SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

106.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/ 16, 41/16, 67/16, 62/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na prijedlog Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 323-02/18-03/03, URBROJ: 525-11/1028-18-2 od 12. travnja 2018.), na 12. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ustanovljenju lovišta
broj VIII/114 - »MRKOPALJ«

Članak 1.

U Odluci o ustanovljenju lovišta broj VIII/114 - »MRKOPALJ« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/06, u daljnjem tekstu: Odluka) stavak 1. članka 2. mijenja se i glasi:

»Opis granice lovišta: Početna točka granice lovišta nalazi se u mjestu Tuk kod planinarskog doma. Dalje ide u smjeru jugozapada (granicom državnog lovišta broj VIII/2 »BJELOLASICA«) na Maj vrh (1268), pa skreće u smjeru sjeverozapada preko vrha Unka, trigonometra 1052, kote 933 gdje se malo lomi prema sjeveru, ali još uvijek granica ide u smjeru sjeverozapada i na dužini od oko 1000 m u predjelu Jarčina dolazi na granicu k.o. Mrkopalj i k.o. Sunger. Tu granica dolazi na put koji u smjeru sjevera vodi prema Sungeru, ide tim putem do Sungera odnosno ceste Sunger - Brestova Draga, skreće u smjeru sjeveroistoka i ide cestom kroz Sunger do raskrižja sa cestom Sunger - Presika - Lučica i skreće u smjeru sjeveroistoka. Dalje ide tom cestom u dužini od 300 m i dolazi na raskrižje sa lokalnom cestom, skreće u smjeru jugoistoka, ide dalje tom cestom i na udaljenosti od oko 500 m dolazi na granicu k.o. Sunger i k.o. Mrkopalj. Dalje nastavlja u smjeru istoka prema brdu Vranjak (987) na udaljenosti na oko 200 m od kote dolazi do puta koji ide do ceste za Mrkopalj, dalje ide tom cestom u smjeru sjevera preko predjela Mrzle drage, kote 927 i dolazi na granicu k.o. Mrkopalj i k.o. Delnice i ujedno i tromeđu državnog lovišta broj VIII/2 »BJELOLASICA«, zajedničkog lovišta VIII/115 »PETEHOVAC« i zajedničkog lovišta VIII/114 »MRKOPALJ«. Dalje nastavlja granicom k.o. Mrkopalj i k.o. Delnice preko kote 1104 (Čurmuž vrh) i trigonometra 1077 i dolazi na tromeđu k.o. Delnice, k.o. Stari Laz i k.o. Mrkopalj. Dalje ide putem prema Poljicima i nakon 1200 m skreće prema istoku na cestu Stari Laz - Mrkopalj gdje dolazi na granicu k.o. Mrkopalj i k.o. Stari Laz. Dalje nastavlja granicom k.o. Mrkopalj i k.o. Stari Laz preko kote Lazine (1058) do kote 1190, pa skreće u pravcu zapada i nakon 400 m dolazi na tromeđu državnog lovišta broj VIII/2 »BJELOLASICA«, zajedničkog lovišta broj VIII/113 »VIŠNJEVICA« i zajedničkog lovišta broj VIII/ 114 »MRKOPALJ«. Dalje ide granicom državnog lovišta broj VIII/2 »BJELOLASICA« u smjeru juga preko kote 1043 do početne točke kod planinarskog doma u mjestu Tuk.»

Članak 2.

U Odluci stavak 1. članka 3. mijenja se i glasi:

»Ukupna površina lovišta iznosi 2.382 ha.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-44

Rijeka, 14. lipnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr