SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
OPĆINA MATULJI

24.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 24. svibnja 2018. donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Matulja

Članak 1.

U Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 13/16) (u daljnjem tekstu Odluka) članak 8. mijenja se i glasi:

»U izradi II. izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći ciljevi:

-izvršiti usklađenje Plana s odredbama Zakona o prostornom uređenju osobito da se izrada detaljnih planova uređenja ne planira,

-izvršiti usklađenje s Prostornim planom uređenja Općine Matulji,

-izvršiti usklađenje Plana s podacima iz nove katastarske izmjere za katastarske općine Matulji i Mihotići,

-organizaciju i uređenje centralne zone Matulja planirati na način da se u prostor implementira idejno urbanističko arhitektonsko rješenje uređenja središta naselja sa zgradom multimedijalnog centra,

-granicu obuhvata Plana uskladiti s granicom obuhvata važećih detaljnih planova uređenja u pravilu isključivanjem obuhvaćenog područja iz obuhvata Plana, te istu uskladiti s podacima nove izmjere za katastarske općine Matulji i Mihotići, s novim prometnim rješenjima i po potrebi drugim elementima Plana,

-na prostoru Frančići te adekvatnim lokacijama na zemljištu u vlasništvu Općine Matulji na prostoru stambene namjene osigurati prostor za zamjenska gradilišta za građevine koje se planiraju ukloniti izgradnjom punog profila autoceste A8 dionica Rogovići - Matulji,

-u skladu s Prostornim planom uređenja, obzirom na činjenicu da su sport i rekreacija planirani na drugim područjima naselja, umjesto sportske namjene planirati pretežito turističku namjenu na prostoru Kopićevac,

-na području poslovno-turističke namjene K5 planirati sadržaje turističke, trgovačke i druge poslovne namjene,

-na dijelu poslovno-centralne zone oznake K4 (u zoni »Tiba«) omogućiti zadržavanje i rekonstrukciju postojećih sadržaja, u dijelu područja planirane namjene K4 predvidjeti poslovno-stambene centralne sklopove i mogućnost prenamjene u mješovitu namjenu s centralnim sadržajima, planirati veliki udio zelenih površina, dječja igrališta, pješačke i kolne komunikacije s parkiranjem u podzemnim etažama,

-osigurati adekvatnu površinu za izgradnju objekata javne i društvene namjene vodeći računa o vlasništvu zemljišta vezano uz optimalni vremenski rok realizacije zahvata,

-izmijeniti i dopuniti prometnu mrežu javnih i nerazvrstanih cesta, definirati potrebe i mogućnosti rekonstrukcije pojedinih nerazvrstanih cesta, izgradnju i rekonstrukciju raskrižja, te izmjene u regulaciji prometa temeljem »Prostorno-prometne studije naselja Matulji unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Matulji« uključujući usklađenje s prometnim projektima,

-planirati plinsku mrežu,

-uskladiti željezničku infrastrukturu u koridoru postojeće željezničke pruge M203 Rijeka-Šapjane-državna granica u obuhvatu Plana sukladno rezultatima Studije okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo-Rijeka-Šapjane,

-izvršiti promjenu namjene zone autobusnog kolodvora-terminala,

-planirati uvjete za unapređenje stanja u prostoru, stanovanja i razvoja gospodarstva na području naselja Matulji prema prijedlozima građana i gospodarskih subjekata u tijeku izrade i javne rasprave o II. izmjenama i dopunama Plana».

Članak 2.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Rok za izradu II. izmjena i dopuna Plana po pojedinim fazama:

-rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi II.izmjena i dopuna Plana - u trajanju od 15 dana,

-izrada Nacrta prijedloga II. izmjena i dopuna Plana - 40 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva,

-javna rasprava o II. Izmjena i dopuna plana objaviti će se do kraja srpnja 2018. godine,

-javna rasprava sa javnim uvidom u Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana trajat će - 15 dana,

-priprema izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

-izrada Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Plana - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-02/18-01/0003

URBROJ:

Matulji, 28. svibnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Darjan Buković bacc.oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1058&mjesto=51211&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr