SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD KASTAV

44.

Na temelju Članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/ 97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/2004, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/ 13, 153/13, 147/14, 36/15) (u daljnjem tekstu Zakon), članka 22. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13,65/17) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 04/18), Gradsko vijeće Grada Kastva na 10. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine »Primorsko goranske županije broj 2/12, 7/12, 3/13, 2/14, 2/15, 18/ 15, 35/15, 2/16, 17/16, 28/16, 35/16, 19/17 i 37/ 17) članak 7. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području grada i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/m3):

* Od 1. lipnja 2005. godine umjesto naziva ulice Kastav primjenjuju se nazivi ulica sukladno Odluci o imenovanju ulica u Kastvu (»Službene novine« PGŽ broj 26/04).

Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka jedinična vrijednost komunalnog doprinosa umanjuje se za 30% investitorima koji grade objekte proizvodne namjene u III. zoni - Radnoj zoni Žegoti.«

                                               *tablica se nalazi nakraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 12. stavak 4. točka b) mijenja se i glasi:

» b) fizičke osobe - bjanko zadužnica i zalog (hipoteka) u omjeru 2:1«

Članak 3.

Članak 12.a mijenja se i glasi:

»Sukladno članku 22. stavku 5. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa, na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa može se odobriti odgoda plaćanja za godinu dana od dana izvršnosti rješenja.

Zahtjev za odgodu plaćanja komunalnog doprinosa, obveznik podnosi nadležnom upravnom odjelu u roku od osam dana od dana kada se zaprimi dopis, odnosno dostave podaci potrebni za donošenje rješenja od upravnog tijela nadležnog za izdavanje akata za gradnju.«

Članak 4.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Investitor je po pravomoćnosti akta na temelju kojeg se može graditi dužan platiti komunalni doprinos u skladu s posebnim propisom.«

Članak 5.

Članak 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može uz suglasnost Grada i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavka 1. točke 2. Zakonate mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom sa Gradom Kastvom.

Ugovorom se obveznik obavezuje da će komunalnu infrastrukturu planiranu dokumentom prostornog uređenja izgraditi vlastitim sredstvima u određenom roku i istu predati u vlasništvo Grada Kastva.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu stupaju na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

KLASA:021-05/18-01/04

URBROJ:2170-05-06/1-18-13

Kastav, 27. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr