SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

99.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/ 16, 41/16, 67/16, 62/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na prijedlog Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 323-02/18-03/03, URBROJ: 525-11/1028-18-2 od 12. travnja 2018.), na 12. sjednici održanoj dana 14 . lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ustanovljenju lovišta
broj VIII/107 - »BATAJNA-HRASTE«

Članak 1.

U Odluci o ustanovljenju lovišta broj VIII/107 - »BATAJNA-HRASTE« (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 50/06,u daljnjem tekstu: Odluka), stavak 1. članka 2. mijenja se i glasi:

»Opis granice lovišta: Početna točka granice lovišta nalazi se u uvali Koromačna, odakle ide u smjeru sjeverozapada putem preko predjela Basov do tromeđe katastarskih općina Vrana, Stivan i Belej. Dalje ide suhozidom u smjeru jugozapada granicom katastarskih općina Stivan i Belej preko predjela Prelozi i Bunci, dolazi na cestu Lošinj-Porozine na udaljenosti od 1100 m od crkve u Beleju. Dalje ide u smjeru sjevera cestom Lošinj - Porozine uz grad Cres i cca 4,5 km od grada Cresa istočno od kote 411 (Straganac) do 140 m sjeverno od granice k.o. Cres i k.o. Predošćica, zatim skreće u smjeru sjeveroistoka do vododerine kojom nastavlja do morske obale u uvali Stanovišica. Dalje granica ide u smjeru jugoistoka morskom obalom do početne točke u uvali Koromačna.«

Članak 2.

U Odluci stavak 1. članka 3. mijenja se i glasi:

»Ukupna površina lovišta iznosi 7.573 ha.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-37

Rijeka, 14. lipnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr