SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 15. Petak, 18. svibnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

82.

Na temelju članka 75. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 13. točke 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/ 97, 47/99 i 35/08), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst), članka 84. Poslovnika županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke
uprave Rab

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Županijske lučke uprave Rab (»Službene novine« broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11 i 36/14) u članku 2., stavak 2. mijenja se i glasi:

»Sjedište lučke uprave je u Rabu, Šetalište Markantuna de Dominisa 3«.

Članak 2.

Županijska lučka uprava Rab uskladit će Statut s ovom Odlukom i dostaviti ga Županijskoj skupštini na suglasnost, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-39

Rijeka, 17. svibnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr