SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD KASTAV

42.

Temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/ 96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 33. stavak 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 04/18) Gradsko vijeće Grada Kastva na 10. sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine, donosi

Izmjene i dopune programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2018. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/17) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2018. godine je sljedeći:

-prihod od komunalnog doprinosa 3.500.000,00 kn

-prijenos sredstava komunalnog doprinosa iz 2017. g. 1.225.999,30 kn

-prihodi od naknade za koncesije 5.000,00 kn

-prihodi od naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje 600.000,00 kn

-prihod iz cijene komunalne usluge i povrata zajmova (komunalna društva) 734.000,00 kn

-ostala sredstva Proračuna Grada Kastva za 2018. 1.101.100,70 kn

-Ukupno 7.166.100,00 kn

Članak 2.

U članku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Javne površine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.742.000,00 kn

.Dodatna ulaganja na šetnicama u iznosu
od 100.000,00 kuna:
postava novih putokaza i uređenje makadama na šetnicama.
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.

.Dodatna ulaganja na parku za pse u iznosu od 160.000,00 kuna:
Uređenje parka za pse u Ćikovićima na površini
cca 400,00 m2.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Izrada projektne dokumentacije javnih površina na području Grada Kastva u iznosu od 60.000,00 kuna.
Geodetski snimak i izrada idejnog projekta autobusnog ugibališta, parka i parkirališta u Jurjenićima.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Dodatna ulaganja na zelenim javnim površinama u iznosu od 120.000,00 kuna.
Uređenje javnih površina na lokacijama Aleja velikana, kružni tok, te druge površine u Jurjenićima.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 81.999,30 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 38.000,70 kuna.

.Uređenje stanice za električne bicikle u iznosu od 100.000,00 kuna.
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.

.Dodatna ulaganja na autobusnim stanicama u iznosu
od 200.000,00 kuna:
Građevinski radovi na izgradnji autobusnih stanica u Ćikovićima kod k.br. 70a, u Trinajstićima kod k.br. 57, u Spinčićima kod k.br. 138, u Belićima na jednosmjernoj cesti Kastav-Belići.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Autobusne čekaone u iznosu od 210.000,00 kuna:
Dobava i postava autobusnih čekaona u Ćikovićima kod k.br. 70a, u Trinajstićima kod k.br. 57, u Spinčićima kod k.br. 138, u Belićima na jednosmjernoj cesti Kastav- Belići. Osim navedenih, postavit će se i tri »pametne« autobusne čekaone u Kastvu, NN Ćikovići i u Ulici 111. brigade za koje će se sklopiti prijelazni ugovor, te se završetak stavljanja u funkciju istih planira početkom 2019. godine.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Dodatna ulaganja na parkiralištu u iznosu od 112.000,00 kuna:
Uređenje parkirališta u Ćikovićima na površini od cca 450,00 m2.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Usluge investicijskog održavanja pješačkih staza u iznosu od 230.000,00 kuna.

Uređenje pješačkih staza:

-Pješačka staza u Tometićima kod k.br. 39/1 u duljini od 35,00 m'.

-Pješačka staza u Tometićima kod k.br. 10 u duljini od 80,00 m'.

-Pješačka staza u Tometićima kod k.br. 22 u duljini od 55,00 m'.

-Pješačka staza Belići - Brnini u duljini od 120,00 m'.

-Pješačka staza Jelušići (mini farma) - Dolnji Turki u duljini od 200,00 m'.

-Pješačka staza Brnčići - Rudno u duljini od 80,00 m'.

-Pješačka staza Jelušići - Jelovičani u duljini od 150,00 m'.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Dodatna ulaganja na dječjem igralištu i parku u Rubešima u iznosu od 300.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 50.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 250.000,00 kuna.

.Nabava komunalne opreme u iznosu od 100.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Nabava oglasnih ploča i putokaza u iznosu
od 50.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 45.000,00 kuna i iz naknade za koncesije u iznosu od 5.000,00 kuna.

Javne površine financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.248.999,30 kuna, iz naknade za koncesije u iznosu od 5.000,00 kuna i iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 488.000,70 kuna.«

U članku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Nerazvrstane ceste.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.656.100,00 kn

.Dobava i postava novog podiznog stupa te uvođenje novog sistema kontrole prolaza vozila za ulazak u povijesnu jezgru u iznosu od 100.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 98.900,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 1.100,00 kuna.

.Ostale intelektualne usluge - projektna dokumentacija za ceste i nogostupe u iznosu od 100.000,00 kuna:
Dovršetak izrade projektne dokumentacije nogostupa Dolnji Turki - Gornji Turki u dužini od 460,00 m';
Dovršetak izrade projektne dokumentacije rotora i prometnice Štivar - Miserkino u dužini cca 250,00 m'.
Izrada projektne dokumentacije za ceste financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Otkup zemljišta za rekonstrukciju ceste i izgradnju pješačkih površina uz cestu RZ Žegoti - Žegoti u iznosu od 370.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Otkup zemljišta za spoj na cestu 233 u iznosu od 132.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - nerazvrstane ceste u iznosu od 600.000,00 kuna:

.Asfaltiranje makadamske ceste u:

Bani - cesta BR-51 od k.br. 2 do 16 u dužini od 180,00 m;

Šajino - cesta BR-28 od k.br. 2 do 3 u dužini od 130,00 m;

Selino - cesta BR-33 od k.br. 2 do 5 u dužini od 45,00 m;

Tometići - Rubeši - dio ceste RU-78 od Tometići k.br. 46 do Rubeši k.br. 23 u dužini od 130,00 m;

Tometići - cesta SP-48 od k.br. 31 do 31/A u dužini od 150,00 m;

Rubeši - cesta RU-40 kod k.br. 117/B u dužini od 30,00 m.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu Jurčići - Jurjenići (cesta 233) u ukupnom iznosu od 234.100,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Projektna dokumentacija za cestu u RZ Žegoti - izrada glavnog projekta u iznosu od 120.000,00 kuna.
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.
Nerazvrstane ceste financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.535.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 121.100,00 kuna.«

U članku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Groblje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.342.000,00 kn

.Izrada projektne dokumentacije za novo groblje Kastav - glavni projekt I faze izgradnje grobnih objekata, izmjena glavnog projekta mrtvačnice i elaborat zaštite okoliša u iznosu od 142.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Novo groblje - izgradnja mrtvačnice u iznosu od 1.375.000,00 kuna za 2018. godinu, a dovršetak izgradnje planira se u 2019. godini.
Financira se iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje u iznosu od 600.000,00 kuna i iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 775.000,00 kuna.

.Novo groblje - izgradnja grobnih polja I faza u iznosu od 825.000,00 kuna za 2018. godinu, a dovršetak izgradnje planira se u 2019. godini.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Groblje se financira iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje u iznosu od 600.000,00 kuna, te iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.742.000,00 kuna.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/04

URBROJ:2170-05-06/1-18-11

Kastav, 27. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr