SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

62.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13,24/17-pročišćeni tekst i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 08. lipnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove odluke određuju se unutar kategorije, potkategorije, razine potkategorije i klasifikacijskog ranga kako slijedi:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj42/10, 7/11, 34/11, 10/15 i 7/16).

Članak 5.

Do donošenja novih rješenja o rasporedu na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja KLASA:022-01/18- 01/01 URBROJ: 2213/01-01-18-2 od 21. svibnja 2018. godine, primjenjuje se Odluka o koeficijentimaza obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/10, 7/11, 34/11, 10/15 i 7/ 16).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu dana 09. lipnja 2018. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 120-01/18-01/02

URBROJ:2213/01-01-18-2

Mali Lošinj, 08. lipnja2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr