SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 20. Četvrtak, 21. lipnja 2018.
OPĆINA PUNAT

44.

Na temelju Članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 147/14 i 36/15) i Članka 31. Statuta Općine Punat (»Slubene novine Primorsko- goranske upanije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat na 13. sjednici, odranoj 19. lipnja 2018. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI PUNAT
U 2018. GODINI

Članak 1.

Članak 3. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2018. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 38/17) mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Članak 6. Programa mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja, te nabave opreme iz članka 4. ovog Programa, financirat će se iz slijedećih izvora:

1. Proračun Općine Punat za 2018. godinu :

Komunalni doprinos803.904,56

Povećanje temeljnog kapitala450.000,00

Vodni doprinos10.000,00

Višak - ostali prihodi posebne namjene6.095,44

Građevine za javnu vodoopskrbu i odvodnju:1.270.000,00

Članak 5.

Članak 7. Programa mijenja se i glasi:

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA GRAĐENJA OBJEKATA, UREĐAJA I NABAVE OPREME
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018. GODIN

A. Javne površine, nerazvrstane ceste i javna rasvjeta6.128.600,00

B. Građevine za javnu vodoopskrbu i odvodnju1.270.000,00

SVEUKUPNO U 2018. GODINI:7.398.600,00

Članak 6.

Članak 8. Programa mijenja se i glasi:

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA ZA GRAĐENJE OBJEKATA, UREĐAJA I NABAVU OPREME KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI

1. Proračun Općine Punat za 2018. godini

Komunalni doprinos3.650.000,00

Višak komunalnog doprinosa351.191,77

Naknada za koncesija na turističkom zemljištu50.000,00

Ostali prihodi od prodaje nefinancijske imovine2.421.696,53

Opći prihodi200.000,00

Ostali prihodi posebne namjene6.000,00

Višak prihoda posebne namjene9.711,70

Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna250.000,00

Povećanje temeljnog kapitala450.000,00

Vodni doprinos10.000,00

UKUPNO Proračun Općine Punat za 2018. godinu7.398.600,00

Članak 8.

Ova Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/5

URBROJ:2142-02-01-18-3

Punat, 19. lipnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr