SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 20. Četvrtak, 21. lipnja 2018.
OPĆINA PUNAT

45.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12, 94/13, 153/13 147/14 i 36/15) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat na 13. sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine, donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI PUNAT U 2018. GODINI

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije » broj 38/17) članak 8. mijenja se i glasi:

VII.KOMUNALNE DJELATNOSTI OD
LOKALNOG ZNAČENJA

Člankom 2. Odluke o komunalnim djelatnostima određene su komunalne djelatnosti značajne za područje Općine Punat, a sukladno ovom Programu financirati će se:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Održavanje dekoracije i iluminacije sukladno članku 4. Odluke o komunalnim djelatnostima («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 25/17), na području Općine Punat obavljat će trgovačko društvo u vlasništvu Općine Punat, KD Črinka d.o.o.

Provođenje DDD mjera povjereno je tvrtki Dezinsekcija d.o.o., temeljem Ugovora o obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Punat.

Obavljanje poslova skloništa za životinje, skupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina povjereni su Veterinarskoj stanici

Rijeka d.o.o., temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

Članak 2.

Članak 9. Programa mijenja se i glasi:

VIII.REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA

PLAN (kn)

1. Održavanje održavanje građevina oborinske odvodnje s javnih površina15.000,00

2. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete480.025,00

3. Održavanje javnih zelenih površina927.620,47

4. Održavanje javnih površina716.794,34

5. Održavanje nerazvrstanih cesta251.845,39

6. Komunalne djelatnosti od lokalnog značenja126.000,00

UKUPNO :2.517.285,20

Sredstva za izvršenje ovog Programa planiraju se u ukupnom iznosu od 2.517.285,20 kn, a financirat će se iz komunalne naknade u iznosu od 1.870.565,19 kn, boravišne pristojbe u iznosu od 33.975,00 kn, ekološke pristojbe u iznosu od 450.000,00 kn, koncesija na pomorskom dobru u iznosu od 84.190,00 kn i viška poslovnih prihoda u iznosu 78.555,01 kn.

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/5

URBROJ: 2142-02-01-18-4

Punat, 19. lipnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr