SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD KASTAV

45.

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 36/15) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 04/18), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 10. sjednici održanoj 27. lipnja2018. godine, donosi

O D L U K U
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz proračuna Grada Kastva

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Kastva, uvjeti i postupak provedbe javnog natječaja te obvezni sadržaj ugovora o povjeravanju obavljanja navedenih poslova.

Članak 2.

Pod poslovima prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Kastva podrazumijevaju se poslovi preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti odnosno od mjesta na kojem se nalaze posmrtni ostaci osobe na području Grada Kastva pa do nadležne patologije ili sudske medicine (u daljnjem tekstu: preuzimanje i prijevoz umrle osobe na obdukciju).

Članak 3.

Grad Kastav snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uzuvjete:

-da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalazena području Grada Kastva,

-da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Gradom Kastvomima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,

-da je pogrebnik uz račun priložio propratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Grada Kastva,

-da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.

Članak 4.

Grad Kastav sklopit će ugovor o obavljanju poslovapreuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju s najpovoljnijim ponuditelje mtemeljem provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Odluku o raspisivanju natječaja, te odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju provedenog natječaja donosi Gradonačelnik Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Natječaj provodi stručno povjerenstvo od tri člana koje imenuje Gradonačelnik.

Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Grada Kastva i na oglasnoj ploči Grada Kastva.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta popisanihčlankom 5. ove Odluke, ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.

Članak 5.

Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

-da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,

-da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju preslikom rješenja,

-da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a što dokazuju preslikom prometne knjižice vozila,

-da su kadrovski i tehnički ekipirani (pogrebna vozila koja ispunjavaju sanitarno-tehničke i higijenske uvjete određene posebnim propisima, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika) na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 satasvakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a što dokazuje izjavom o ispunjavaju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,

-da nemaju nepodmirenih dugovanja prema Republici Hrvatskoj što dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja,

-da nemaju nepodmirenih dugovanja prema Gradu Kastvu,po bilo kojem osnovu, što dokazuju odgovarajućom potvrdom nadležnog upravnog odjela Grada ne starijom od 30 dana od dana raspisivanja natječaja,

-da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne.

Članak 6.

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika zaključuje se na vrijeme od četiri godine.

Sastavni dio ugovora iz stavka 1. je cjenik usluga najpovoljnijeg ponuditelja.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka osobito sadrži:

-ugovorne strane,

-ugovorene poslove,

-vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

-naknadu za poslove prijevoza pokojnika iskazanu po km,

-odredbu o prestanku ugovora,

-odredbu o spremnosti odabranog ponuditelja na zaprimanje poziva mrtvozornika tijekom 24 sata svakoga dana kalendarske godine te o mogućnosti za preuzimanje umrle osobe ili posmrtnih ostataka najkasnije u roku od dva sata od primitka poziva.

Članak 7.

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika prestaje:

-istekom vremena na koje je sklopljen,

-smrću fizičke osobe odnosno prestankom pravne osobe pogrebnika,

-otkazom ugovora od strane Grada,

-sporazumom Grada i pogrebnika o raskidu ugovora,

-raskidom ugovora od strane pogrebnika.

Članak 8.

U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje poslove u skladu sa zaključenim ugovorom ili u slučaju da prestane ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti, Grad Kastav će raskinuti ugovor o povjeravanju poslova prijevozapokojnika i prije isteka roka na kojeg je isti zaključen.

Ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 30 dana od dana dostave pisane obavijesti o raskidu ugovora pogrebniku.

Istovremeno s raskidom ugovora, gradonačelnik je dužan pokrenuti i postupak natječaja za odabir novog pogrebnika koji će obavljati poslove.

Članak 9.

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objaveu »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/04

URBROJ:2170-05-06/1-18-14

Kastav, 27. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr