SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD KASTAV

36.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/18) tečlanka 34. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/09, 40/09-ispravak, 18/13, 25/15,18/15 i 32/17), Gradsko vijeće Grada Kastva na 10. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalne
poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Članak 1.

Razrješuje se član Odbora za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Borna Buzarinov.

Članak 2.

Za člana Odbora za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša izabire se Gordana Maćešić.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u službenom glasilu Grada Kastva.

KLASA:021-05/18-01/04

URBROJ:2170-05-06/1-18-5

Kastav, 27. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr