SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

64.

Na temelju čl. 19. st. 2 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/ 11, 56/16) i čl. 32. Statuta Malog Lošinja (Službene novine PGŽ br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici dana 08. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU
poništenju Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu
pomorskog dobra rekonstrukciju javne rasvjete
na šetnici Čikat

Članak 1.

Poništava se Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra–rekonstrukciju javne rasvjete na šetnici Čikat Klasa:360-02/17-01/10, urbroj:2213/01-01-17-4 od 07. rujna 2017.g. (Sl.N. PGŽ 24/17.)

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenim novinama PGŽ-a i stupa na snagu osam dana od objave.

Obrazloženje:

Zapisnik o upravnom nadzoru nad pojedinačnim aktima klasa: 342-22/18-01/29, urbroj: 530-03-01-01-18-7 od 06. travnja 2018. g. izdatog od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprava za pomorstvo naložene su mjere da se donesena Odluka izmijeni odnosno da se odredi točna površina čestice koja je predmet koncesije, da se utvrdi iznos naknade za koncesiju, da se propiše rok za potpisivanje ugovora o koncesiji i osoba ovlaštena za potpisivanje ugovora, te da se razmotri rok na koji je koncesija dana.

Pismenim zahtjevom ovlaštenika koncesije od 28. svibnja 2018. g. zatraženo je da se uređenje javne rasvjete uključi u Odluku o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra-uređenje postojeće šetnice u uvali Čikat (Sl.N.PGŽ 38/17) te da se ishodi građevinska dozvola u jednom postupku zajedno sa uređenjem šetnice.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke. Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora,prometa i infrastrukture,Prisavlje 14, Zagreb, putem davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili putem pošte preporučeno.

Klasa: 934-01/18-01/05

Urboj: 2213/01-01-18-8

Mali Lošinj: 08. lipnja 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr