SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

119.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/ 16, 41/16, 67/16, 62/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na prijedlog Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 323-02/18-03/03, URBROJ: 525-11/1028-18-2 od 12. travnja 2018.), na 12. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ustanovljenju lovišta
broj VIII/127 - »KASTAV«

Članak 1.

U Odluci o ustanovljenju lovišta broj VIII/127 - »KASTAV« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/07, dalje u tekstu: Odluka), stavak 1. članka 2. mijenja se i glasi:

»Opis granice lovišta: Početna točka granice lovišta nalazi se na vrhu Kičelj (kota 606) odakle se spušta na izvor Rječine. Dalje granica ide Rječinom do riječke zaobilaznice, te nastavlja dalje u smjeru zapada zaobilaznicom, pa autocestom do granice s Republikom Slovenijom. Dalje granica lovišta prati državnu granicu u smjeru istoka do granice katastarske općine Lipa i katastarske općine Lisac, pa ide u smjeru jugoistoka spuštajući se pa dižući grebenom do predjela Liskovac. Zaobilazi trigonometar 737,6 s južne strane (kaljuža) i dalje nastavlja vrhom kamenjara pa prema jugu do predjela Popenac i dalje jugozapadno dolazi do puta te nastavlja dijelom puta te preko livade na put sjeverno od trigonometra 707,5 Veli vrh i dalje kolnim putem do vatrogasnog doma u Škalnici. Ide dalje Petrolejskom cestom u pravcu jugoistoka do zgradne katastarske čestice 256 k.o. Klana pri čemu obuhvaća lovačku kuću Židovje i nastavlja dalje Petrolejskom cestom do raskrižja ceste za Studenu u predjelu Marišćina pri čemu s južne strane zaobilazi Županijski centar za gospodarenje otpadom - Marišćina do raskrižja s kolnim putem za Podkladišće. Dalje nastavlja šumskom stazom u smjeru JI. i dalje nastavlja stazom prvo u smjeru I, zatim oštro u smjeru sjevera gdje dolazi do raskršća 2 šumska puta (kota 540). Od ove kote granica nastavlja šumskim putem zapadnim rubom borove kulture u smjeru JI do staze koja prolazi kroz kulturu bora do ruba te istočnim rubom kulture u smjeru juga dolazi do dna kulture. Od ove točke granica se nastavlja pravcem, najprije uzbrdo ispod predjela Kladišće, a zatim oštro nizbrdo do kote 351 koja je ujedno i mjesto gdje jedan jarak iz pravca S ulazi u Duboki jarak (ispod Dugog brda). Od ove kote granica ide pravcem SI oštro uzbrdo na trigonometarKičelj (606 m).«

Članak 2.

U Odluci stavak 1. članka 3. mijenja se i glasi:

»Ukupna površina lovišta iznosi 11.393 ha.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-57

Rijeka, 14. lipnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr