SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD KASTAV

43.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/ 96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 04/18) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/18) Gradsko vijeće Grada Kastva na 10. sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine, donosi

Izmjene i dopune programa
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2018. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 37/17) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1.prihodi od komunalne naknade. . . . 3.850.000,00 kuna

2.prijenos sredstava komunalne naknade iz 2017. g. ...150.985,70 kuna

3. dio prihoda iz Proračuna. . . . . . . . . . . . 807.214,30 kuna

4. prihodi od godišnje grobne naknade. ... 300.000,00 kuna

UKUPNO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.108.200,00 kuna«

Članak 2.

U članku 3.:

-točka 1. ODRŽAVANJE GROBLJA mijenja se i glasi:

»Održavanje groblja obuhvaća:

-pometanje pješačkih površina, uklanjanje i deponiranje otpada, te odvoz deponiranog otpada,

-redovito pražnjenje kanti za smeće,

-tekuće održavanje prostora mrtvačnice i pratećih objekata (farbanje, vodoinstalaterski radovi),

-uređenje okoliša spomenika palim borcima na groblju Kastav,

-održavanje grobnih mjesta o kojima je brigu preuzeo Grad Kastav,

-održavanje zelenila - košnju travnjaka i drugih zelenih površina, izgrabljavanje i prikupljanje otpada, održavanje živica, ukrasnog grmlja i raslinja, okopavanje grmlja i stabala i sl.,

-poslovi sanacije oštećenih staza, stepenica, grobnih objekata - niša i grobnica te druge infrastrukture i opreme (ograde, vrata, kante za otpad)

Navedeni poslovi održavanja groblja vrše se putem Vlastitog pogona Grada Kastva do kraja ožujka, a nakon toga na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova povjereni su tvrtki M.K. GRADNJA d.o.o. Viškovo.

Po potrebi se vrše ekshumacije na groblju.

U sklopu programa vrši se plaćanje komunalnih usluga (električna energija, voda, odvoz otpada i otpadnih svijeća).

Sredstva za izvršenje radova na održavanju groblja predviđaju se u iznosu od 443.587,50 kuna uključujući sredstva za financiranje djelatnosti osoblja Vlastitog pogona u iznosu od 37.037,50 kuna. Financirati će se iz godišnje grobne naknade u iznosu od 300.000,00 kuna , iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 68.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 75.587,50 kuna.«

-točka 2. JAVNA RASVJETA mijenja se i glasi:

»Pod troškovima javne rasvjete podrazumijevaju se sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete, sredstva za izradu i postavljanje pločica na javnoj rasvjeti, sredstva za izradu akcijskog plana javne rasvjete, sredstva za dekorativnu rasvjetu, te sredstva za troškove redovitog održavanja javne rasvjete (zamjena žarulja, armatura, žica, kablova, stupova i druge intervencije prema potrebi).

Utrošak električne energije za javnu rasvjetu plaća se po ispostavljenim fakturama, a poslovi održavanja objekata i uređaja javne rasvjete povjereni su tvrtki Elektrostrojarska montaža d.o.o. iz Matulja, temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u ukupnom iznosu od 1.234.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 1.112.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 122.000,00 kuna.«

-točka 3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA mijenja se i glasi:

»Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća sanaciju udarnih rupa, sanaciju kolničkog zastora i manjih asfaltnih površina, sanaciju potpornih i ogradnih zidova uz ceste, uređenje cesta sa tucaničkim kolnikom, izvođenje radova na okolišu i trupu ceste, košnja trave sa cestovnog zemljišta i funkcioniranje zimske službe u periodu od 15. studenog do 15. ožujka.

Navedeni poslovi na održavanju nerazvrstanih cesta povjeravaju se temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova tvrtki Ceste - Rijeka d.o.o.

Održavanje prometne signalizacije obuhvaća popravak oštećene vertikalne prometne signalizacije, kao i potrebnu obnovu horizontalne prometne signalizacije.

Navedeni poslovi na održavanju prometne signalizacije povjereni su temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova tvrtki Futura trade d.o.o., Lovran.

Tekuće održavanje semafora vrši tvrtka PEEK d.o.o. Zagreb.

Usluge izrade rješenja turističke signalizacije vrši tvrtka Pro Via d.o.o., Kastav.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 970.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 788.985,70 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 181.014,30 kuna.«

-točka 4. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA mijenja se i glasi:

»Redovni program obuhvaća održavanje (1 - 10 puta godišnje ovisno o stupnju prioriteta) zelenila, košnju trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, sječenje i uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama. Pojačano održavanje prema potrebi obuhvaća održavanje parkovnih površina u staroj jezgri grada Kastva (čišćenje, sadnja i zalijevanje), većih zelenih površina, uređenje okoliša autobusnih stanica, okoliša objekata u vlasništvu Grada Kastva i drugih površina. Planira se intenzivnije formiranje i uređenje cvjetnjaka - proljetna sadnja i jesenska zamjena materijala u cvijetnjacima, formiranje i uređenje travnjaka, kao i intenzivno ljetno zalijevanje travnjaka i cvjetnjaka na području centra grada, na rotorima Šporova jama, Belići, Jurjenići i Rešetari. Izvanredni program obuhvaća kemijsko tretiranje zakorovljenih površina u staroj jezgri i zelenila uz ceste (naročito korova koji raste iz ivičnjaka nogostupa), nužno proljetno kemijsko tretiranje stabala protiv bolesti i štetočina, rušenje osušenih stabala i orezivanje krošanja stabala.

Navedeni poslovi održavanja javnih površina obavljaju se putem Vlastitog pogona Grada Kastva do kraja ožujka, a nakon toga na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova povjereni su tvrtki Parkovi d.o.o. Opatija.

Program održavanja javnih površina također obuhvaća redovito održavanje komunalne opreme (autobusnih čekaonica, klupa, košarica za otpad i drugo), uređenje pješačkih staza, sanaciju i održavanje ograda i ogradnih zidova.

Navedeni poslovi povjereni su temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova tvrtki Stella d.o.o., Matulji.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 1.395.612,50 kuna uključujući sredstva za financiranje djelatnosti osoblja Vlastitog pogona u iznosu 111.112,50 kuna. Financirat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 1.082.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 313.612,50 kuna.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

KLASA:021-05/18-01/04

URBROJ:2170-05-06/1-18-12

Kastav, 27. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr