SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD KASTAV

49.

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj: 4/18) i Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (Službene novine PGŽ br. 4/ 18), Gradsko vijeće Grada Kastva na 10. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o povjeravanju komunalnih poslova za usluge
tekućeg održavanja svih postojećih igrališta Grada Kastva na temelju ugovora

Članak 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Kastva na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda, povjerava komunalne poslove tekućeg održavanja svih postojećih igrališta na području Grada Kastva temeljem ugovora gospodarskom subjektu STELLA d.o.o., Matulji, Šmogorska cesta 51.

Članak 2.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova tekućeg održavanja svih postojećih igrališta na području Grada Kastva zaključuje se na vrijeme od jedne (1) godine, računajući od dana sklapanja Ugovora.

Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka zaključuje Gradonačelnik Grada Kastva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Obrazloženje

Temeljem odredbi članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.36/95, 109/95 - uredba, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (»Službene novine PGŽ « br. 4/18) kada vrijednost poslova u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 500.000,00 kn Grad Kastav je pristupio prikupljanju ponuda za povjeravanje komunalnih poslova tekućeg održavanja svih postojećih igrališta na području Grada Kastva temeljem ugovora.

Temeljem Odluke o početku postupka povjeravanja obavljanja komunalnih poslova prikupljanjem ponuda poslan je Upit za dostavu ponuda slijedećim gospodarskim subjektima:

M.K.Gradnja, Stupari 13b, 51216 Viškovo, VA-TA Metalik d.o.o., 51215 Kastav; STELLA d.o.o., Šmogorska cesta 51, 51211 Matulji; Guste zidine d.o.o., Jurjenići 92, 51215 Kastav; MEGRA d.o.o., Medveja 11d, 51415 Lovran.

U predviđenom roku za dostavu ponuda pristigle su dvije ponude ponuđača VA-TA Metalik d.o.o., 51215 Kastav; STELLA d.o.o., Šmogorska cesta 51.

Povjerenstvo za provedbu postupka i odabir najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih poslova tekućeg održavanja svih postojećih igrališta na području Grada Kastva je analizom pristiglih ponuda utvrdilo da dvije ponude zadovoljavaju uvjetima iz dokumentacije te da su time prihvatljive. Ponuda tvrtke STELLA d.o.o., Šmogorska cesta 51, 51211 Matulji je najpovoljnija ponuda sa ponuđenom cijenom u iznosu od 31.715,00 kn (bez PDV-a). Slijedom iznijetog, donesena je odluka kao u dispozitivu.

KLASA:021-05/18-01/04

URBROJ:2170-05-06/1-18-18

Kastav, 27. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr