SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
OPĆINA MATULJI

25.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine« broj 153/13 I 65/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji Matulji («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/ 14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana24. svibnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi III. Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Matulji

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/ 17-pročišćeni tekst i 31/17- u daljnjem tekstu III. Izmjena i dopuna Plana).

Članak 2.

Odlukom o izradi III. Izmjene i dopune Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propsima koja daju zahtjeve za izradu plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te izvori financiranja plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE III. IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu III. Izmjene i dopune Plana je Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17).

III. Izmjena i dopuna Plana izrađuje se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13i 65/17), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04 ispravak i 163/04) u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Članak 4.

Nositelj izrade III.Izmjene i dopune Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

RAZLOZI DONOŠENJA III. IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 5.

-Izradi III. Izmjene i dopuna Plana pristupa se zbog potrebe za izmjenom uvjeta za posrednu provedbu Plana i drugih uvjeta vezanih na donošenje II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja a posebno zbog:

-ostvarenja prostorno-planskih preduvjeta za izgradnje i rekonstrukcije stambenih, višestambenih i stambeno- poslovnih građevina u naselju Matulji, posrednom provedbom Plana,

-izmjene uvjeta izgradnje i rekonstrukcije građevina javne i društvene namjene kod posredne provedbe Plana, sukladno potrebama i programima Općine Matulji.

OBUHVAT III. IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 6.

Obuhvat III. Izmjena I dopuna Plana odnosi se na izmjenu i dopunu u tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje.

SAŽETA OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA III.IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 7.

Važećim Prostornim planom uređenja Općine Matulji («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst i 31/17) u tekstualnom dijelu Odredbama za provođenje propisani su uvjeti za izgradnju i rekonstrukciju stambenih i stambeno-poslovnih građevina u naselju Matulji kod posredne primjene plana. Navedene planske mogućnosti ograničavajuće su u pogledu sadržaja za čijim planiranjem postoji potreba na području naselja Matulji.

Osim navedenog određeni su uvjeti za izgradnju i rekonstrukciju građevina društvene namjene koji onemogućavaju provedbu određenih zahvata u prostoru naročito u odnosu na građevine Osnovne škole dr.Andrije Mohorovičića, buduće zgrade Multimedijalnog centra i Doma za starije u Matuljima.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA III. IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 8.

Ciljevi izrade i programska polazišta III. Izmjene i dopune Plana su:

-korekcija tekstualnog dijela Odredbi za provođenje Plana kako bi se posrednom provedbom plana omogućila realizacija zahvata u prostoru obuhvata planova nižeg reda posebno za područje naselja Matulji,

-korekcija tekstualnog dijela Odredbi za provođenje u pogledu uvjeta za rekonstrukciju građevina javne i društvene namjene,

-planiranje uvjeta za unapređenje stanja u prostoru, stanovanja i razvoja gospodarstva prema prijedlozima građana i gospodarskih subjekata u tijeku izrade i javne rasprave a vezano na II. izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja Matulji.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU III. ZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 9.

Za potrebe izrade III. Izmjene i dopune Plana, nije planirana posebna izrada sektorskih strategija, planova, studija, već će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa dokumentacija Općine Matulji.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 10.

Stručno rješenje III. Izmjene i dopune Plana će izraditi stručni izrađivač plana ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja odabran sukladno propisima o javnoj nabavi.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI III. IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 11.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i dokumenti) za potrebe izrade III. Izmjene i dopune Plana, zatražit će se od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjene i dopune dijela Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi III. Izmjene i dopune Plana. zatražit će se od:

1.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode - Sektor za planske dokumente i ocjenu prihvatljivosti, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB,

2.MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

3.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Ulica Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA,

4.DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE - PODRUČNI URED RIJEKA, Riva 10, 51000 RIJEKA,

5.HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, V. C. Emina 2, 51000 RIJEKA,

6.HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS), PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA, M. Tita 166, 51410 OPATIJA,

7.HRVATSKE CESTE, Poslovna jedinica Rijeka, Nikole Tesle 9/IX 51000 Rijeka,

8.ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Nikole Tesle 9/IX, 51000 RIJEKA,

9.HEP - ODS d.o.o., Varljenska cesta 9, 51410 OPATIJ,

10.HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU IELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB

11.KOMUNALAC d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 JURDANI,

12.LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 JURDANI,

13.HRVATSKE VODE ZAGREB, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

14.JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA.

Ako se u tijeku postupka stavljanja Plan izvan snage ukaže potreba, u postupka se mogu uključiti i drugi sudionici.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU III. IZMJENE I DOPUNE PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 12.

Rok za izradu III. Izmjene i dopune Plana po pojedinim fazama:

-rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi III. Izmjene i dopune Plana - 15 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva,

-javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog III.Izmjena i dopuna Plana - 15 dana,
Javna rasprava se provodi istovremeno sa javnom raspravom o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja

-izrada izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

-izrada nacrta konačnog prijedloga III. Izmjene i dopune Plana - u roku od 15 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi,

-izrada konačnog prijedloga III. Izmjene i dopune Plana u roku od 8 dana od izrade nacrta konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana,

-dostava pisanih obavijesti s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja prijedloga i primjedbi sudionicima javne rasprave - 8 dana od utvrđivanja konačnog prijedloga III. Izmjene i dopune Plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE III. IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 13.

Izvori financiranja za izradu Izmjene i dopune dijela Plana osiguravaju se iz Proračuna Općine Matulji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-01/18-01/0004

URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0001

Matulji, 28. svibnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Darjan Buković bac.oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1058&mjesto=51211&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr