SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 15. Petak, 18. svibnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

81.

Na temelju članka 36. i 37. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I, Zona II, Grad Opatija (»Službene novine« broj 5/18), Obavijesti o namjeri davanja koncesije (»Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske« od dana 07. ožujka 2018. godine, broj objave 2018/S 01K-0005674), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/ 18 pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 11. sjednici održanoj 17. svibnja 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o davanju koncesije na pomorskom dobru za
izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I, Zona II, Grad Opatija

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I, Zona II, Grad Opatija, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je trgovačko društvo Domino Opatija d.o.o., Maršala Tita 147, 51410 Opatija, OIB: 53560300360 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, uređena javna plaža, turistički A razred, bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza na plažu, koja se sastoji iz dijela k.č. 1781, upisane u z.k.ul. 9, K.O. Opatija kao pomorsko dobro.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 1.289 m2 od čega se 357 m2 odnosi na kopneni dio, 100 m2 na ugostiteljstvo, a 832 m2 na morski dio.

Područje koje se daje u koncesiju s lomnim točkama obuhvata koncesije prikazano je na Grafičkom prikazu koncesije ucrtanom na katastarski plan u mjerilu 1:1000 izrađenom od trgovačkog društva Geodetski Zavod Rijeka d.o.o. u listopadu 2017. godine. Grafički prikaz ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije ».

Članak 3.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže.

Gospodarsko korištenje uključuje obavljanje slijedećih sportsko-rekreacijskih i ugostiteljskih djelatnosti:

oiznajmljivanje 60 ležaljki,

oiznajmljivanje 30 suncobrana,

ougostiteljski objekt s otkrivenom terasom (jedan), površine ukupno 100 m2,

ote ostale sportsko-rekreativne aktivnosti.

Ležaljke i suncobrani moraju biti raspoređeni na način da se utvrdi zona za njihovo postavljanje, a posebno zona koja će biti slobodna. Područje pod suncobranima i ležaljkama može biti najviše do 30% kopnenog dijela koncesije.

Za izgradnju na pomorskom dobru potrebno je ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu, odnosno potvrdu na glavni projekt, a sve sukladno prijedlogu obuhvata koncesije izrađenom od trgovačkog društva Geodetski Zavod Rijeka d.o.o. u veljači 2017. godine.

Sukladno Studiji gospodarske opravdanosti, koja čini sastavni dio Ponude Najpovoljnijeg ponuditelja, Investicijsko ulaganje mora iznositi najmanje 3.410.000,00 kuna od čega 70%, odnosno najmanje 2.387.000,00 treba biti uloženo u prvoj godini trajanja koncesije i to za:

.izgradnju/rekonstrukciju/uređenje
plaže 1.200.000,00 kuna

.ulaganje u zaštitu okoliša 460.000,00 kuna

.nabavu ugostiteljske i plažne
opreme 727.000,00 kuna

Ostatak ulaganja mora biti sukladan Studiji gospodarske opravdanosti i to kroz godine trajanja koncesije

Za sva ulaganja na koncesioniranom području koja su definirana u Studiji gospodarske opravdanosti, Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze, a po završetku izgradnje dostaviti uporabnu dozvolu ili drugi odgovarajući akt. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu.

Najpovoljniji ponuditelj u obvezi je na koncesioniranom području postaviti info ploču s osnovnim podacima o koncesiji.

Članak 4.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 15 (petnaest) godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: ugovor), uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaćati koncesijsku naknadu koja se sastoji iz dva dijela, a utvrđuje se kako slijedi:

ostalni dio godišnje naknade za koncesiju
iznosi 175.000,00

(slovima: stosedamdesetipettisuća) kuna;

opromjenjivi dio godišnje naknade iznosi 4% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, Davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Najpovoljniji ponuditelj je na zahtjev Davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na koncesioniranom području.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

Članak 6.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja ugovora. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja ugovora Najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti do 1. svibnja tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

U godini u kojoj koncesija ističe, najpovoljniji ponuditelj dužan je promjenjivi dio koncesijske naknade platiti najkasnije 30 dana od dana isteka koncesije.

Članak 7.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi ugovorom.

Članak 8.

Temeljem ponuđenog Idejnog projekta koji čini sastavni dio Ponude, potrebno je ishoditi izvršnu lokacijsku dozvolu, koja se treba temeljiti na Lokacijskoj informaciji izdanoj od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava Opatija (KLASA:350-05/17-07/300, URBROJ: 2170/1-03-06/02-17-02 od 17. studenog 2017. godine) i na Konzervatorskom mišljenju izdanom dana 20. ožujka 2017. godine (KLASA:UP/I-612-08/7-23/0623,
URBROJ:532-04-02-11/10-17-2) od strane Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci.

Ugovor o koncesiji može se sklopiti po izvršnosti Lokacijske dozvole izdane za zahvat u prostoru obuhvaćen koncesijom, a najkasnije u roku od 180 dana od dana izvršnosti ove Odluke.

Prije potpisivanja ugovora, Najpovoljniji ponuditelj dužan je ishoditi i bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv i prihvatljive instrumente osiguranja plaćanja koncesijske naknade.

Ukoliko je investicija podijeljena u više faza, odnosno ciklusa, garancija iz prethodnog stavka ovoga članka, po proteku 6 mjeseci od završetka pojedinog investicijskog ciklusa, može se zamijeniti istovrsnom novom garancijom na preostali iznos investicije i tako za svaki daljnji investicijski ciklus.

Ukoliko odabrani ponuditelj u roku od 180 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne ishodi garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji, neće se sklopiti ugovor o koncesiji, a Davatelj koncesije će naplatiti Garanciju za ozbiljnost Ponude.

Davatelj koncesije vratit će koncesionaru Garanciju banke za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji po dostavi uporabne dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno odredbama Zakona o građenju.

Najpovoljniji ponuditelj može u roku od 180 dana, od dana izvršnosti ove Odluke, s Davateljem koncesije sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o koncesiji, te se može naplatiti Garancija za ozbiljnost Ponude.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji, Najpovoljniji ponuditelj dužan je predati Davatelju koncesije:

oIzjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

oIzjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja luke i njihovih stvari,

o2 bjanko zadužnice u iznosu od 500.000,00 kuna svaka. Bjanko zadužnice moraju biti solemizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

o1 bjanko zadužnicu u iznosu od 100.000,00 kuna koja mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

oVažeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji,

oBankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u iznosu od 170.050,00 kuna s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv

oLokacijsku dozvolu koja ima status izvršnosti.

Članak 9.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro koristiti sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja (dalje u tekstu: Studija) koja je priložena Ponudi iz mjeseca travnja 2018. godine, te sukladno djelatnostima predviđenim ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Područje koje je predmet koncesije ne smije se ograditi, te se ne mogu naplaćivati ulaznice.

Članak 10.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi opremiti i koristiti područje koje je predmet koncesije u skladu s odredbama ove Odluke, ugovora i Zakona o građenju.

Prilikom opremanja područja koje je predmet koncesije Najpovoljniji ponuditelj je dužan postupati sukladno pozitivnim propisima te uvjetima i suglasnostima na mikrolokacijama određenim od strane Davatelja koncesije.

Članak 11.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Članak 12.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom i ugovorom.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, a naročito:

oodržavati čistoću (sakupljanje i odvoz otpada na deponij),

oplaćati naknadu za utrošak električne energije i vode na području koncesije, kao i ostale troškove na području koje je predmet koncesije,

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra na način predviđen člancima 9. i 12. ove Odluke od strane Najpovoljnijeg ponuditelja, Davatelj koncesije može raskinuti ugovor.

Članak 13.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka trajanja koncesije s pomorskog dobra o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje utvrđeno zapisnikom o primopredaji te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskom dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj, u slučaju ne postupanja na način iz stavka 1. ovog članka, dozvoljava Davatelju koncesije da ovaj bez ikakve daljnje dozvole može stupiti u posjed pomorskog dobra koji je predmet ove Odluke i ugovora, a u odnosu na njegove naprave i opremu iste ili ukloniti i o trošku Najpovoljnijeg ponuditelja deponirati ili ih zadržati za potrebe daljnjeg korištenja.

Članak 14.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Najpovoljniji ponuditelj je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (kanalizacija, vodovod, podmorski kabeli i sl.).

Članak 15.

Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 62. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« 69/17).

Koncesija se može prenijeti na drugu osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 66. Zakona o koncesijama, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbi članka 68. Zakona o koncesijama.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen ugovor.

Prihod od naknade za potkoncesiju kao i prihod od djelatnosti koja je predmet koncesije i podkoncesije čine prihode na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju. Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna vrijednosti područja koje se daje u potkoncesiju. Potkoncesijom ne prestaju obveze koncesionara prema Davatelju koncesije u opsegu i sadržaju utvrđenom ugovorom.

Članak 16.

Koncesija može prestati ili se oduzeti i prije isteka roka trajanja koncesije u slučajevima određenim ovom Odlukom, ugovorom i važećim zakonima.

Članak 17.

Koncesija prestaje:

oispunjenjem zakonskih uvjeta,

oraskidom ugovora zbog javnog interesa,

osporazumnim raskidom ugovora,

ojednostranim raskidom ugovora,

opravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor utvrđuje ništetnim ili se poništava,

oukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja ugovora i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen ugovor,

ou svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 18.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

oako Najpovoljniji ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i ugovorom,

oako Najpovoljniji ponuditelj ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene ugovorom,

oako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet ugovora, radnje koje nisu predviđene ugovorom ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

oako Najpovoljniji ponuditelj ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim ugovorom,

ou drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 19.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti ugovor u slijedećim slučajevima:

oako Najpovoljniji ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

oako Najpovoljniji ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,

oako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji,

oako ne izvrši investicijska ulaganja sukladno odredbama ugovora,

oako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

oako je Najpovoljniji ponuditelj naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u Dokumentaciji za nadmetanje,

oako Najpovoljniji ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom ugovora ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

oako Najpovoljniji ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s ugovorom ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene ugovorom,

oako je Najpovoljniji ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz ugovora suprotno odredbama Zakona o koncesijama,

oako Najpovoljniji ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 55. Zakona o koncesijama,

oako Najpovoljniji ponuditelj ne dostavi građevinsku i uporabnu dozvolu,

ou drugim slučajevima u skladu s odredbama ugovora, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida ugovora, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Najpovoljnijeg ponuditelja o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid ugovora u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije raskinut će ugovor.

U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Najpovoljniji ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida ugovora.

Članak 20.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Najpovoljnijeg ponuditelja stečena ugovorom te je Najpovoljniji ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 21.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i ugovora i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 22.

Na temelju ove Odluke, a nakon proteka roka mirovanja, sklopit će se ugovor kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Nadležno upravno tijelo će u ime Davatelja koncesije Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 180 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ne potpiše ugovor, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Dana 22. veljače 2018. godine Županijska skupština Primorsko - goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I, Zona II, Grad Opatija (»Službene novine« broj 5/18) temeljem koje je u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske« dana 07. ožujka 2018. godine u »Elektroničkom oglasniku javne nabave«, broj objave 2018/S 01K-0005674, objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije.

Na temelju članka 33. Zakona o koncesijama Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je dana 6. travnja 2018. godine otvorilo tri pristigla Ponude, te je sačinjen Zapisnik o Ponudama pristiglim na Obavijest o namjeri davanja koncesije koja je objavljena u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

Na temelju članka 34. Zakona o koncesijama Stručno povjerenstvo je dana 27. travnja 2018. godine pregledalo i ocijenilo dvije pristigle valjane Ponude i to trgovačkih društava Domino Opatija d.o.o. i Grand Hotel Adriatic d.o.o., te je sačinjen Zapisnik o pregledu i ocjeni pristiglih Ponuda.

Na temelju članka 34. stavak 4. Zakona, zbog nedostataka u Ponudi trgovačkog društva Hotel Mauro d.o.o., Stručno povjerenstvo predložilo je Davatelju koncesije donošenje Rješenja o odbijanju Ponude jer Ponuda nije sadržavala:

obankarsku garancija za ozbiljnost Ponude,

opismo namjere poslovne banke da će izdati bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji,

ouvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat prikazan u idejnom projektu planiran dokumentima prostornog uređenja,

oidejni projekt zahvata u prostoru na pomorskom dobru izrađen od ovlaštenog projektanta sukladno dokumentima prostornog uređenja i prema studiji gospodarske opravdanosti.

Na temelju članka 16. stavak 12. točka 4. Zakona Stručno povjerenstvo utvrdilo je dana 27. travnja 2018. godine Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I, Zona II, Grad Opatija i predložilo Davatelju koncesije za najpovoljnijeg ponuditelja trgovačko društvo Domino Opatija d.o.o., Maršala Tita 147, 51410 Opatija, OIB: 53560300360.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Člankom 36. Zakona o koncesijama propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što Stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude i utvrdi prijedlog odluke, donosi Davatelj koncesije. Po donošenju Odluke o davanju koncesije, Najpovoljnijem ponuditelju ponudit će se na potpisivanje ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.

Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/18-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-34

Rijeka, 17. svibnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr