SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

102.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/ 16, 41/16, 67/16, 62/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na prijedlog Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 323-02/18-03/03, URBROJ: 525-11/1028-18-2 od 12. travnja 2018.), na 12. sjednici održanoj dana 14 . lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ustanovljenju lovišta
broj VIII/110 - »CRNA GORA«

Članak 1.

U Odluci o ustanovljenju lovišta broj VIII/110 - »CRNA GORA« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/06, u daljnjem tekstu: Odluka), stavak 1. članka 2. mijenja se i glasi:

»Opis granice lovišta: Početna točka granice lovišta nalazi se u mjestu Milanov vrh, dalje granica ide cestom u smjeru Tajčari gdje skreće kod Mohorovićevog laza cestom kroz Bartinščekovu dragu i putem do granice sa Republikom Slovenijom. Na sjever i sjeveroistok granica lovišta prati granicu Republike Slovenije do Sapatje (granica k.o. Čabar i k.o. Plešce). Dalje nastavlja granicom k.o. Čabar i k.o. Plešce preko predjela Brezova rebra do kote 945 (Kraljev vrh) i spušta se u mjesto Kraljev vrh. Dalje granica ide nerazvrstanom cestom do raskrižja s cestom Gerovo - Tršće, pa tom cestom prema Gerovu do zapadno od Žignanogzdenjca odakle skreće prema jugozapadu do mosta na cesti Sokoli - Selo cca 200m sjeverno od mjesta Sokoli. Tom cestom preko naselja Crni Lazi do početne točke u mjestu Milanov vrh.«

Članak 2.

U Odluci stavak 1. članka 3. mijenja se i glasi:

»Ukupna površina lovišta iznosi 5.677 ha.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-40

Rijeka, 14. lipnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr