SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

66.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/ 12, 152/14, 81/15) i čl. 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Sl.N. PGŽ« 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč. teks, 9/18t), Gradsko Vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra k.č.br. 776/ 48, zk.ul. 1804 k.o. Mali Lošinj - grad, katastarske površine 25 m2, budući da predmetna nekretnina u naravi ne predstavlja javno dobro već dio građevne parcele k.č.br. 720/2 k.o. Mali Lošinj - grad.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva općeg dobra pod upravom Grada Malog Lošinja na k.č.br. 776/ 48, zk.ul. 1804 k.o. Mali Lošinj - grad, i izvršiti upis prava vlasništva u korist i na ime: Grada Mali Lošinj, OIB: 72167903884.

Članak 3.

Grad Mali Lošinj donošenjem ove Odluke stavlja izvan snage »Odluku o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra« klasa 947-01/10-01/51, Ur.br. 2213/01-01-10-5 od 26. listopada 2010. god.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske Županije«.

KLASA: 947-01/18-01/03

Ur.br. 2213/01-01-18-5

Mali Lošinj, 08. lipnja 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr