SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD CRES

29.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama («Narodne novine« RH broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) i čl. 29. Statuta Grada Cresa («Službene novine« PGŽ broj 29/09, 14/13 i 5/18), te na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora policije, broj 511-09-05-87-37/18-JJ od 20. travnja 2018. godine, Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 6. lipnja 2018. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa
na području Grada Cresa

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 18/ 14,11/17 i 32/17), u daljenjm tekstu: Odluka, u članku 25., stavku 3., iza alineje 6.

»-ulica Melin III« dodaju se dvije nove alineje:

»- ulica Melin IV.

-ulica Melin V.«

Članak 2.

U članku 7. Odluke, stavku 1., točci 1., alineja 10. koja glasi

»- u naselju Grabar uvodi se novi režim prometovanja, prema preglednoj situacija režima prometovanja koja se nalazi u Prilogu ove Odluke, te je njen sastavni dio.«

stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.

Članak 3.

Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 340-01/17-1/5

Ur. broj: 2213/02-02-01-18-9

Cres, 6. lipnja 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr