SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

90.

Na temelju članka 28. točki 9. i 11. Statuta Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 12. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o prihvaćanju novog Sporazuma o osnivanju
ustanove - Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj
Primorsko-goranske županije

I.

Prihvaća se Sporazum o osnivanju ustanove - Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da potpiše Sporazum iz točke I. ove Odluke i poduzme sve ostale radnje koje Primorsko-goranska županija bude morala poduzeti kao osnivač da Sporazum stupi na snagu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-18

Rijeka, 14. lipnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

S P O R A Z U M
o osnivanju Centra za poljoprivredu
i ruralni razvoj Primorsko - goranske županije

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Osnivači Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko - goranske županije (u daljnjem tekstu: Ustanova) su Primorsko - goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija), gradovi Čabar, Delnice, Kastav i Vrbovsko, te općine Brod Moravice, Čavle, Fužine, Jelenje, Klana, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina i Viškovo (u daljnjem tekstu: Osnivači).

Utvrđuje se da je Ustanova osnovana Sporazumom o osnivanju Ustanove - Centra za brdsko - planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije od 17. srpnja 2000. godine. Navedeni Sporazum su Osnivači u jednom navratu izmijenili odlukama Osnivača donesenim u periodu između 18. prosinca 2014. godine do 28. travnja 2015. godine, pri čemu je i izmijenjen naziv Ustanove iz »Centar za brdsko - planinsku poljoprivredu Primorsko - goranske županije« u »Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije«.

Utvrđuje se da je Ustanova upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci kao ustanova, MBS: 040158949, OIB: 07103881876, naziv »Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko - goranske županije«, te da su sredstva za osnivanje i početak rada osigurana od Osnivača u iznosu od 130.000,00 kuna.

Članak 2.

Ustanovi se kao osnivači mogu priključiti i druge jedinice lokalne samouprave pod jednakim uvjetima kao Osnivači.

Članak 3.

Cilj Ustanove je poduzimanje aktivnosti kojima će se unaprijediti ruralni razvoj Županije, a pogotovo razvoj poljoprivrede, lova, šumarstva i ribarstva.

Glavne aktivnosti Ustanove su:

.prikupljanje, izrada i statistička obrada podataka vezanih za ruralni prostor i djelatnosti u njemu, sudjelovanje u izradi znanstvenih projekata vezanih za razvoj ruralnih krajeva, izrada prezentacija

.sudjelovanje u izradi nacionalnih i regionalnih planova i programa kojima se uređuje ruralni razvoj i poljoprivreda

.provođenje postojećih nacionalnih i regionalnih programa kojima se uređuje ruralni razvoj i poljoprivreda

.osmišljavanje, priprema i provedba projekata i programa iz područja ruralnog razvoja i poljoprivrede

.promidžba autohtonih proizvoda Županije na razne načine, a pogotovo kroz sudjelovanje na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i internacionalnim sajmovima

.organizacija regionalnih i lokalnih sajmova na području Županije

.edukacija i informiranje poljoprivrednika, lovaca, šumara i drugih zainteresiranih skupina o njihovim pravima i obavezama iz područja djelovanja Centra kroz održavanje seminara, davanje informacija o objavljenim natječajima, podizanje razine primjenjivog znanja, pružanje konzultantske pomoći i sl.

II. NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE

Članak 4.

Ustanova će obavljati svoju djelatnost, poslovati i sudjelovati u pravnom prometu pod nazivom »Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko - goranske županije«.

Sjedište Ustanove je u Staroj Sušici, Karolinska cesta 87, Ravna Gora.

III. DJELATNOST USTANOVE

Članak 5.

Djelatnost ustanove je:

.poljoprivredna djelatnost

.uslužne djelatnosti u poljoprivredi

.poljoprivredna proizvodnja i primarna prerada

.kooperacija sa zadrugarima i kooperantima

.selekcioniranje autohtonih kultivara i izbor iz populacija divljih biljaka (lijeske, borovnice, brusnice, ljekovito bilje i slično)

.proizvodnja sadnog materijala

.pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala

.stavljanje na tržište sadnog materijala

.uvoz sadnog materijala

.dorada sjemena

.pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena

.stavljanje na tržište sjemena

.pokretanje rada na ekološkoj poljoprivredi i ekološkoj zaštiti od bolesti i štetočina

.ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda (čl. 78.)

.uvođenje i provedba tehnika ekološke poljoprivrede

.integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda

.uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji

.sakupljanje starih sorata voćaka u svrhu rada na oplemenjivanju i stvaranju novih i boljih sorata

.introdukcija i pokusi sa novim sortama ratarskog, povrtlarskog, ljekovitog bilja i gljiva, te introdukcija novih voćnih sorata

.pokretanje rada rasadničke proizvodnje voća, posebno jagodastog te bobičavog i grmolikog voća

.pokretanje i nastavak rada na oplemenjivanju domaćih sorata krumpira genetski otpornih na bolesti i štetočine

.pokretanje i nastavak rada na introdukciji kanadskog slatkog javora te organiziranje njegove rasadničke proizvodnje i pokusi na terenu

.introdukcija novih pasmina goveda, ovaca, koza, peradi, kunića i ostalih vrsta domaćih životinja

.osnivanje i pokretanje rada Centra za rasplod i selekciju domaćih životinja

.proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa),

.proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina,

.destilacija i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

.proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina

.stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika

.privatna poljoprivredna savjetodavna služba

.gospodarenje lovištem i divljači

.gospodarenje šumama

.proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala

.proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca

.uzgoj, prerada i konzerviranje maslina i maslinovog ulja

.proizvodnja sokova od voća i povrća

.prerada i konzerviranje voća i povrća

.prerada hrane

.prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda

.prerada i konzerviranje voća i povrća

.proizvodnja mliječnih proizvoda

.potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda

.djelatnost prerade i pakiranja čajnih mješavina i začina

.djelatnost proizvodnje, prerade i pakiranja eteričnih ulja i parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

.proizvodnja likera

.proizvodnja alkoholnih pića

.proizvodnja bezalkoholnih pića

.punionica meda

.izrada suvenira

.djelatnost pakiranja

.prodaja vlastitih proizvoda

.iznajmljivanje strojeva i opreme sa i bez rukovatelja

.kupnja i prodaja robe

.pripremanje hrane, pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i slično), opskrba tom hranom (catering)

.pružanje usluga u trgovini

.obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

.turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude

.ostale turističke usluge

.turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti

.organiziranje sportskog natjecanja

.vođenje sportskih natjecanja

.upravljanje i održavanje sportskom građevinom.

.djelatnost zabavnih priredbi, koncerata, sajmova, festivala i sličnih priredbi

.promidžba (reklama i propaganda)

.organiziranje sajmova, izložbi, konferencija i radionica

.organiziranje znanstvenih i stručnih skupova

.izdavačka djelatnost

.izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

.savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

.pružanje usluga informacijskog društva

IV. ORGANI USTANOVE

Članak 6.

Organi Ustanove su Upravno vijeće, ravnatelj i Stručno vijeće.

a) Upravno vijeće

Članak 7.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Članak 8.

Upravno vijeće sastoji se od pet članova od čega su tri predstavnici Županije i dva predstavnici Stručnog vijeća.

Predstavnike Županije imenuje i razrješuje Župan Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Župan), a predstavnike Stručnog vijeća bira i razrješuje Stručno vijeće u skladu s ovim Sporazumom i Statutom Ustanove (u daljnjem tekstu: Statut).

Jedan od predstavnika Županije je ujedno i predsjednik Upravnog vijeća.

Mandat Upravnog vijeća je 2 godine.

Članak 9.

Upravno vijeće:

-donosi program rada i razvoja Ustanove i nadzire njihovo izvršavanje

-odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu

-odlučuje o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Ustanove vrijednosti od 200.000,00 kuna do 500.000,00 kuna

-predlaže Osnivačima promjenu naziva i sjedišta Ustanove,

-donosi Statut,

-donosi druge opće akte Ustanove,

-imenuje i razrješava ravnatelja,

-predlaže Osnivačima izmjene i dopune ovog Sporazuma

-daje Osnivačima i ravnatelju Ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,

-obavlja i druge poslove određene Statutom i zakonom.

Upravno vijeće ne može bez suglasnosti Osnivača:

-odlučiti o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Ustanove u vrijednosti većoj od 500.000,00 kuna,

-odlučiti o promjeni djelatnosti Ustanove.

Suglasnost Osnivača je važeća ako se o odluci, sukladno st.2. ovoga članka, pozitivno izjasni 2/3 od ukupnog broja Osnivača u trenutku donošenja odluke.

b) Ravnatelj

Članak 10.

Ravnatelj je voditelj Ustanove.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove, predstavlja Ustanovu, zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Ustanove.

Članak 11.

Upravno vijeće imenuje ravnatelja na temelju provedenog javnog natječaja u skladu sa zakonom, ovim Sporazumom i Statutom.

Javni natječaj raspisuje Upravno vijeće.

Mandat ravnatelja je četiri godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Članak 12.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Ustanovu u pravnom

prometu u granicama svojih ovlasti sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 13.

Ravnatelj je samostalan u donošenju odluka o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Ustanove u vrijednosti do 70.000,00 kuna.

Ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća donosi odluke o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Ustanove u vrijednosti od 70.000,00 kuna do 200.000,00 kuna.

c) Stručno vijeće

Članak 14.

Stručno vijeće je savjetodavni organ.

Članak 15.

Svaki od Osnivača, u skladu sa svojim aktima, imenuje jednog člana Stručnog vijeća.

Mandat Stručnog vijeća je 2 godine.

Članak 16.

Članovi Stručnog vijeća biraju između sebe predsjednika Stručnog vijeća i dva člana Upravnog vijeća.

Izbor iz stavka 1. ovog članka obavlja se javnim glasovanjem između kandidata koje ima pravo predložiti 1/6 članova Stručnog vijeća, predsjednik Upravnog vijeća i Upravno vijeće.

Za predsjednika Stručnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova.

Za članove Upravnog vijeća su izabrani kandidati koji imaju najveći broj glasova.

Član Stručnog vijeća koji u Stručnom vijeću predstavlja Županiju može birati, ali ne može biti izabran za predsjednika Stručnog vijeća i članove u Upravno vijeće.

Članak 17.

Stručno vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada Ustanove u sklopu nadležnosti utvrđenih zakonom, ovim Sporazumom i Statutom, daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge vezane uz organizaciju rada i uvjete za razvitak djelatnosti.

Stručno vijeće obavezno daje mišljenje na godišnja izvješća te na plan i program rada.

V.SREDSTVA ZA OSNIVANJE I POČETAK
RADA USTANOVE

Članak 18.

Sredstva za osnivanje i početak rada Ustanove u ukupnom iznosu od 130.000,00 kuna osigurali su Osnivači i to:

.Županija iznos od 55.000,00 kuna

.svaka jedinica lokalne samouprave iznos od 5.000,00 kuna.

Članak 19.

Osnivači su dužni sufinancirati rad Ustanove i provedbu programa u iznosu od 20.000,00 kuna godišnje.

Osnivači mogu, u skladu sa svojim odlukama, sufinancirati rad Ustanove i provedbu programa u iznosu većem od 20.000,00 kuna godišnje.

Ustanova sredstva za rad, osim sufinanciranjem iz stavka 1. i 2. ovog članka, osigurava provođenjem programa, pružanjem usluga, prodajom proizvoda i/ili iz drugih izvora.

VI.IMOVINA USTANOVE, RASPOLAGANJE
S DOBITI I ODGOVORNOST ZA NJENE
OBAVEZE

Članak 20.

Imovinu Ustanove čine sredstva za rad pribavljena od Osnivača, stečena provođenjem programa, pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora.

Ustanova raspolaže i upravlja svojom imovinom u skladu sa važećim zakonskim propisima, ovim Sporazumom i Statutom.

Ako u obavljanju svojih djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove.

Članak 21.

Ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivači Ustanove solidarno i neograničeno odgovaraju za njene obveze.

VII. STATUT

Članak 22.

Statutom se sukladno zakonu i ovom Sporazumu pobliže utvrđuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja organa Ustanove, te uređuju druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Ustanove.

VIII. JAVNOST RADA

Članak 23.

Rad Ustanove je javan.

O javnosti rada Ustanove skrbi ravnatelj.

Upravno vijeće dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o radu Osnivačima.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Mandat članova Upravnog vijeća koje je u sazivu u trenutku stupanja na snagu ovog Sporazuma traje do dana konstituiranja Upravnog vijeća u skladu s ovim Sporazumom.

Članak 25.

Župan će imenovati predsjednika i 2 člana Upravnog vijeća te člana Stručnog vijeća u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Osnivači - jedinice lokalne samouprave će svoje predstavnike u Stručno vijeće imenovati u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Stručno vijeće će izabrati dva člana Upravnog vijeća u roku od 30 dana od dana konstituiranja Stručnog vijeća.

Članak 26.

Ravnatelj će sazvati konstituirajuću sjednicu Stručnog vijeća u roku od 30 dana od dana imenovanja posljednjeg člana Stručnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća će sazvati konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća u roku od 30 dana od dana održavanja sjednice Stručnog vijeća na kojoj su izabrani članovi Upravnog vijeća.

Članak 27.

Upravno vijeće će uskladiti Statut s ovim Sporazumom u roku od 60 dana od dana konstituiranja.

Ravnatelj će podnijeti pravovremenu prijavu u sudski registar za sve promjene koje su nastale stupanjem na snagu ovog Sporazuma, a za koje je to potrebno u skladu sa Zakonom o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08).

Članak 28.

Stupanjem na snagu ovog Sporazuma prestaje važiti Sporazum iz članka 1. stavka 2. ovog Sporazuma.

Članak 29.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa Osnivača.

___________________________

1.Primorsko - goranska županija

____________

2.Grad Čabar

_____________

3.Grad Delnice

_____________

4.Grad Kastav

_______________

5.Grad Vrbovsko

_____________________

6.Općina Brod Moravice

_____________

7.Općina Čavle

______________

8.Općina Fužine

______________

9.Općina Jelenje

_______________

10. Općina Klana

_______________

11. Općina Lokve

_________________

12. Općina Mrkopalj

___________________

13. Općina Ravna Gora

______________

14. Općina Skrad

_________________________

15. Općina Vinodolska općina

_________________

16. Općina Viškovo


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr