SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

113.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/ 16, 41/16, 67/16, 62/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na prijedlog Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 323-02/18-03/03, URBROJ: 525-11/1028-18-2 od 12. travnja 2018.), na 12. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUK U
o izmjenama Odluke o ustanovljenju lovišta
broj VIII/121 - »KLANA«

Članak 1.

U Odluci o ustanovljenju lovišta broj VIII/121 - »KLANA« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/06 i 15/08, dalje u tekstu: Odluka), stavak 1. članka 2. mijenja se i glasi:

»Opis granice lovišta: Početna točka se nalazi na Kičelju (kota 606 iznad izvora Rječine), nastavlja u smjeru jugozapada preko područja Dugo brdo na kotu 351 od kuda nastavlja oštro uzbrdo u smjeru jugozapada u područje Kladišće do istočnog ruba kulture bora. Dalje istočnim rubom kulture bora u smjeru sjeverozapada do staze koja kroz kulturu bora nastavlja prema zapadu do zapadnog ruba kulture bora. Ide rubom kulture bora u smjeru sjeverozapada do kote 540 koja je raskrižje 2 šumska puta. Nastavlja putem oštro prema jugu do kolnog puta Podkladišće-Studena te dalje prema zapadu do raskršća s asfaltiranom cestom za Studenu. Dalje ide asfaltnom cestom do raskrižja sa Petrolejskom cestom. Nastavlja Petrolejskom cestom, a pri tom zaobilazi s južne strane Centar za odlaganje otpada Marišćina te nastavlja Petrolejskom cestom do zgradne katastarske čestice 256 k.o. Klana pri čemu zaobilazi lovačku kuću Židovje od lovačkog društva »Lisjak« Kastav i nastavlja dalje Petrolejskom cestom do Škalnice (vatrogasni dom). Od vatrogasnog doma granica ide cestom u smjeru sjevera pa sjeveroistoka do raskrižja s prvim kolnim putem. Preko kojega u smjeru sjeverozapada prolazi sjeverno od trigonometra Veli vrh (707,5m) te oko 250 m od trigonometra do lijevog zavoja kolnog puta od kuda nastavlja u pravcu sjevera preko livade do puta i putem do ispod Popenca. Ovdje napušta kolni put i ide u pravcu sjeveroistoka do suhozioda odakle skreće u smjeru sjevera, a zatim sjeverozapada vrhom kamenjara, te dolazi do kaljuže na udaljenosti oko 30m od trigonometra 738. Tu dolazi na put koji se spušta na šumsku cestu u predjelu Liskovac. Od predjela Liskovac ide u smjeru sjeverozapada najvećim dijelom grebenom, te se prvo spušta, a zadim diže na granicu s Republikom Slovenijom na mjestu gdje se granica lomi. Nastavlja dalje granicom Republike Slovenije do potoka Podliščić i dalje do granice s državnim lovištem VIII/21 »SMREKOVA DRAGA« odakle skreće desno grebenom slijedeći granicu državnog lovišta preko Marinčevih Laza i dalje vlakom dolazi na predio Njivine na cesti Lisac - Dletvo gdje nastavlja desno dalje cestom u smjeru mjesta Lisac. Granica slijedi cestu do predjela Meilisci gdje lijevo skreće na kolski put do Babićevih dolaca. Od Babićevih dolaca granica ide planinskom stazom prema Kukulju, te prolazi južnim padinama Pliša i dalje planinskom stazom do okretaljke šumske ceste Kukulj (Prohod) - Malinica, dalje se spušta po cesti prema Malinici te okomito sa ceste na mjesto gdje izlazi jugozapadna granica odjela 29d, G.J. »Dletvo« kod Drvne industrije »Klana«. Odatle ide cestom u pravcu Gumanca do mjesta gdje se odvaja na kolni put kojim ide prema koti Široko 822 i dalje kolnim putom u smjeru jugozapada prema predjelu Ravno gdje dolazi do mjesta gdje Rimski zid izlazi na kolni put. Dalje granica ide stazom do križanja putova u predjelu Ravno na tromeđi granica zajedničkog lovišta VIII/121 »KLANA«, zajedničkog lovišta broj VIII/124 »GROBNIK« i državnog lovišta broj VIII/21 »SMREKOVA DRAGA«. Nastavlja dalje putom u smjeru istoka prema trigonometru 604, te dalje u smjeru juga putom pa Rimskim zidom do 150 m istočno od Velog briga (622), te dalje nastavlja putom u smjeru jugoistoka do početne točke na Kičelju (kota 606 iznad izvora Rječine).»

Članak 2.

U Odluci stavak 1. članka 3. mijenja se i glasi:

»Ukupna površina lovišta iznosi 3.160 ha.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-51

Rijeka, 14. lipnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr