SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
OPĆINA MATULJI

26.

Na temelju članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/ 14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 24. svibnja 2018. donijelo je

ODLUKU
o provođenju postupka stavljanja izvan snage dijela
Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU 3)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU-2) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 15/99 i 53/09 - u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Nositelj postupka stavljanja izvan snage dijela Plana iz članka. 1. ove odluke je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Pravna osnova za stavljanje izvan snage Plana propisana je člankom 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) kojim je određeno da se odredbe Zakona kojima je uređena izrada i donošenje prostornih planova na odgovarajući način primjenjuju na njihovo zasebno stavljanje izvan snage. Postupak stavljanja izvan snage prostornog plana započinje donošenjem Odluke o provođenju postupka sukladno članku 86. dok je sadržaj Odluke određen člankom 89. Zakona.

RAZLOZI STAVLJANJA DIJELA PLANA IZVAN SNAGE

Članak 4.

Razlozi za stavljanje dijela Plana izvan snage su:

-U dijelu Plana koji se stavlja izvan snage Prostornim planom uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08, 46/11, 27/ 16, 20/17- pročišćeni tekst i 31/17) planirana je izgradnja objekta infrastrukture »čvor Trinajstići« neposrednom provedbom odredbi Prostornog plana.

-Čvor Trinajstići određen je prostorno te unutar obuhvata Plana zauzima površinu od približno 2,0 ha prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove Odluke, pa se to područje isključuje iz obuhvata Plana.

Postupak stavljanja izvan snage dijela Plana provodit će se istovremeno s postupkom izrade II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja koji će obuhvatiti i navedeno područje.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat dijela Plana koji se stavlja izvan snage odnosi se s prostor površine približno 2,0 ha označen na grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove Odluke.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Predmetni Plan donesen je kao provedbeni plan za područje radne zone R-2 u Matuljima. Donošenjem Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/11) određeno je da se na dijelu obuhvata plana koji nije priveden planiranoj namjeni, neposrednom provedbom Prostornog plana može provesti zahvat u prostoru koji se odnosi na izgradnju cestovnog čvora »Trinajstići«. Slijedom navedenog prestala je potreba za planiranjem predmetnog dijela Radne zone R-2.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Članak 7.

Postupkom stavljanja dijela Plana izvan snage omogućuje se donošenje II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja čiji se postupak provodi istovremeno s postupkom stavljanja izvan snage dijela Plana. Donošenjem II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja u navedenom dijelu Plana uskladiti će se sa planom višeg reda -Prostornim planom uređenja Općine Matulji.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Članak 8.

Za potrebe stavljanja Plana izvan snage nije potrebno pribavljanje posebne stručne podloge.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 9.

Stručna rješenja stavljanja Plana izvan snage izrađuje stručni izrađivač Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U STAVLJANJU PLANA IZVAN SNAGE

Članak 10.

Tijela i osobe koja za potrebe stavljanja izvan snage dijela predmetnog Plana sudjeluju u postupku izrade Plana:

1.MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, Ulica Republike Austrije 20, 1000 Zagreb,

2.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode - Sektor za planske dokumente i ocjenu prihvatljivosti, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB,

3.MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

4.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Ulica Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA,

5.DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE - PODRUČNI URED RIJEKA, Riva 10, 51000 RIJEKA,

6.HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, V. C. Emina 2, 51000 RIJEKA,

7.HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS), PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA, M. Tita 166, 51410 OPATIJA,

8.HRVATSKE CESTE, Poslovna jedinica Rijeka, Nikole Tesle 9/IX 51000 Rijeka,

9.ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Nikole Tesle 9/IX, 51000 RIJEKA,

10.HEP - ODS d.o.o., Varljenska cesta 9, 51410 OPATIJ,

11.HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB

12.KOMUNALAC d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 JURDANI,

13.LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 JURDANI,

14.HRVATSKE VODE ZAGREB, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

15.JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA.

Ako se u tijeku postupka stavljanja Plan izvan snage ukaže potreba, u postupak se mogu uključiti i drugi sudionici.

PLANIRANI ROK ZA STAVLJANJE DIJELA PLANA IZVAN SNAGE, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 11.

Rok za stavljanje dijela Plana izvan snage po fazama:

-Po donošenju ove Odluke obavijestiti će se javnost o provođenju postupka stavljanja Plana izvan snage objavom ove Odluke sukladno članku 88. Zakona.

-Odluka će se dostaviti javnopravnim tijelima navedenim u članku 10. ove Odluke s pozivom da u roku od najviše 30 dana, dostave zahtjeve za izradu prostornog plana.

-Izrada prijedloga Odluke o stavljanju dijela Plana izvan snage u roku od 15 dana od donošenja Odluke.

-Provedba javne rasprave o prijedlogu Odluke o stavljanju plana izvan snage na način propisan člancima 94. - 104. Zakona u trajanju od 15 dana, istovremeno s javnom raspravom o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja

-Izrada izvješća o javnoj raspravi u roku od 15 dana od isteka roka za davanje primjedbi sukladno člancima 102. i 103. Zakona

-Izrada konačnog prijedloga Odluke o stavljanju plana izvan snage koji će se dostaviti resornom Ministarstvu na suglasnost.

-Upućivanje Konačnog prijedloga Odluke Općinskom vijeću na donošenje po dobivanju suglasnosti Ministarstva ili po proteku zakonskog roka za davanje suglasnosti.

IZVORI FINANCIRANJA STAVLJANJA DIJELA
PLANA IZVAN SNAGE

Članak 12.

Stavljanje Plana izvan snage financira se iz Proračuna Općine Matulji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-01/18-01/0006

URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0001

Matulji, 28. svibnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Darjan Buković bacc.oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1058&mjesto=51211&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr