SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
OPĆINA VRBNIK

25.

Na temelju članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 93/13, 73/17), članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13 i 2/18) uz prethodnu Suglasnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije od 8. svibnja 2018. godine, KLASA: 351-01/ 18-12/26, URBROJ: 2170/1-03-08/1-18-2, Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 7. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA
OTPADOM OPĆINE VRBNIK ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

1.Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Vrbnik za razdoblje 2017. - 2022. godine, a koji je prilog i sastavni dio ove Odluke u tekstu izrađenom po izrađivaču DLS d.o.o. Rijeka u travnju 2018. godine.

2.Plan stupa na snagu osmoga dana nakon objave ove Odluke i Plana u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

3.Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Plan gospodarenja otpadom Općine Vrbnik 2014.-2020. (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 9/15).

KLASA : 363-07/18-01/30

URBROJ: 2142-07-01-18-1

Vrbnik, 27.lipnja 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Juranić,v.r.

 

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr