SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
OPĆINA VRBNIK

24.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (« Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Zakona o vodama, 49/11, 84/11- Zakona o cestama, 90/11- zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 144/12, 56/13-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, 94/13-Zakona o održivom gospodarenju otpadom, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 18. Odluke o uvjetima obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 33/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/ 13 i 2/18), Općinske vijeće Općine Vrbnik na svojoj 7. sjednici koja je održana 27. lipnja 2018., donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
poslova održavanja zelenih površina na području
naselja Vrbnik, Risika i Garica

Članak 1.

Ugovor za obavljanje poslova održavanja zelenih površina na području naselja Vrbnik, Risika i Garica sklopit će se s:

KOMUNALNE USLUGE LUMIN KRK
Vl. Dubravko Frgačić
Vršanska 26B
51500 Krk

Članak 2.

Ugovor za obavljanje poslova održavanja zelenih površina na području naselja Vrbnik, Risika i Garica sklopit će se na vrijeme od 1 (jedne) godine s mogućnošću produljenja do 2022. godine.

Članak 3.

Odabrani ponuditelj iz članka 1. ove Odluke dužan je poslove obavljati po cijenama koje su navedene u dokumentaciji provedenog postupka prikupljanja ponuda i prihvaćene su od strane Općinskog vijeća.

Godišnja cijena za obavljanje poslova održavanja zelenih površina na području naselja Vrbnik, Risika i Garica iznosi 99.338,80 kn (devedeset devet tisuća i tristo trideset osam kuna i osamdeset lipa), plus PDV-a što sveukupno iznosi 124.173,50 kn (sto dvadeset četiri tisuća sto sedamdeset tri kune i pedeset lipa.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Vrbnik da može s odabranim ponuditeljem iz članka 1. ove Odluke sklopiti ugovor o održavanju zelenih površina na području naselja Vrbnik, Risika i Garica.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se prava i obveze potpisnika ugovora.

Članak 5.

Temeljem članka 15. stavka (7) Zakona o komunalnom gospodarstvu protiv ove odluke žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 361-01/18-01/02

URBROJ: 2142-07-03-18-10

Vrbnik, 27. lipnja 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr