zatvorenog područja za stanovništvo i goste za navedena područja i to, za vrije održavanja manifestacija koje organizira Općina Vrbnik i Turistička zajednica Općine Vrbnik do 02,00 sata tijekom cijele godine.

Članak 6.

Buka koja nastaje uslijed događaja navedenih u članku 3. ove Odluke ne smije u drugim naseljima općine prelaziti dopuštene granice.

Članak 7.

Putevi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događanja su svi prometni pravci, ulice i ceste za automobile i pješake koji nisu u to vrijeme zatvoreni znakovima i pod regulacijom policije, odnosno propisno označenih redara koji reguliraju promet na tom mjestu.

Članak 8.

U slučaju izvanrednih situacija i nepredviđenih događaja od interesa za općinu, Općinska načelnica zadržava pravo proširiti razloge i područja dozvoljenog prekoračenja najviše dopuštene razine buke.

Članak 9.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja na mjestu počinjenja prekršaja.

(2) Počinitelju prekršaja iz stavka 1. Ovog članka komunalni će redar temeljem vjerodostojne dokumentacije izdati obavijest o počinjenom prekršaju u visini iz stavka 1. ovog članka.

(3) Ako počinitelj prekršaja plati izrečenu novčanu kaznu u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti o prekršaju neće se voditi prekršajni postupak.

(4) Ako počinitelj prekršaja ne plati izrečenu novčanu kaznu u roku od tri dana od primitka obavijesti o prekršaju izdat će mu se obvezni prekršajni nalog s uputom da plaćanje može izvršiti u roku od osam dana od dana uručenja istog.

(5) Novčana kazna izrečena obveznim prekršajnim nalogom smatrat će se u cijelosti plaćenom ako počinitelj prekršaja plati dvije trećine izrečene novčane kazne u roku iz stavka 4. Ovog članka.

(6) Ako počinitelj prekršaja ne postupi sukladno stavku 5. Ovog članka, a podnese prigovor, provest će se prekršajni postupak, a protivnom će obvezatni prekršajni nalog postati izvršnim.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na otvorenim prostorima Općine Vrbnik na kojima se pružaju ugostiteljske usluge (»Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, broj 32/15).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:335-01/15-01/01

URBROJ: 2142-07-03-18-1

Vrbnik, 27. lipnja 2018.godine

Općinskog vijeća Općine Vrbnik

Predsjednik
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr