SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

65.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 4. stavka 1. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine« Primorsko- goranske županije br., 13/03, 6/10 i 10/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko- goranske županije br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Grada Malog Lošinja

I.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnog odbora Ćunski, 5 članova.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se 15. srpanj 2018.godine, u vremenu od 08,00 do 19,00 sati.

III.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje mandat članovima vijeća mjesnih odbora Ćunski.

IV.

Redoslijed izbornih radnji, način i postupak kandidiranja, rokovi predaje lista i drugi postupci za provedbu izbora provode se sukladno Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br.,13/03, 6/10 i 10/13).

V

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na lokalnoj radio postaji, oglasnoj ploči mjesnog odbora, oglasnoj ploči i web stranici Grada Malog Lošinja, a stupa na snagu dana 13. lipnja 2018.godine.

KLASA: 013-03/18-01/08

URBROJ:2213/01-01-18-2

Mali Lošinj, 08. lipnja 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr