SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD CRES

28.

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« RH br. 30/15) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 6. lipnja 2018. godine, donijelo je

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI
I RURALNOM RAZVOJU GRADA CRESA ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020. GODINE

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Programom potpora poljoprivredi Grada Cresa za razdoblje 2018. - 2020. godine (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se mjere za unaprjeđenje poljoprivrede, temeljem kojih se iz Proračuna Grada Cresa dodjeljuju nepovratna financijska sredstva i potiču ulaganja u poljoprivredi.

Programom se načelno uređuju uvjeti i kriteriji za ostvarivanje potpora pri realizaciji projekta iz poljoprivrede.

Članak 2.

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru proizvodnje (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis).

Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj Program primjenjuje se na potpore dodijeljene poduzetnicima u sektoru poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku:

a)potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,

b)potpora djelatnostima vezanim uz izvoz, tj. potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpore za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,

c)potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.

Sukladno članku 2. Uredbe de minimis, poljoprivredni proizvod znači proizvod iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/ 2000. Poduzetnici u sektoru poljoprivredne proizvodnje su poduzetnici koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu br. 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

II. POTPORE POLJOPRIVREDI

Članak 3.

Korisnici sredstava potpore mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, koja imaju sjedište odnosno prebivalište, i čija se proizvodnja odvija, na području Grada Cresa. Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpore.

Članak 4.

Grad Cres će u razdoblju 2018. - 2020. godine dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:

1.Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika

2.Ekološka poljoprivreda

3.Navodnjavanje poljoprivrednih površina

4.Zaštita nasada i stoke od divljači

5.Razvoj ovčarstva

6.Razvoj voćarstva, maslinarstva i vinogradarstva

7.Razvoj pčelarstva

8.Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme

III. KRITERIJI I MJERILA ZA SUBVENCIJE
U POLJOPRIVREDI

Članak 5.

1.Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika

Korisnik sredstava potpore je nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem, na području Grada Cresa.

Potpora se odobrava za subvencioniranje troškova tečaja za stjecanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova na poljoprivrednim gospodarstvima uz uvjet da se upisuju u radnu knjižicu ili su zakonom propisani.

Maksimalni iznos potpore po korisniku je 33% dokumentiranih izdataka, a najviše do 1.000,00 kuna godišnje.

2.Ekološka poljoprivreda

Korisnici sredstava potpore su registrirana ekološka poljoprivredna gospodarstva.

Potpora se odobrava za subvencioniranje izdataka stručnog nadzora u ekološkoj proizvodnji te nabavu gnojiva i sredstva za zaštitu bilja dozvoljenih u ekološkoj proizvodnji.

Maksimalni iznos potpore po korisniku je 20% dokumentiranih izdataka, a najviše do 500,00 kuna godišnje.

3.Navodnjavanje poljoprivrednih površina

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Cresa koja u ARKOD sustavu imaju evidentirane oranice, voćnjake ili maslinike.

Potpora se odobrava za subvencioniranje izdataka nabave opreme za navodnjavanje, izgradnje akumulacija i bušotina.

Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% dokumentiranih izdataka, a najviše do 3.000,00 kn godišnje.

4.Zaštita nasada i stoke od divljači

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Cresa.

Potpora se odobrava za subvencioniranje izdataka za ograđivanje poljoprivrednih površina što uključuje troškove nabave električnog pastira i pripadajuće opreme, žice i stupova te repelenata za divljač.

Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% dokumentiranih izdataka, a najviše do 3.000,00 kuna godišnje.

5.Razvoj ovčarstva

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja.

Potpora se odobrava za subvencioniranje veterinarskih usluga, označavanja stoke (markice i bolusi) i nabave stočne hrane za prihranu stoke.

Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% dokumentiranih izdataka, a najviše do 3.000,00 kn godišnje.

6.Razvoj voćarstva, maslinarstva i vinogradarstva

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Cresa.

Potpora se odobrava za subvencioniranje nabave sadnog materijala, troškova analize tla te armature i žice za trajne nasade i vinograde.

Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% dokumentiranih izdataka, a najviše do 3.000,00 kn godišnje.

7.Razvoj pčelarstva

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Cresa upisana u Evidenciju pčelara i pčelinjaka.

Potpora se odobrava za subvencioniranje nabave pčela i matica, košnica i pčelarske opreme.

Maksimalni iznos potpore po korisniku je 30% dokumentiranih izdataka, a najviše do 3.000,00 kn godišnje.

8.Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Cresa.

Potpora se odobrava za sufinanciranje izdataka nabave poljoprivredne mehanizacije i opreme.

Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% dokumentiranih izdataka, a najviše do 4.000,00 kn godišnje.

Članak 6.

Jedan korisnik može ostvariti potporu po više mjera ovog Programa pod uvjetom da njihov zbroj ne prelazi iznos od 10.000,00 kn godišnje.

IV. NAČIN DODJELE POTPORE I IZVJEŠĆIVANJE

Članak 7.

Za provedbu mjera iz ovog Programa Gradonačelnik Grada Cresa raspisuje javni poziv.

Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Cresa, u kojem će se utvrditi rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora s pripadajućom dokumentacijom.

Prijava na javni poziv podnosi se Gradu Cresu, Upravnom odjelu za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje, u pisanom obliku na obrascu prijave kojeg izrađuje Grad Cres.

Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u obrascu prijave i javnom pozivu. Prijave se rješavaju prema redoslijedu dospijeća, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.

Dopuštenost potpore sukladno ovom Programu ocjenjuje Povjerenstvo koje osniva Gradonačelnik Grada Cresa.

Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjene dopuštenosti iz stavka 5. ovog članka, Gradonačelnik Grada Cresa na prijedlog Povjerenstva iz st. 5. ovog članka, dodjeljuje potporu sukladno ovom Programu. S korisnikom potpore sklapa se Ugovor.

Članak 8.

Korisnici potpora poljoprivredi (i ruralnom razvoju) Grada Cresa dužni su podnijeti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

V.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Podnositelju zahtjeva odobrit će se potpora ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz ovog Programa.

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom razdoblje od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore.

Slijedom prethodnog stavka, podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos utvrđen člankom 3. Uredbe de minimis, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena

Sukladno članku 6. Uredbe de minimis, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa:320-01/18-1/2

Ur.broj: 2213/02-01-18-6

Cres, 6. lipnja 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr