SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD CRES

32.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87 /08. i 136/12.,15/15.), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br 124/14.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine«, br. 29/ 09.,14/13., 5/18), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 06. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU
O REZULTATU POSLOVANJA PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se namjena i raspodjela ostvarenog rezultata poslovanja utvrđenog konsolidiranim godišnjim izvještajem Grada Cresa za 2017. godinu.

Članak 2.

Izvršenjem proračuna Grada Cresa za 2017. godinu utvrđen je sljedeći rezultat poslovanja:

-ukupno ostvarene prihode u iznosu od 30.079.849,86 kn

-ukupno izvršene rashode u iznosu od 29.259.049,39 kn

-višak prihoda nad rashodima 820.800,47 kn

Članak 3.

Konsolidirani višak prihoda nad rashodima u iznosu od 820.800,47 kn utvrđen je kao razlika viška prihoda poslovanja (na skupini računa 92211) i viška prihoda od financijske imovine (na skupini računa 92213), s manjkom prihoda od nefinancijske imovine (na skupini računa 92222).

Konsolidirani višak prihoda u iznosu od 820.800,47 kn rasporedit će se u proračun Grada Cresa za 2018. godinu prema izvorima financiranja prilikom donošenja Odluke o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa.

Članak 4.

Konsolidirani višak prihoda sadrži višak prihoda Grada Cresa i proračunskih korisnika.

Višak prihoda Grada Cresa u iznosu od 786.748,83 kn kao razlika viška prihoda poslovanja (na skupini računa 92211) i viška prihoda od financijske imovine (na skupini računa 92213), s manjkom prihoda od nefinancijske imovine (na skupini računa 92222), rasporedit će se za sljedeće namjene:

-Neutrošena sredstva od kapitalnih pomoći i primitaka od financijske imovine u iznosu 752.917,49 kn utrošit će se za izgradnju prometnice Volnik s pratećom infrastrukturom.

-Neutrošena sredstva od koncesija na pomorskom dobru u iznosu od 33.831,34 kn utrošit će se za održavanje pomorskog dobra.

Višak prihoda Dječjeg vrtića Girice u iznosu od 4.071,32 kn, kao razlika viška prihoda poslovanja (na skupini računa 92212) s manjkom prihoda od nefinancijske imovine (na skupini računa 92222), rasporedit će se za sljedeće namjene:

-Neutrošena sredstva od tekućih donacija u iznosu od 4.071,32 kn utrošit će se za aktivnost Dječji vrtic - nabava opreme, nabavu uredske opreme i namještaja za potrebe logopeda.

Višak prihoda Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića u iznosu 8.462,23 kn kao razlika viška prihoda poslovanja (na skupini računa 9221111) s manjkom prihoda od nefinancijske imovine (na skupini računa 922221), rasporedit će se za sljedeće namjene:

-Neutrošena sredstava od vlastitih prihoda u iznosu od 8.462,23 kn utrošit će za aktivnost Gradska knjižnica - materijalni troškovi (ostale usluge).

Višak prihoda Creskog muzeja u iznosu od 21.518,09 kn, kao višak prihoda poslovanja (na skupini računa 92215) rasporedit će se za sljedeće namjene:

-Neutrošena sredstva od vlastitih prihoda i donacija u iznosu od 21.518,09 kn rasporedit će se za programske aktivnosti - izložbe 21.518,09 kn

Članak 5.

Rezultat poslovanja proračuna Grada Cresa za 2017. godinu uvrstit će se u Odluku o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa za 2018. godinu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama PGŽ.

Klasa:400-01/18-01/14

Ur. broj:2213/02-01-01-18-7

Cres, 6. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik:
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr