SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

100.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/ 16, 41/16, 67/16, 62/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na prijedlog Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 323-02/18-03/03, URBROJ: 525-11/1028-18-2 od 12. travnja 2018.), na 12. sjednici održanoj dana 14 . lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta
broj VIII/108 - »CRES«

Članak 1.

U Odluci o ustanovljenju lovišta broj VIII/108 - »CRES« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/06), stavak 1. članka 2. mijenja se i glasi:

»Opis granice lovišta: Početna točka granice lovišta nalazi se na obali mora u uvali Porozina, dalje granica ide cestom Porozina - Cres do raskrižja ceste za Beli, i dalje cestom za Beli do trigonometra 310 na granici ornitološkog rezervata. Dalje granica ide u smjeru sjeveroistoka granicom ornitološkog rezervata do uvale Fojiška. Dalje granica ide morskom obalom u smjeru juga do uvale Stanovščica. Dalje granica ide u smjeru jugozapada vododerinom cca 140 sjevernije od granice katastarskih općina Predoščica i Cres do ceste Porozina - Lošinj i ide prema Lošinju uz grad Cres do 1100 m prije crkve u Beleju. Dalje ide po granici k.o. Stivan i k.o. Belej (suhozidom) u smjeru zapada preko predjela Marinj, trigonometra 169, predjela Šulba, trigonometra 187 i dolazi na tromeđu katastarskih općina Stivan, Belej i Ustrine. Dalje granica ide granicom k.o. Stivan i k.o. Ustrine (suhozidom) u smjeru jugozapada preko mjesta Gradiška predjela Patrinjev do obale mora u predjelu Baneštrovica na granici k.o. Stivan i k.o. Ustrine. Dalje granica ide obalom mora u smjeru sjevera do početne točke u uvali Porozina.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-38

Rijeka, 14. lipnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr