SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from 2003-09-punat 853..868

6.

Na temelju članka 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01) a prema odredbi članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01. 3/02 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 13. izvanrednoj sjednici održanoj 21. veljače 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine« PGŽ broj 27/99), članak 26. se mijenja i glasi:

»Članak 26.

Komunalni redar u provođenju komunalnog reda ovlašten je:

1. Rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

2. izricati mandatne kazne,

3. predložiti pokretanje prekršajnog postupka«.

Članak 2.

Iza članka 26. uvodi se novi članak 26-a koji glasi:

»Članak 26-a

Komunalni redar će rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama provođenje sljedećih radnji, u svrhu održavanja komunalnog reda i to:

- Narediti obustavljanje radova ako se oni obavljaju protivno ovoj Odluci ili se obavljaju nepravilno ili nepotpuno,

- zabraniti upotrebu neispravnog komunalnog objekta, uređaja ili naprave, dok se ne uklone nedostaci,

- narediti uklanjanje predmeta, objekta ili uređaja koji je postavljen bez odobrenja nadležnog organa, odnosno suprotan tom odobrenju,

- upozoravati pravne i fizičke osobe na vladanje koje nije u skladu s ovom Odlukom i propisom donesenim na osnovi ove Odluke,

- poduzimati i druge radnje i mjere za koje je ovlašten.

O uočenim nedostacima i poduzetim mjerama, komunalni redar obavještavat će poduzeće, vlasnike-korisnike objekata ili zemljišta, odnosno pravne i fizičke osobe.«

Članak 3.

Iza članka 26-a uvodi se novi članak umjesto članka 27. koji glasi:

»Članak 27.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba upravnom tijelu Županije, nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva, u roku od 8 dana od dana primitka rješenja.

Žalba protiv rješenja komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.«

Članak 4.

GLAVA IV. KAZNENE ODREDBE se mijenja i glasi:

»IV. KAZNENE ODREDBE«

»Članak 30.

Prekršajne sankcije i prekršaji, pored Zakona, mogu se propisati i Odlukom općinskog vijeća, samo za povrede propisa koje ono donese na temelju svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i Zakonom i te ovlasti Vijeće ne može prenijeti na drugoga.

Članak 31.

Prekršajne sankcije propisane zakonom su kazne, globe, mjere upozorenja, zaštitne mjere i odgojne mjere a prekršajne sankcije propisane ovom Odlukom predstavničkog tijela, kao prekršajne sankcije su GLOBA I OPOMENA.

Za svaku vrstu prekršajnih sankcija zakonom ili drugim propisom određuje se visina i njihovo trajanje i nijedna sankcija ne može biti propisana niti izrečena, odnosno primijenjena u neodređenoj visini i na neodređeno vrijeme.

Članak 32.

Za prekršaj propisan ovom Odlukom Općinskog vijeća, prekršajni postupak će se voditi ako je prekršaj počinjen na području Općine Vinodolske.

Članak 33.

Najveći ili najmanji iznos globe koji se može propisati odlukom općinskog vijeća glasi:

»Odlukom Općinskog vijeća ne može biti propisana globa u iznosu manjem od 50,00 kuna, ni većem od 200,00 kuna, za fizičke osobe, odnosno iznosu manjem od 500,00 kuna ni iznosu većem od 1.000,00 kuna za pravne osobe.«

Članak 34.

Globom od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. se ne pridržava odredbi članka 5. ove Odluke,

2. se ne pridržava odredbi članka 6. ove Odluke,

3. postupa suprotno članku 7. ove Odluke,

4. se ne pridržava odredbi članka 8. ove Odluke,

5. postupa suprotno članku 9. ove Odluke,

6. postupa suprotno članku 10. ove Odluke,

7. zauzima javne prometne površine istresanjem građevinskog materijala (članak 11. stavak 1. i članak 12. stavak 7. ove Odluke),

8. pere motorna vozila na javnim površinama, kao i u svojem dvorištu, ukoliko se tako onečišćena voda sliva na javnu površinu (članak 11. stavak 2. ove Odluke),

9. ispušta otpadne vode, zatrpava ili začepljuje ulične jarke i slivnike, odlaže i navozi materijal na vodovodnu mrežu i prirodne vodotoke (članak 11. stavak 3. i 4. ove Odluke),

10. baca otpatke papira, ostatke hrane, ambalaže i oštećuje košare za otpad i klupe za odmor (članak 11. stavak 5. i 6. ove odluke),

11. popravlja motorna vozila, vrši obrtničke usluge, zauzima i ugrožava javne prometne površine s neregistriranim vozilima (članak 11. stavak 7. i 11. ove odluke),

12. lijepi oglase i reklame, postavlja objeke i naprave (članak 11. stavak 8. i članak 12. stavak 4. ove Odluke),

13. odlaže na javnim površinama ogrjevno drvo ili pali otpad na javnim površinama (članak 11. stavak 9. i 10.),

14. oštećuje i uništava biljke i ruši stabla (članak 12. stavak 1.),

15. se ne pridržava odredbi članka 13. ove Odluke,

16. se ne pridržava odredbi članka 14. ove Odluke,

17. se ne pridržava odredbi članka 15. ove Odluke,

18. se ne pridržava odredbi članka 16. ove Odluke,

19. se ne pridržava odredbi članka 17. ove Odluke,

20. se ne pridržava odredbi članka 18. ove Odluke,

21. postupa suprotno odredbi članka 19. ove Odluke,

22. se ne pridržava odredbi članka 10. ove Odluke,

23. postupa suprotno odredbi članka 21. ove Odluke,

24. se ne pridržava odredbi članka 23. ove Odluke.

Članak 35.

Globom od 50,00 kuna do 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako počini bilo koji prekršaj iz članka 34. ove Odluke.

Članak 36.

Komunalni redar je ovlašten naplatiti globu iz članka 34. i 35. ove Odluke, na mjestu izvršenja prekršaja, kada je počinitelj prekršaja zatečen u njegovu izvršenju. O naplaćenoj globi izdaje se posebno ovjerena potvrda.

Članak 37.

Roditelj i staratelj maloljetnika koji počini prekršaj iz članka 34. i 35. ove Odluke, dužan je platiti određenu globu zbog propuštanja dužnosti o maloljetniku.

Članak 38.

Komunalni redar, kao službena osoba, je ovlašten prema počinitelju primijeniti globu na mjestu počinjenja prekršaja.

Komunalni redar može primijeniti globu isključivo u visini donje propisane mjere te prekršajne sankcije.

Članak 39.

Svrha globe je da se uvažavajući opću svrhu prekršajnih sankcija utječe na počinitelja da ubuduće ne čini prekršaje, poštuje društvenu disciplinu i postupa u skladu s propisima.

Članak 40.

Ukoliko odredbe Odluke Općinskog vijeća Općine Vinodolske, po kojima se vodi prekršajni postupak pokrenut do dana stupanja na snagu Zakona o prekršajima (tj. do 1. listopada 2002.), nisu u skladu s odredbama ovog Zakona, primijenit će se Zakon o prekršajima (»Narodne novine« broj 88/02).

Članak 41.

Ovom Odlukom propisuje se i prekršajna sankcija OPOMENA, sukladno stavku 2. članka 25. Zakona o prekršajima (»Narodne novine« broj 88/02), čija svrha je da se počinitelju prekršaja uputi takva vrsta prijekora kad se s obzirom na sve okolnosti, koje se tiču djela i počinitelja, radi ostvarenja svrhe prekršajnih sankcija, ne mora primijeniti kažnjavanje ili globa.«

Članak 5.

Članak 34. postojeće Odluke se mijenja i glasi:

»Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave iste u »Službenim novinama« PGŽ-e«.

Članak 34. postojeće odluke postaje članak 42.

Članak 6.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu stupa na snagu osmog dana od dana objave iste u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/03-01-02-013

Ur. broj: 2107-03/03-01-2-13-08-1

Bribir, 21. veljače 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr