SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

36.

Na temelju članka članka 87. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17), odredbe članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 8. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 građevinskog područja N-3 Klimno

Članak 1.

U cijelom tekstu Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 građevinskog područja N-3 Klimno (»Službene novine Primorsko-goraneske županije« broj 13/16) mijena se naziv plana koji glasi 'Urbanistički plan uređenja UPU 3 dijela građevinskog područja N-3 Klimno-Istok.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Obuhvat Plana obuhvaća dio neizgrađenog građevinskog područje naselja Klimno (N3) i pripadajuću morsku površinu.

Površina kopnenog dijela obuhvata iznosi cca 11 ha, a površina morskog dijela cca 4 ha.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi cca 15 ha. Grafički prikaz granice obuhvata Plana sastavni je dio Odluke.

Obuhvat Plana nalazi se unutar prostora ograničenja (ZOP-a).«

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Obuhvat Plana sastoji se u najvećem dijelu iz neizgrađenog dijela građevinskog područja za koji je potrebno planirati dalji proces urbanizacije u vidu sadržaja i odgovarajućih tipologija, primjerenih prirodnom kontekstu i podneblju.

Razina javnih sadržaja i opće morfološke i tipološke konsolidacije ocjenjuje se nedostatnom te potrebno planirati odgovarajući opseg mjera urbane preobrazbe i urbane sanacije.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/3

Ur. broj: 2142-04-01-18-6

Dobrinj, 07. lipnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr