SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

115.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/ 16, 41/16, 67/16, 62/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na prijedlog Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 323-02/18-03/03, URBROJ: 525-11/1028-18-2 od 12. travnja 2018.), na 12. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ustanovljenju lovišta
broj VIII/123 - »VINODOL«

Članak 1.

U Odluci o ustanovljenju lovišta broj VIII/123 - »VINODOL« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/06, dalje u tekstu: Odluka), stavak 1. članka 2. mijenja se i glasi:

»Opis granice lovišta: Početna točka lovišta se nalazi u uvali Duboko, te ide dalje granicom k.o. Selce i k.o. Novi u smjeru sjevera uz kapelicu i prelazi Jadransku magistralu kod trigonometra 62, te ide dalje suhozidom u smjeru sjeveroistoka do tromeđe k.o. Novi, k.o. Selce i k.o. Bribir. Nastavlja dalje po granici k.o. Bribir i k.o. Selce u smjeru sjeverozapada do kapelice Sv. Juraj (kota 255). Nastavlja dalje hrptom u smjeru sjeverozapada preko trigonometra 293 i vrha Grohotnica (330) do vrha Drenin (381). Nastavlja dalje u smjeru sjevera okomito po slojnicama do oštrog zavoja na cesti Zoričići - Šarari te dalje cestom kroz Saftiće do naeljaMiroši. Zatim okomito na slojnice penje se na rub litice u predjelu Kavranica (tromeđa državnog lovišta broj VIII/15 »PLANINA«, zajedničkog lovišta broj VIII/129 »DUBRAČINA« i zajedničkog lovišta broj VIII/123 »VINODOL«). Nastavlja dalje rubom litice u smjeru jugoistoka po granici državnog lovišta broj VIII/15 »PLANINA« i državnog lovišta broj VIII/ 8 »KOŠUTNJAK« do raskrižja na cesti Bribir - Lukovo (trigonometar 243), dalje ide cestom kroz D. Zagon do serpentine na tromeđi državnog lovišta broj VIII/8 »KOŠUTNJAK«, državnog lovišta broj VIII/9 »KRMPOTE - LEDENICE« i zajedničkog lovišta broj VIII/123 »VINODOL«. Nastavlja dalje putem u smjeru juga (granicom sa državnim lovištem broj VIII/9 »KRMPOTE- LEDENICE«) preko trigonometara 212 i 132 do mjesta Povile pa kroz Povile u uvalu Povile. Dalje granica ide morskom obalom u smjeru zapada i sjeverozapada do početne točke u uvali Duboko.»

Članak 2.

U Odluci stavak 1. članka 3. mijenja se i glasi:

»Ukupna površina lovišta iznosi 2.254 ha.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-53

Rijeka, 14. lipnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr