SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD OPATIJA

57.

Na temelju odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. (N.N. broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br.124/ 14) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/ 13, 3/18, 5/18-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2017. godinu

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje namjena i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Opatije za 2017. godinu u konsolidiranom iznosu od 19.523.391 kuna.

Članak 2.

Konsolidirana razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 19.523.391 kuna sastoji se iz manje ostvarenih tekućih prihoda i primitaka u odnosu na plan od 20.882.871 kuna i te manje ostvarenih rashoda i izdataka u odnosu na plan od 40.406.261 kuna, a prema izvorima financiranja kako slijedi:

-iz prihoda od komunalnog doprinosa 834.801 kn

-iz prihoda od sufinanciranja investitora 1.156.200 kn,

-iz općih prihoda i primitaka 1.108.203 kn,

-Prihodi od prodaje imovine (obročna
otplata stanova) 468.640 kn

-iz prihoda od prodaje udjela u TD 15.118.842 kn,

-iz prihoda od pomoći 200.000 kn,

-iz prihoda od spomeničke rente 913.000 kn

-višak vlastitih prihoda OŠ R:K:Jeretova,
Opatija 4.504 kn,

-Ukupno višak ostvarenih prihoda nad
rashodima 19.804.190 kn

-manjka prihoda J V P Opatija 11.328 kn,

-manjka prihoda Gradske knjižnice
i čitaonice V.C.Emina 135.557 kn

-manjka prihoda Mjesnih odbora 133.914 kn

Ukupno manjak 280.799 kn

Članak 3.

Razlika više ostvarenih prihoda nad rashodima 19.804.190 kune raspoređuje se u Proračun za 2018. godini za sljedeće namjene:

1.Prihodi od komunalnog doprinosa 834.801 kune u Program gradnje objekata komunalne infrastrukture,

2.Prihodi od sufinanciranja investitora 1.156.200 kune u Program gradnje objekata komunalne infrastrukture,

3.Prihodi od prodaje imovine 468.640 kune u Program Kapitalnih ulaganja u imovinu Grada, Kapitalni projekt Rješavanje stambenih potreba socijalno ugroženih osoba,

4.Prihodi od prodaje udjela u TD 15.118.842 kune u Program Kapitalnih ulaganja u imovinu Grada, Kapitalni projekt Izgradnja dječjeg vrtića,

5.Prihodi od pomoći 200.000 kuna u Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za uređenje plaže Črnikovica (iz sredstava Ministarstva turizma),

6.Prihodi od spomeničke rente 813.000 kuna u Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture - Održavanje parkova i drvoreda te 100.000 kuna u Program Prostorno planska dokumentacija i arhitektonsko-urbanistička rješenja, Kapitalni projekt: Konzervatorske i druge stručne podloge

7.vlastiti prihodi OŠ R.Katalinića Jeretova od 4.504 kuna raspoređuju se Proračunskom korisniku OŠ. R.K.Jeretov za namjene prema odluci Školskog odbora:

8.Opći prihodi i primici 1.108.203 kn raspoređuju se po programima kako slijedi:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Iznosi iz članka 3. ove Odluke rasporedit će se prilikom prvih Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/18-01/5

UR.BROJ: 2156/01-01/18-6

Opatija, 27. lipnja 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
dr.sc. Robert Kurelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr