SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

61.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN RH broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 24. stavka 1. i čl.25. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN RH broj 23/04, 101/04,39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) i čl. 32. Statuta Malog Lošinja (Službene novine PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17- pročišćeni tekst, 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj 9. sjednici dana 08. lipnja 2018. godine,donosi:

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
o koncesiji na pomorskom dobru za posebnu
upotrebu-uređenje postojeće šetnice u uvali Čikat

Članak 1.

Članak 1. Odluke o koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra-uređenje postojeće šetnice u uvali Čikat klasa: 934-01/17-01/10, urbroj:2213/01-01-17-7 od 15.prosinca 2017. (Sl.N.PGŽ 38/17) godine mijenja se i glasi:

Grad Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) daje koncesiju na pomorskom dobru za posebnu upotrebu trgovačkom društvu Jadranka hoteli d.o.o. Mali Lošinj, Dražica 1, OIB 25295166877 (ovlaštenik koncesije)u svrhu uređenja postojeće šetnice i javne rasvjete, područje Čikat kako slijedi:

-k.č. br. 13337/4, upisana u z.k.ul.6226 , k.o. Mali Lošinj, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, ukupne površine 2.970 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 2.966 m2.

-k.č. br.7567, upisana u z.k.ul. 6226, k.o. Mali Lošinj, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, ukupne površine 479 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 4 m2.

-k.č. br.7570, upisana u z.k.ul. 6226, k.o. Mali Lošinj, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, ukupne površine 550 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 12 m2.

-k.č.br.13515,upisana u z.k.ul.7265,k.o. Mali Lošinj, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, ukupne površine 4.509 m2,od čega je za koncesiju predviđeno 892m2.

-k.č.br.13524,upisana u zk.ul. 7260,k.o. Mali Lošinj, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, ukupne površine 1360 m2,od čega je za koncesiju predviđeno 20m2.

Članak 2.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 3.894m2. Sastavni dio ove Odluke je geodetski elaborat izrađeni od Geo-Teo d.o.o. Cres , a koji se ne objavljuje.

Članak 3.

Članak 2. Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra-uređenje postojeće šetnice u uvali Čikat klasa: 934-01/17-01/10, urbroj:2213/01-01-17-7 od 15.prosinca 2017. godine mijenja se i glasi:

Ovlašteniku koncesije daje se koncesija do završetka izgradnje, primopredaje Gradu Malom Lošinju kada se vraća u opću upotrebu, a najduže do 5 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji, koji se sklapa temeljem ove Odluke.

Članak 4.

U čl. 3. st.1. Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra-uređenje postojeće šetnice u uvali Čikat klasa: 934-01/17-01/10, urbroj: 2213/01-01-17-7 od 15. prosinca 2017 u st.1. iza riječi »šetnice« dodaje se « i javne rasvjete«.

Članak 5.

Za korištenje pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije će plaćati koncesijsku naknadu u simboličnom iznosu od 1 kn godišnje.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke sklopiti Ugovor o koncesiji.

Ukoliko ovlaštenik koncesije ne sklopi ugovor o koncesiji u roku iz st.1. ovog članka, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje ishoditi građevinsku dozvolu za planiranu gradnju u roku od 3 mjeseca od dana potpisa Ugovora o koncesiji, te ukoliko ne ishodi u zadanom roku građevinsku dozvolu Odluka o koncesiji prestaje važiti.

Članak 8.

Ovlaštenik koncesije ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Članak 9.

Područje koje je predmet koncesije pristupačno je svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem posebne upotrebe iz članka 1. ove Odluke, isključivo u tijeku izgradnje čiji se rok ograničava na 6 mjeseci od prijave građenja, nakon čega se vraća u opću uporabu.

Članak 10.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Za davatelja koncesije Ugovor o koncesiji potpisuje Gradonačelnica Grada Malog Lošinja.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje

Jadranka hoteli su dana 15.03. 2017. godine iskazali interes za izgradnju javne rasvjete u predjelu Čikati Gradu Malom Lošinju podnijeli zahtjev za davanje koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu izgradnje javne rasvjete. Temeljem idejnog rješenja Deana Skire prihvaćen je prijedlog izgradnje, izgradnja je definirana prostorno planskom dokumentacijom, te i obzirom da Grad ima interes da se izgradi javna rasvjeta u predjelu T-zone na nivou, hoteli od 4*, odnosno izgrađenih dva hotela od 5*, odnosno povezivanju dviju T-zona, Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je izdalo Koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra-rekonstrukciju javne rasvjete na šetnici Čikat Klasa:360-02/17-01/10, urbroj:2213/01-01-17-4 od 07.rujna 2017.g.

Jadranka hoteli su dana 14.11.2017. godine iskazali interes za uređenje postojeće zemljane šetnice na području Čikata, a na kojoj su neposredno prije toga bili izvođeni radovi izgradnje komunalne infrastrukture. U istom dopisu su zatražili koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi uređenja postojeće šetnice,a temeljem idejnog rješenja gl. projektanta Rusanov ured d.o.o, te utvrđenoj sukladnosti u prostorno planskim dokumentima. Gradsko vijeće je donijelo Odluku o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra-uređenje postojeće šetnice u uvali Čikat klasa: 934-01/17-01/10, urbroj:2213/01-01-17-7 od 15. prosinca 2017.g.

Temeljem Zapisnika o upravnom nadzoru nad pojedinačnim aktima klasa:342-22/18-01/29, urbroj:530-03-01-01- 18-7 od 06.travnja 2018.g. izdatog od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprava za pomorstvo naložene su mjere da se obje Odluke izmijene odnosno da se odredi točna površina čestice koja je predmet koncesije, da se utvrdi iznos naknade za koncesiju, da se propiše rok za potpisivanje ugovora o koncesiji i osoba ovlaštena za potpisivanje ugovora, te da se razmotri rok na koji je koncesija dana.

Utvrđivanjem stvarnog stanja postojeće šetnice sačinjen je geodetski elaborat od ovlaštenog geodeta Geo-Teo d.o.o. Cres u kojem je sveukupna parcela koja ulazi u zahvat, čija je površina 3.894 m2,a koja se sastoji od dijelova k.č. 7567 (4m2),7570 (12m2),13337/4 (2966m2),13515 (892m2)i 13524 (20m2) sve k.o. Mali Lošinj, i evidentirane u cijelosti kao pomorsko dobro.

Dana 29.05.2018.g. vlaštenik koncesije dostavio je pismeni zahtjev da se izda jedna koncesija istovremeno za Uređenje postojeće šetnice i javne rasvjete na istom obuhvatu koncesije, jer bi se u jednom postupku ishodila jedna građevinska dozvola ,a temeljem Idejnog rješenja izrađenog od Rusanov ured d.o.o., Zagreb, koji ima tri knjige i to: Arhitektonski projekt, Projekt rasvjete (Skira d.o.o.,Pula) i Geodetski projekt (Geo-Teo d.o.o. Cres), a obzirom da su od ovlaštenika zatraženi podaci o površini čestice pomorskog dobra koja je u zahvatu.

Simbolična naknada se naplaćuje jer se uređuje pomorsko dobro u javnoj upotrebi i ulaže se u komunalnu infrastrukturu koja poslije izgradnje ostaje u javnoj upotrebi.

Ugovor o koncesiji se sklapa prije ishođenja građevinske dozvole jer je temelj za ishođenje građevinske dozvole sukladno Zakonu o gradnji.

Idejno rješenje sukladno je prostorno-planskoj dokumentaciji a prema Uvjerenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj Primorsko-goranske županije klasa:350-05/ 18-01/144, urbroj: 2170/1-03- 05/3-18-3 od dana 29. svibnja 2018. godine.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke. Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora,prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, putem davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili putem pošte preporučeno.

KLASA: 934-01/18-01/05

URBROJ:2213/01-01-18-9

Mali Lošinj, 08. lipnja2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr