SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

92.

Na temelju članka 38., stavka 1., točke 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 12. sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o poništenju postupka davanja koncesije na
pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica pokrenut temeljem Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 5/18) i Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave 2018/S 01K-0005524 i ispravka 2018/S 02K- 0008267).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i u »Elektroničkom oglasniku javne nabave« u skladu s člankom 38., stavak 4., Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17).

Obrazloženje:

Dana 22. veljače 2018. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 5/18).

Na temelju Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica, u Elektroničkom oglasniku javne nabave, Broj objave 2018/S 01K- 0005524 i ispravka 2018/S 02K-0008267), objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije.

Temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, odnosno Dokumentacije za nadmetanje koja čini njegov sastavni dio (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave 2018/S 01K-0005524 i 2018/S 02K-0008267), Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji otvara ponude.

Dana 20. travnja 2018. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji pristupilo je otvaranju ponuda.

Budući da je dan ranije pristigla obavijest o neispravnosti izdane lokacijske informacije na kojoj se bazirala izrada Odluke o namjeri i Dokumentacije za nadmetanje, te je bilo razvidno da je potrebno poništiti postupak davanja koncesije, Stručno povjerenstvo je odlučilo pristiglu ponudu ne otvoriti, te ju neotvorenu uručilo predstavniku ponuditelja. Pozivom na članak 38., stavak 1., točke 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica, poništava se.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji ju prosljeđuje Tijelu nadležnom za rješavanje žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 021-04/18-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-22

Rijeka, 14. lipnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1061&mjesto=00001&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr