SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 14. Ponedjeljak, 14. svibnja 2018.
OPĆINA LOPAR

21.

Na temelju članka 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/ 09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 153/13, 147/14, 36/ 15) i članka 19. Statuta Općine Lopar ( Službene novine Primorsko-goranske županije broj 08/18), Općinsko vijeće Općine Lopar na 8. sjednici održanoj dana 07. svibnja 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o komunalnom redu na području Općine Lopar

I.TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnom redu na području Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje, a naročito odredbe o:

1.uređenju naselja,

2.održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,

3.korištenju javnih površina,

4.skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom,

5.uklanjanju snijega i leda,

6.uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

7.mjere za provođenje komunalnog reda i

8.kaznama za počinjene prekršaje

Pod komunalnim redom u smislu ove Odluke podrazumijeva se pravilno korištenje, čuvanje i održavanje komunalnih objekata i javnih površina na području Općine.

Članak 2.

Odredbe ove Odluke odnose se na sve javne površine, zgrade, obiteljske kuće stanove, poslovne prostore, dvorišne i druge prostore, ako za pojedine objekte nije posebnim propisima drukčije određeno.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve fizičke i pravne osobe koje imaju boravište, prebivalište ili sjedište na području Općine, kao i osobe koje se tu nalaze ili privremeno koriste nekretnine na temelju pravnog posla, odnosno, na području Općine posjeduju nekretnine - objekte.

Članak 3.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

-javne prometne površine - ceste, ulice, trgovi, javni putevi, nogostupi, javni prolazi, parkirališta, autobusna stajališta i slično,

-javne zelene površine

-parkovi, travnjaci, živice, drvoredi, cvjetnjaci, zelene površine uz poslovne, stambene i druge javne objekte, zelene površine uz nogostupe, dječja i sportska igrališta, luke, brodsko pristanište i uređena obala, javna kupališta, prirodne i uređene plaže i slične površine ,

-dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,

-kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom koji su po svojoj prirodi namijenjeni općoj upotrebi,

-kopneni dijelovi na području plaža (izvan pomorskog dobra)

-ostale javne površine - površine namijenjene javnim priredbama, sajmovima, tržnice, prostor oko energetskih objekata, prostor oko groblja, nesanirana divlja odlagališta otpada i slično.

U slučaju spora da li se površina smatra javnom površinom u smislu ove Odluke, stvarno stanje će utvrditi Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar (u daljnjem tekstu: JUO), na temelju službenih evidencija.

Javne površine mogu se koristiti samo u skladu sa svojom namjenom i na način koji osigurava njihovo čuvanje.

Članak 4.

Pod predmetima u smislu članka 1. točka 6. ove Odluke smatraju se pokretne stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji nemaju građevinskog dijela ili nisu ugrađeni u podlogu.

Pod predmetima iz stavka 1. ovog članka, smatraju se naročito:

1.kiosk, kao prenosiva, tipizirana i prefabricirana jednoprostorna jedinica proizveden od ovlaštenog proizvođača u modularnom sistemu, čije se postavljanje na terenu izvodi sa suhom montažom na odgovarajuću podlogu te podrazumijeva mogućnost premještanja i uklanjanja s lokacije u komadu,

2.montažni objekt koji svojom namjenom, veličinom, oblikovanjem te montažom i suhom izvedbom nosivog konstruktivnog sistema predstavlja građevinu privremenog karaktera, koji podrazumijeva mogućnost demontaže, premještanja i uklanjanja s lokacije,

3.stolovi, stolice, zaštita od sunca i druga oprema ugostiteljskih terasa,

4.pokretna radnja, kao prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica (u pravilu na kotačima),

5.uslužna naprava (automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje kestena, kokica i slično),

6.naprava za zabavu (uređaj predviđen za zabavu djece i odraslih - vlak, vrtuljak, jastuk za skakanje, karting staza i slično, drugi uređaji u sastavu zabavnog parka, šator za zabavne i druge prilike),

7.štand (tipiziran lako prenosivi element, predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju),

8.transparenti, jarboli za zastave, metalni nosači za konzolne reklame, plastične reklame, oglasne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići te druge slične naprave i uređaje za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje.

9.košarice za otpad, javni satovi, držači bicikla, klupe i slični objekti i uređaji

10.vozila i plovila koja se ne upotrebljavaju zbog dotrajalosti i koja nisu registrirana

Predmeti iz prethodnog stavka mogu se postavljati na nekretninama u vlasništvu Općine Lopar i drugim nekretninama, koje su u naravi i po namjeni javna površina isključivo uz odobrenje i prema uvjetima izdanim od strane općinskog načelnika ili drugog tijela koje on za to ovlasti, a vlasnici, odnosno, korisnici takvih predmeta, obvezni su iste održavati urednima, čistima, te funkcionalnima.

II.UREĐENJE NASELJA

Članak 5.

Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se uređivanje vanjskih dijelova zgrada, obiteljskih kuća, ograda, izloga, natpisa, reklama, komunalnih objekata u općoj upotrebi, kulturnih spomenika¹ parkirališta, dvorišta i vrtova, kao i održavanje reda prilikom korištenja javnih površina u naseljima.

Vanjski dijelovi zgrade (pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, garažna vrata, prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci i drugo) moraju se održavati, te biti uredni i ispravni, a otvori na objektima predviđeni za postavljanje vrata, prozora i podrumskih otvora, moraju biti zatvoreni sukladno uobičajenim građevinskim standardima (PVC, aluminijska odnosno drvena okna). Na objektima koji se ne koriste ili su dotrajali također svi otvori trebaju biti zatvoreni (sprečavanje ulaska vektora uzročnika zaraznih bolesti).

Članak 6.

Javne površine u naselju mogu biti imenovane i označene natpisnim pločama.

Članak 7.

Natpisne ploče mogu biti postavljene na svakom ulazu na nerazvrstanu cestu unutar naselja, kao i na svakom križanju. Natpisne ploče pričvršćuju se na posebne stupove.

Članak 8.

Svaka zgrada i kuća mora biti obilježena kućnim brojem. Kućni broj mora biti postavljen s ulične strane zgrade (kuće) i izveden na način da bude jasno uočljiv i čitljiv.Pločicu s kućnim brojem vlasnik mora postaviti najkasnije do početka korištenja zgrade.

Članak 9.

U slučaju promjene naziva javne površine mora se postaviti nova natpisna ploča najkasnije u roku od dva mjeseca po preimenovanju.

Članak 10.

Vlasnici i korisnici stambenih, poslovnih prostorija, te izgrađenog i/ili neizgrađenog građevinskog zemljišta u građevinskom području naselja dužni su održavati zemljište čistim i urednim, a ogradu prema javnoj površini, na način da ne ometa korištenje javno-pravne površine.

Vlasnici zgrada i obiteljskih kuća dužni su odmah pristupiti sanaciji ili uklanjanju objekata koji predstavljaju javnu opasnost za život prolaznika ili imovine.

Na javnim površinama i na nekretninama koje su vidljive s javno-prometnih površina nije dozvoljeno odlaganje, uskladištenje niti držanje na duži rok građevinskog i drugog otpada, te raznih drugih predmeta i materijala - drva za ogrjev, željezo, lim, plovila, priključna vozila, kamp kućice, kontejnere, barake i sl.

Ukoliko komunalni redar uoči građevinski otpad ili druge prethodno navedene predmete i materijale na nekretninama iz prethodnog stavka ovog članka Odluke, naložit će vlasniku nekretnine da u roku od tri dana iste ukloni, a nakon proteka tog roka može naplatiti novčanu kaznu u skladu s odredbama ove Odluke.

Zelene površine dvorišta, vrtova i voćnjaka na izgrađenom građevinskom zemljištu te zelene površine neizgrađenog građevinskog zemljišta moraju se održavati u razdoblju rasta vegetacije redovitom košnjom na način da ne narušavaju izgled prometnice i neposredne okoline. Neuređenim dvorištem, vrtom, voćnjakom i sl. smatra se ono na kojem je trava prerasla visinu 20 cm.

Cvijeće mora biti postavljeno i osigurano na način da spriječi eventualni pad posuda za cvijeće sa balkona ili prozora, te prolijevanje i rasipanje vode kod zalijevanja cvijeća.

Vlasnici i korisnici stambenih zgrada dužni su brinuti o urednom izgledu okućnica te izgledu i čistoći ulaznih vrata u zgrade i podrumske prostore, te zajednički brinuti redovnom održavanju prozora i prostora koje zajednički koriste.

Ako vlasnik ili korisnik koji upravlja okućnicom i zelenom površinom ispred obiteljskih kuća i stambenih zgrada istu ne održava redovito, komunalni redar odredit će rok za uređenje, a nakon proteka tog roka, nedostatke će otkloniti ovlaštena pravna ili fizička osoba o trošku i riziku vlasnika.

Drveće, živice i grmlje u dvorištima, uz javne prometnice ispred kuća ili drugih stambenih objekata moraju se održavati tako da ne ometaju promet, te vidljivost i preglednost izlaska na prometnicu. Drveće se mora redovito obrezivati kako ne bi smetalo zračnim vodovima.

Komunalni redar može naložiti vlasniku zemljišta da ukloni osušeno i bolesno stablo ili granu koje bi svojim rušenjem ili padom moglo ugroziti sigurnost ljudi i prometa, te objekata u neposrednoj blizini. Za rušenje stabala na javnim površinama ispred kuća ili zgrada uz javnu prometnicu potrebna je suglasnost komunalnog redara.

Otpad koji nastaje košnjom trave, obrezivanjem drveća, živica, čišćenjem korova, lišća, otpad iz vrtova, voćnjaka i vinograda i drugi otpad biljnog porijekla podesan za kompostiranje (zeleni otpad), vlasnik-korisnik zemljišta obvezan je zbrinuti na vlastitom zemljištu primjenom propisanih agrotehničkih mjera.

Prskanje ogradnih živica, trave, korova i drugog samoniklog raslinja, herbicidima zabranjeno je. Površine poljoprivrednog zemljišta unutar građevinskog područja naselja moraju se održavati košnjom na način da se spriječi zakorovljenost i obrastanje višegodišnjim raslinjem, te obrađivati primjenom agrotehničkih mjera sukladno posebnim propisima.

Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, sve navedeno iz prethodnih stavaka ovog članka Odluke odnosi se i na hotelska naselja, kampove koji se nalaze u privatnom vlasništvu, nekretnine u privatnom vlasništvu koje se nalaze uz objekte koji se bave turizmom, na plaže i prostore koji su predmet Ugovora o koncesiji.

Vlasnici i korisnici stambenih, poslovnih prostorija, te izgrađenog i/ili neizgrađenog građevinskog zemljišta u građevinskom području naselja i vlasnici poljoprivrednih zemljišta u neposrednoj blizini stambenih i poslovnih zgrada te javnih površina dužni su održavati zemljište čistim i urednim, a ogradu prema javnoj površini, na način da ne ometa korištenje javno-prometnepovršine.

Osobama iz prethodnog stavka ovog članka Odluke zabranjeno je postavljanje neprimjerenih žica i ograda unutar naselja, kao i između kuća i neodržavanog zemljišta.

Zelene površine dvorišta, vrtova i voćnjaka na izgrađenom građevinskom zemljištu te zelene površine neizgrađenog građevinskog zemljišta kao i drugih sličnih površina koje su u kontaktu s javnim površinama moraju se održavati na način da:

-trava ne bude viša od 20 cm,

-da se redovito reže živica, uklanja šikara, režu suhe grane, uklanjaju stabla koja ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama, kao i parcelama u privatnom vlasništvu koje graniče s istim,

-ne retinira i zadržava voda u udubinama parcela u privatnom vlasništvu tako da se u njima nesmetano stvaraju pogodni uvjeti za legla komaraca te je iste potrebno nasipati zemljom i održavati suhim,

-se spriječi nakupljanje vode mičući svaku vrstu potencijalnog recipijenta za razvoj larvi komaraca kao npr. kante, kantice, bačve, posude itd.

Članak 11.

Na području Općine mogu se postavljati reklame, reklamne konstrukcije i ploče, jarboli za zastave, transparenti i drugi prigodni natpisi. Za njihovo postavljanje potrebno je odobrenje općinskog načelnika.

Članak 12.

Plakati, oglasi i slične obavijesti mogu se postavljati samo na oglasnim pločama, oglasnim stupovima i oglasnim ormarićima.

Plakati predizborne promidžbe mogu se postavljati i na stupove javne rasvjete, ali su ih političke stranke ili kandidati dužni ukloniti nakon završetka izbora, najkasnije u roku od 3 dana.

Ukoliko se plakati, oglasi i slične obavijesti ne postave na mjesta određena stavkom 1. ovoga članka, komunalno redarstvo izdat će rješenje o uklanjanju.

Članak 13.

Natpisne ploče, reklamne ploče i konstrukcije, jarboli za zastave, transparenti i drugi prigodni natpisi, izlozi, zaštitne naprave na izlozima, oglasne ploče, oglasni stupovi i oglasni ormarići te plakati, moraju se održavati u urednom stanju, a dotrajali se moraju obnavljati, odnosno zamijeniti.

Vlasnik natpisne ploče dužan je natpisnu ploču ukloniti u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno od preseljenja iz zgrade u kojoj je obavljao djelatnost.

Ukoliko vlasnik ili korisnik ne postupi u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka, za predmete iz stavka 1. i 2. komunalni redar izdat će rješenje o uklanjanju.

Članak 14.

Rekreacijske površine, športska igrališta i objekti na njima, te površine i objekti namijenjeni za druge javne priredbe, moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju. Na površinama i objektima iz stavka 1. ovoga članka moraju biti na vidnom mjestu istaknute odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično. Za urednost tih površina i ispravnost tih objekata brinu se fizičke i pravne osobe kojima je povjereno upravljanje tim površinama, odnosno koje te površine koriste.

Članak 15.

Javno-prometne površine, pješački i drugi javni putovi na javnim zelenim površinama moraju imati javnu rasvjetu. Javna rasvjeta mora biti izvedena odgovarajućom svjetlosnom tehnikom uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova naselja i javnih površina, promet i potrebe građana. Javna rasvjeta mora se redovito održavati u ispravnom stanju, u pravilu, mora svijetliti sukladno odluci općinskog načelnika.

Članak 16.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela, kao i postavljanje oglasa, obavijesti, reklama i slično na te objekte, osim ukrasnih zastavica, prigodnih svjetlećih ukrasa i plakata predizborne promidžbe na način utvrđen člankom 12. stavkom 2. ove Odluke.

Članak 17.

Javne telefonske govornice i poštanski sanduci postavljaju se na mjestima određenim planom mreže javnih telefonskih govornica i rasporeda poštanskih sanduka.

Hrvatska pošta je dužna javne telefonske govornice i poštanske sanduke održavati u ispravnom stanju, te kvarove otklanjati u najkraćem mogućem vremenu, a najkasnije u roku od tri dana.

Protupožarne hidrante i hidrante za pranje i zalijevanje javnih površina vlasnik ili koncesionar kome je održavanje povjereno dužan je održavati u ispravnom stanju.

Zabranjena je neovlaštena uporaba, oštećenje i uništavanje hidranata.

Članak 18.

Autobusna stajališta moraju u pravilu biti natkrivena i opremljena klupama. Autobusna stajališta moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju, a svako oštećenje tih prostora mora se u najkraćem roku otkloniti.

III. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 19.

Javnim površinama upravlja Općinsko vijeće Općine Lopar koje može posebnom odlukom upravljanje određenim javnim površinama povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama.

Posebnom odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se način dodjele na korištenje i drugi uvjeti upravljanja javnom površinom.

Članak 20.

Ako objekt ili predmet koji ja postavljen na javnu površinu temeljem odobrenja JUO ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će vlasniku, odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno odobrenju.

Ako vlasnik ili korisnik objekta ili predmeta u ostavljenom roku ne ukloni nedostatke ili oštećenja ili ne postavi predmet ili objekt sukladno odobrenju, komunalni redar narediti će njegovo uklanjanje s javne površine.

Članak 21.

Javne površine mogu se koristiti za postavljanje pokretnih stvari iz članka 4. ove odluke koje posebnom odlukom odredi Općinsko vijeće, a na prijedlog JUO (Odluka o davanju javnih površina na privremeno korištenje).

Sastavni dio odluke je i plan lokacije za korištenje javnih površina koji sadrži grafički prikaz s ucrtanim položajem i dimenzijama javne površine, koja se može dodijeliti na korištenje te uvjeti postupak i način dodjele javnih površina.

U slučaju hitne potrebe ili kada to nalažu posebni interesi Općine, Općinsko vijeće može izvršiti promjenu namjene korištenja pojedine javne površine u odnosu na namjenu utvrđenu odlukom iz stavka 1. ovog članka.

Članak 22.

Zabranjeno je na javnoj površini postaviti privremeni objekt bez zaključenog ugovora o zakupu ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Zabranjeno je bez odobrenja koristiti javnu površinu za potrebe gradnje ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Članak 23.

Zabranjeno je neovlašteno (bez odobrenja) koristiti javnu površinu za izlaganje i prodaju razne robe ili robu prodavati iz vozila, sa stolova ili u pokretu.

Članak 24.

Za korištenje javne površine načelnik sklapa ugovor sa korisnikom javne površine , a JUO izdaje korisniku rješenje o razrezu poreza.

Ugovorom o privremenom korištenju javne površine, određuje se lokacija, vrijeme korištenja, namjena i drugi uvjeti.

Ako se javna površina daje na korištenje za postavljanje stolova i stolica radi organiziranja otvorenih terasa za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti, sastavni dio odobrenja je i grafički prikaz javne površine dane na korištenje. Općinsko vijeće Općine Lopar zadržava pravo donošenja diskrecione odluke o davanju javne površine na korištenje.

Članak 25.

Nitko ne može zauzimati javnu površinu bez odobrenja ili ugovora o korištenju javne površine. U toku korištenja javne površine korisnik se mora pridržavati uvjeta korištenja određenih odobrenjem ili ugovorom.

Članak 26.

Korisnici javnih površina dužni su na njima održavati red, mir i čistoću i opremiti ih potrebnom komunalnom infrastrukturom.

Po isteku roka korištenja korisnik je dužan javnu površinu osloboditi od svih stvari u suprotnome će to učiniti komunalno redarstvo na trošak korisnika.

Članak 27.

Javne površine mogu se dodijeliti na korištenje pravnim i fizičkim osobama za potrebe:

-istovara, smještaja i utovara građevnog i otpadnog materijala,

-postavljanje skele u svrhu gradnje, čišćenja, uređenja i popravaka vanjskih dijelova zgrada i uređaja,

-istovara drva, i drugih krutih i tekućih goriva,

-iznajmljivanje vozila, plovila i bicikla,

-pristupa poslovnom objektu odnosno prostoru,

-održavanje kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija i priredbi,

-prezentacija i promotivne prodaje.

Za potrebe iz stavka 1. ovog članka odobrenje za korištenje izdaje JUO.

Odobrenjem se pobliže određuje rok i posebni uvjeti korištenja javne površine kao što su: dimenzije javne površine, mjere osiguranja, mjere zaštite sudionika u prometu, privremena regulacija prometa, mjere zaštite javne zelene površine i sl.

Uz zahtjev za korištenje javne površine podnositelj mora priložiti i odgovarajuće isprave kao što su: dokaz o obavljanju djelatnosti, grafički prikaz javne površine koju traži na korištenje i dr. ovisno o namjeni korištenja javne površine.

Zabranjeno je privremeno korištenje javne površine za potrebe određene stavkom 1. ovog članka bez odobrenja, ili suprotno izdanom odobrenju iz stavka 2. ovog članka.

Članak 28.

Načelnik , odnosno JUO mogu odobriti privremeno korištenje javne površine bez plaćanja poreza, u slučaju održavanja humanitarnih, kulturnih, sportskih, ekoloških, promotivnih i sličnih manifestacija ili manifestacija pod pokroviteljstvom Općine Lopar.

Članak 29.

Istovar i utovar građevnog i otpadnog materijala na javnoj površini mora se odvijati brzo i bez zastoja, uz što manje ometanja prometa pješaka i vozila.

Građevni materijal na javnoj površini mora biti uredno složen, zaštićen od raznošenja vjetrom te ne smije sprečavati otjecanje oborinskih voda i sl. Prilikom prijevoza, materijal za potreba gradilišta ne smije se prosipati po prometnicama, a u koliko do toga dođe mora se hitno otkloniti.

Članak 30.

Zabranjeno je izvođenje vanjskih građevinskih radova koji izazivaju prekomjernu buku i prašinu, zagađuju okoliš te svojim izvođenjem ometaju boravak turista i normalno odvijanje turističko ugostiteljske djelatnosti u periodu od 15. svibnja do 30.rujna.

Iznimno se u periodu iz prethodnog stavka ovog članka može dozvoliti korištenje javne površine ili izvođenje građevinskih radova kada se radi o radovima od općeg interesa ili bi zbog neizvršenja radova mogla nastupiti znatnija šteta, te kada se radi o interventnim radovima, a odluku o tome, na prethodni zahtjev investitora, donosi JUO.

Članak 31.

Za utovar, istovar i smještaj građevinskog materijala, podizanje skele i sličnih radova koji služe građevinskoj svrsi, investitor mora upotrebljavati u pravilu vlastito zemljište.

U opravdanim slučajevima mogu se za potrebe iz prethodnog stavka privremeno koristiti i javne površine.

Korištenje javne površine za radove iz prethodnog stavka odobrava izvođačima i investitorima JUO.

Članak 32.

Kod postavljanja skele mora se omogućiti nesmetano odvijanje pješačkog prometa, a prolaz ispod skele mora se zaštiti zaštitnim krovom kako bi se spriječilo sipanje i prolaz građevinskog materijala na javnu površinu.

Korištenje javne površine za podizanje skele odobrava JUO na osnovu shematskog prikaza vertikalnog i horizontalnog osiguranja fasade na kojoj se izvode radovi.

Minimalna visina pješačkog hodnika ispod skele mora iznositi 3 (tri) metra.

Ako se skela za izvođenje radova postavi bez odobrenja ili protivno odobrenju nadležnog tijela, te ako se gradnja mora na duže vrijeme obustaviti, komunalno redarstvo će narediti uklanjanje skele i drugog materijala s javne površine.

Ukoliko izvođač ili investitor ne postupe po rješenju iz prethodnog stava redarstvo će provesti izvršenje rješenja o trošku izvođača ili investitora radova.

Članak 33.

Za istovar ogrjevnog materijala (drva, krutih i tekućih goriva i slično) te za slaganje, piljenje i cijepanje drva mora se koristiti vlastito zemljište ili kućni prostor.

Ukoliko je neophodno, može se dio javne površine koristiti za istovar ogrjevnog materijala, te za piljenje drva, ako se tim korištenjem ne ometa sigurno odvijanje prometa.

Ogrjevni materijal ne smije biti smješten na javnoj površini više od 48 sati.

Javna površina se mora nakon uklanjanja ogrjevnog materijala očistiti, a po potrebi i oprati.

Članak 34.

Utovar i istovar robe i materijala vrši se prvenstveno izvan javne površine.

U opravdanim slučajevima (dnevno snabdijevanje trgovina i sl.) može se istovar i utovar iz stava 1. ovog članka vršiti na javnim površinama bez zastoja i na način da se ne ometa sigurnost prometa.

Članak 35.

Na javnu površinu i uz prometnice zabranjeno je postavljati fizičke prepreke (stupiće, lance, i sl.).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka JUO može radi zaštite pješaka, stambenih i dr. objekata uz prometnicu dozvoliti postavljanje fizičke zaštite.

Članak 36.

Na javnu površinu ispred poslovnog objekta nije dozvoljeno odlagati ambalažu.

Na javnu površinu ispred zgrada ili ograda, na zgradu ili ogradu, nije dozvoljeno postavljanje uređaja ili predmeta koji mogu povrijediti prolaznike ili nanijeti neku štetu.

Članak 37.

Prekopavanje javnih površina i uspostavljanje prijašnjih stanja mora se obaviti sa što manje smetnji za javni promet.

Izvoditelj radova dužan je poduzeti sva tehnička osiguranja i druge mjere opreza da se spriječe eventualne nesreće i materijalna šteta te poduzeti zaštitne mjere radi osiguranja kolnog i pješačkog prometa po svim tehničkim i prometnim propisima.

JUO izdat će odobrenje za prekopavanje javne površine koje sadrži:

-vrijeme početka radova,

-rok završetka radova, odnosno uspostavljanje prijašnjih stanja koji ne može biti duži od 30 dana,

-mjere osiguranja iskopa (odgovarajuća ograda, signalizacija i sl.).

Nakon završetka prekopavanja ili drugih radnji na javnoj površini, nastala oštećenja i kvarovi na konstrukciji javne površine, instalacijama i drugim objektima na ili uz javnu površinu, izvoditelj mora odmah popraviti i dovesti u prvobitno stanje.

Nakon završetka radova na prekopima komunalni redar dužan je utvrditi stanje i sačiniti zapisnik.

Ako izvoditelj odmah ne ukloni nastale kvarove ili oštećenja JUO odredit će da se nastala oštećenja uklone na trošak izvoditelja.

Ukoliko se kolnička traka prekopava po širini, iskop se mora vršiti po etapama tako da jedna strana kolnika bude uvijek slobodna za promet.

Ukoliko se radovi ne mogu izvesti na ovaj način može se dozvoliti i prekopavanje preko cijele širine s time da se ulica zatvori za promet ako se promet može odvijati preko neke obilazne ulice, a radovi se da obave u što kraćem roku. Ukoliko se vrši prekopavanje nogostupa po širini, izvođač radova dužan je osigurati siguran prijelaz preko iskopa.

Radovi na prekopima u Općini Lopar ne mogu se izvoditi u vremenu od 15. svibnja do 30. rujna a samo iznimno, zbog posebno opravdanih razloga, Općinski načelnik može odobriti obavljanje prekopa u to doba godine.

Radovi iz stavka 8. ovog članka Odluke moraju se izvesti u jednoj smjeni, a ako to nije moguće moraju se izvoditi neprekidno dok se ne završe.

Članak 38.

Izvođači građevinskih radova dužni su:

-održavati gradilišta u urednom i čistom stanu,

-odlagati građevinski materijal na način da ne ometaju promet vozila i pješaka, te da omoguće slobodno oticanje oborinskih voda,

-polijevanjem spriječiti dizanje prašine kada se radi o rušenjima i sl.,

-zauzeti dio javne površine mora se ograditi odgovarajućom zaštitnom ogradom i označiti sukladno propisima o gradnji,

Kod većih zemljanih radova JUO može posebnim aktom odrediti prometnice za odvoz materijala.

Zabranjeno je bez odobrenja koristiti javnu površinu za potrebe gradnje ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Članak 39.

U povodu državnih i dr. blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i sl. može se organizirati prigodno uređenje javnih površina Općine.

Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvca i sl.

Prigodno uređenje obavlja pravna ili fizička osoba ovlaštena za obavljanje tih poslova na prijedlog JUO.

Članak 40.

U slučaju da je prilikom korištenja javne površine došlo do oštećenja, JUO korisniku će pismenim putem naložiti da u određenom roku dovede javnu površinu u prijašnje stanje, a u suprotnome će to izvršiti ovo upravno tijelo na trošak korisnika.

IV.ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 41.

Javne prometne površine, javne zelene površine i ostale javne površine moraju se držati u čistom i urednom stanju. O održavanju čistoće na javnim površinama iz članka 3. ove Odluke brinu: Općina, vlasnici objekata i korisnici javnih površina, fizičke i pravne osobe, neposredno.

Održavanje zelenih površina iz stavka 1. ovog članka obuhvaća: njegu, obnovu, obrezivanje i prihranjivanje drveća, grmlja, cvjetnih gredica i travnjaka, zaštitu od bolesti bilja, te održavanje objekata, uređaja i ostale opreme, čišćenje cjelokupne zelene površine i čuvanje od oštećenja te košnja trave.

Pod održavanjem javne zelene površine smatra se posebice:

-sadnja i uzgoj biljnih nasada

-podrezivanje stabala i grmlja

-okopavanje i plijevljenje grmlja i živice,

-košnja trave,

-gnojenje i prihranjivanje biljnog materijala koji raste u nepovoljnim uvjetima (drvoredi i slično), uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,

-održavanje posuda sa ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju,

-preventivno djelovanje na sprječavanje biljnih bolesti, uništavanje tih biljnih štetnika, te kontinuirano provođenje zaštite zelenila

-održavanje pješačkog puta i naprava na javnoj zelenoj površini (oprema) u urednom stanju (ličenje i popravci klupa, košarica za otpad, popločenja i slično),

-postavljanje ploča s upozorenjima za zaštitu javne zelene površine

-obnavljanje, a po potrebi i rekonstrukcija zapuštene javne zelene površine,

-uređenje i privođenje namjeni neuređenih javnih zelenih površina.

Članak 42.

Čišćenje javnih površina obuhvaća: uklanjanje blata, snijega, smeća, ambalaže i druge nečistoće, pražnjenje i održavanje posuda za smeće, čišćenje i obrezivanje te uklanjanje suhih i oštećenih grana i stabala, redovito košenje trave, održavanje cvjetnjaka, grmlja, živica i drugog zelenila, čišćenje odvodnih jaraka za odvod oborinskih voda, obnova nasada, staza i slično.

U slučaju prekomjernog onečišćenja javnih površina uzrokovanog vremenskim nepogodama, općinski načelnik može narediti izvanredno čišćenje ili uklanjanje predmeta s javnih površina.

Članak 43.

Trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe dužne su nečistoću s javnih površina, nastalu uslijed njihove djelatnosti, ukloniti o vlastitom trošku.

Vlasnici i korisnici zgrada i zemljišta uz javne površine dužni su čistiti nogostupe i druge pješačke prolaze ispred svojih objekata.

Članak 44.

Vlasnici ili korisnici objekata - obiteljskih kuća i stambenih zgrada, te poslovnih objekata uz javnu prometnu površinu, dužni su na krovnu konstrukciju postaviti odvodne žljebove, a oborinske vode iz žljebova usmjeriti u odvodne kanale . Zabranjeno je spajanje odvodnih žljebova na sustav fekalne odvodnje.

Članak 45.

Vlasnici objekata i zemljišta uz ceste i puteve, dužni su čistiti i održavati odvodne kanale, te izgraditi i održavati prijelaze preko odvodnih kanala.

Zabranjeno je na javne površine i u odvodne kanale ispuštati otpadne vode.

Potoke na javnom i privatnom zemljištu je potrebno redovito održavati. Održavanje podrazumijeva košnju i uklanjanje raslinja posebno od početka proljeća do kraja jeseni. Zabranjeno je odlaganje otpada koji nastaje košnjom i uklanjanjem raslinja u korito potoka.

Članak 46.

Vlasnici septičkih jama, dužni su na vrijeme čistiti te jame, kako ne bi došlo do prelijevanja i onečišćenja okoliša. Ako zbog prelijevanja septičke jame ili zbog njezine propusnosti dođe do zagađenja okoliša ili do štete, koju utvrdi komunalni redar, korisnik ili vlasnik septičke jame dužan je istu sanirati na svoj trošak i nadoknaditi štetu. Septičke jame za skupljanje otpadnih voda iz kućanstava moraju u pravilu biti smještene iza gospodarskih zgrada, moraju biti nepropusne, tako da se sadržaj ne izlijeva iz njih.

Članak 47.

Cisterne sa fekalijama iz septičkih jama stambenih objekata mogu se prazniti isključivo u kanalizacijsku mrežu, odnosno sustav za odvodnju otpadnih voda na za to pred viđenom mjestu. Najstrože je zabranjeno fekalije iz septičkih jama izlijevati u more,potoke i odvodne kanale uz poljoprivredna zemljišta i javne prometnice.

Ovlašteni izvršitelj komunalne usluge koji odvozi fekalije dužan je iste izlijevati u kanalizacijsku mrežu na mjestu koje je za to određeno i snosi odgovornost za eventualno zagađenje okoline uz naknadu počinjene štete.

Sanitarna inspekcija kada utvrdi da se septička jama prelijeva odlučit će rješenjem o prekidu dovoda vode u zgradi čije se fekalije izlijevaju iz septičke jame, dok se ne sanira postojeće stanje. Troškove sanacije snosi vlasnik odnosno korisnik septičke jame.

Članak 48.

Utovar i istovar ogrjevnog, građevinskog i drugog materijala može se obavljati na javnim površinama samo u slučaju ako za utovar i istovar nisu predviđene i osigurane druge površine, a utovar odnosno istovar mora se obaviti bez odlaganja, najkasnije u roku od 24 sata, računajući od sata kad je utovar odnosno istovar započet.

Nakon završenog utovara, odnosno istovara materijala iz stavka 1. ovoga članka, svi otpaci s javnih površina moraju se ukloniti bez odlaganja.

Članak 49.

Za istovar, utovar ili smještaj građevinskog materijala, podizanje skela i slične radove koji služe građevinskoj svrsi, mora se koristiti prvenstveno vlastito zemljište.

U opravdanim slučajevima, mogu se za potrebe iz stavka 1. ovoga članka privremeno koristiti i dijelovi javne površine uz suglasnost općinskog načelnika.

Komunalni redar ovlašten je narediti uklanjanje materijala i skela koji se nalaze na javnoj površini suprotno stavku 2. ovoga članka.

Pri izvođenju građevinskih radova, izvođači su dužni očistiti javne površine od građevinskog i drugog materijala, blata i slično, a građevinski materijal deponirati u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet, slobodno otjecanje vode te da se materijal ne raznosi po javnoj površini.

Članak 50.

Prilikom poduzimanja radnji čišćenja javnih površina od onečišćenja navedenih u članku 42. ove Odluke, mora se osigurati prohodnost nogostupa i kolnika, kao i poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti i zaštite ljudi i imovine. Ako uslijed poduzimanja gore navedenih radnji nastane materijalna šteta na javnoj površini, osoba koja je štetu prouzročila, dužna ju je u cijelosti i nadoknaditi.

Članak 51.

Građevinski materijal koji je smješten na javne i druge površine mora biti uredno složen, tako da ne sprečava otjecanje oborinskih voda. Ako se građevinski materijal odlaže uz drveće, stabla se moraju zaštititi zaštitnom oplatom čija udaljenost od stabla mora biti najmanje 15 cm. Rastresiti građevinski materijal (pijesak, šljunak, šuta i slično) ne smije se smještati uz drveće.

Članak 52.

Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju onečišćavati javne površine. Vozila koja prevoze tekući ili sitni materijal moraju imati ispravne sanduke iz kojih se ne može materijal prosipati niti otjecati. Vozila koja prevoze papir, piljevinu, lišće i drugi rastresiti materijal moraju na odgovarajući način osigurati da se materijal ne prosipa po javnim prometnim površinama.

Članak 53.

Na mjestima na kojima se uz prodaju proizvoda u originalnom pakiranju vrši konzumacija istih, mora se postaviti posuda za odlaganje otpadaka.

Članak 54.

Otpaci se moraju ubacivati u košare za smeće postavljene na pogodnim mjestima. Košare moraju biti izrađene tako da udovoljavaju higijenskim uvjetima, te da se po svom izgledu uklapaju u okoliš. Vrsta i broj košara koje će se postavljati na javne površine utvrditi će općinski načelnik. Košare s javnih površina prazne fizičke i pravne osobe koje održavaju čistoću na tim površinama.

Članak 55.

Na javnim prometnim površinama, javnim zelenim površinama i ostalim javnim površinama, zabranjeno je:

1.bacanje smeća i bilo kakvo drugo onečišćavanje javnih površina (ostavljanje otpadaka, opušaka, ambalaže, zemlje i drugog otpada)

2.prljanje i oštećivanje objekata,

3.puštanje peradi i stoke,

4.poduzimanje bilo kakvih građevinskih zahvata bez odobrenja nadležnog tijela,

5.odlaganje i držanje smeća, krupnog otpada, zemlje i otpadaka građevinskog materijala, trupaca za građevno ili ogrjevno drvo,

6.oštećivanje spomenika, klupa, ograda, prometne signalizacije i slično

7.uništavanje i oštećivanje biljnog materijala (guljenje kore, trganje, gaženje i druga oštećivanja drveća i cvijeća),

8.kopanje i odnošenje zemlje, humusa, pijeska te bilja i cvijeća,

9.zaustavljanje, parkiranje i pranje motornih vozila

10.isticanje plakata i obavijesti po drveću i objektima opće upotrebe (stupovi javne rasvjete i slično),

11.spaljivanje smeća, korova, granja i slično

12.pranje i kupanje pasa i drugih životinja na mjestima koja se koriste kao javna kupališta i drugim mjestima gdje se nalazi veći broj kupača u ljetnim mjesecima

13.šetati pse na javnim površinama na način koji može ugroziti sigurnost ljudi i drugih životinja, odnosno bez nadzora i povodnika, a u slučaju opasnih pasa bez nadzora, povodnika i brnjice

14.odlaganje lešina i drugog otpada životinjskog porijekla

15.oštećivanje rasvjetnih tijela,

16.nanošenje zemlje sa prijevoznim sredstvima i poljoprivrednom mehanizacijom najavne prometnice u naselju

17.izvođenje ograde koje graniče sa javnim zelenim ili prometnim površinama bez odobrenja komunalnog redara,

18.neorganizirano odvoziti i odlagati smeće, te građevinski otpad

19.vožnja motornim vozilima po plažama uz more,

20.loženje logorske vatre na plažama uz more,

21.obavljanje nužde na javnim površinama,

22.bacanje otpada i smeće na morsku obalu, u more te uz javne prometnice,

23.držanje predmeta u kojima se voda nakuplja i zadržava

24.kampiranje na plažama i drugim javnim površinama izvan prostora određenog za kampiranje

Članak 56.

Na javnim zelenim površinama zabranjeno je bez odobrenja:

1.sječa i sadnja stabala,

2.prekopavanje javnih zelenih površina,

3.rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih zelenih površina,

4.postavljanje objekata i uređaja,

Odobrenje za radove iz stavka 1. ovoga članka daje općinski načelnik.

Članak 57.

Obalni pojas (prirodne plaže), uređene plaže, kupališta i zelene površine moraju se redovito čistiti i održavati, a jednom godišnje do početka mjeseca svibnja detaljno očistiti od otpadaka na obali i u moru.

Članak 58.

Obalnim pojasom (prirodnom plažom) smatraju se u smislu ove Odluke prostori na kojima je dozvoljeno kupanje, a na kojima nema izgrađenih pratećih objekata.

Prirodne plaže moraju se redovito čistiti za trajanje turističke sezone.

U cilju zaštite od zagađivanja masnim, naftnim i drugim otpacima poduzeća i druge pravne i fizičke osobe dužne su poduzeti potrebne mjere u cilju zaštite morske obale, mora i vodotoka

Uređenim plažama smatraju se prostori namijenjeni sunčanju i kupanju, snabdijevani određenim higijensko- tehničkim uvjetima.

Kupališta su ograđeni i uređeni prostori za kupanje i sunčanje opremljeni svim uređajima, opremom za sunčanje i kupanje.

Čišćenje uređenih plaža i kupališta za vrijeme turističke sezone mora biti svakodnevno.

Članak 59.

U svakoj luci, lučici i marini mora postojati prostor predviđen za deponiranje otpada (komunalni otpad, maziva, motorna ulja i dr.) nastalog na plovnim objektima.

Posude za odvoz smeća s plovnih objekata ili iz luke nabavlja i postavlja pravna ili fizička osoba koja gospodari lukom, lučicom ili marinom.

Članak 60.

Ispostava Lučke kapetanije obvezan je informirati vlasnike plovila o održavanju čistoće i reda u lukama i na pomorskom dobru.

Članak 61.

Zabranjeno je pranje i kupanje životinja u moru, na javnim kupalištima, uređenim i prirodnim plažama i drugim mjestima gdje se ljudi masovno kupaju.

Pranje i kupanje životinja dozvoljeno je na za to posebno određenim mjestima.

Članak 62.

Na plažama uz more koja služe kao kupališta, zabranjena je upotreba motornih čamaca, skutera i drugih plovila na motorni pogon. Izuzetno, upotreba motornih čamaca, skutera i drugih plovila dozvoljena je u službene svrhe kao što su:,spašavanje utopljenika i slično ili u slučajevima športskih manifestacija za što suglasnost daje općinski načelnik.

V.DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA I ZAŠTITA BILJA

Članak 63.

U svrhu zaštite zdravlja građana i stvaranja uvjeta za svakodnevan normalan život provodi se obvezatna preventivna dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija i to kao opća i posebna mjera sprječavanja pojave i širenja zaraznih bolesti, sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i godišnjem Programom mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Lopar koje donosi Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije.

Članak 64.

Osnovne preventivne mjere koje nadležna tijela moraju provoditi:

1.sanacija (eliminacija) divljih odlagališta otpada,

2.redovito pražnjenje spremnika za otpad,

3.redovito mehaničko čišćenje, pranje i dezinfekcija spremnika za otpad,

4.održavanje kanalizacijskog sustava i obvezno ispiranje cijelog kanalizacijskog sustava prije izvođenja mjera dezinsekcije i deratizacije,

5.održavanje potoka i kanala oborinskih voda (čišćenje), uklanjanje obraštaja,

6.zabrana nagomilavanja krutog glomaznog otpada (automobilske olupine i gume, stare strojeve,kućanske uređaje,bačve,kade i druge i druge predmete koji mogu zadržavati vodu...) na javnim i privatnim otvorenim prostorima

7.uređivanje zapuštenih zelenih površina,

8.edukaciju stanovništva o značaju spremnika vode za poljoprivredne potrebe (bačve, kade, cisterne i sl.) u razvoju larvi komaraca i načinima prevencije,

9.osiguravanje dovoljnog broja kontejnera za odlaganje komunalnog otpada,

10.održavati ceste, trgove, javna i privatna dvorišta, kuća i njihovih okućnica, otkrivene terene i njihove pripadajuće dijelove) na takav način da oborinske vode ili vode drugog podrijetla mogu otjecati bez mogućnosti da stvaraju stagnaciju ili baruštinu,

11.redovito (tjedno) prazniti i mijenjati vodu u posudama koje su u uporabi ili ih prekriti poklopcima, folijama, gustim mrežama;

-redovito čistiti balkonske posude s cvijećem;

-održavati protočnima bazene, ukrasna jezerca, fontane, oluke na kući te druge sustave za odvodnju, drenažu;

-bazene i ukrasne fontane koji nisu u funkciji isprazniti,

-ribice gambuzije nasaditi u male ukrasne fontane u vrtovima - parkovima

12.uskladištena plovila (barke) držati preokrenuta ili prekrivena,

13.unutar groblja, gdje nema vode tretirane larvicidnim sredstvima;

.vaze za cvijeće puniti vlažnim pijeskom ili se voda za vazu mora tretirati nekim larvicidnim proizvodom pri svakoj zamjeni cvijeća;

.u slučaju kad se upotrebljava umjetno cvijeće, vaza i dalje mora biti napunjena vlažnim pijeskom ako je na otvorenome;

.sve posude koje se povremeno koriste za cvijeće i zalijevanje moraju se odlagati na način da se izbjegne nakupljanje vode u slučaju kiše.

14.periodički prazniti i čistiti svakih 7 dana posude u kojima se nakuplja voda (posudice ispod vaza za cvijeće, posude iz kojih životinje - domaći ljubimci piju vodu i dr.).

15.spriječiti nakupljanje stajaće vode unutar zatvorenih prostora (podruma i sl.)

Članak 65.

Općina Lopar obvezna je u svojim proračunima osigurati dovoljna financijska sredstva za redovitu provedbu larvicidnih tretmana u svim utvrđenim leglima komaraca na javnim površinama kao i površinama objekata koje su u nadležnosti JLS (npr. oborinska kanalizacija, gradilišta, groblja, fontane koje nisu u funkciji, spomenici koji zbog svoje konstrukcije mogu zadržavati vodu, septičke jame objekata koje su u vlasništvu JLS).

Larvicidne tretmane potrebno je provoditi od trenutka kada se stvore povoljni uvjeti za razvoj i razmnožavanje komaraca.

Članak 66.

Na poziv komunalnog redara, pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije dužna je iste ponoviti ukoliko se ocjeni da je taj postupak potreban. Ovlaštena osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije dužna je prije početka izvođenja sistematske dezinsekcije i deratizacije obavijestiti građane o početku i završetku izvođenja tih radova.

Članak 67.

Ako vlasnik ili korisnik koji upravlja okućnicom i zelenom površinom istu ne održava redovito, komunalni redar odredit će rok za uređenje. Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara ti će se nedostaci ukloniti preko treće osobe na trošak vlasnika odnosno korisnika.

VI.DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Članak 68.

Na području Općine Lopar životinje se drže sukladno odredbama Zakona o veterinarstvu, Zakona o zaštiti životinja, te odredbama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Unutar naseljenih dijelova Općine Lopar nije dozvoljeno držati životinje - kopitare, pčele,papkare i perad. Pod kopitarima smatraju se konji i magarci. Pod papkarima smatraju se goveda, ovce, koze i svinje. Pod peradi smatraju se kokoši, pure, guske, patke, i druga domaća perad i pernata divljač.

Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbom stavka 2. ovog članka, mogu se držati životinje, ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete i vizualno na narušava izgled prostora i ako su udaljene više od 100 metara od najbližeg stambenog objekta za stalno ili povremeno stanovanje.

Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni iz stavka 2. ovog članka, Komunalni redar postupit će prema ovlastima i izdati će rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

Vlasnik domaće životinje (ovce, koze, goveda i drugih životinja) dužan je označiti svoje životinje uobičajenim oznakama (sinjalima)

Domaćim životinjama dopušta se prolaz prometnicama, šetalištima i putevima jedino uz prisustvo pastira(vlasnika), u slučaju ako ne postoji druga mogućnost dolaska do pašnjaka. Prolaz u ovom slučaju mora biti brz i bez zaustavljanja tako da se ne ugrožava promet. Pastir (vlasnik) je dužan očistiti onečišćenu javnu površinu (prometnicu) prilikom prolaska domaćih životinja istom

Zabranjeno je puštati domaće životinje na javnu površinu bez prisustva vlasnika ili čuvara

Zabranjeno je kupanje pasa i domaćih životinja u moru, na javnim kupalištima i drugim plažama.

Psima je dozvoljeno kupanje samo na plažama za pse

Članak 69.

Postupak uklanjanja iz članka 68. sprovest će ovlaštena pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Lopar povjerila poslove veterinarsko - higijenskog servisa.

VII.UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA S JAVNIH POVRŠINA

Članak 70.

Snijeg i led s javnih površina treba se uklanjati čim nastane. Poslove čišćenja i uklanjanja snijega i leda sa javnih prometnih površina obavljaju pravne ili fizičke osobe kojima je to povjereno odlukom Općine.

Članak 71.

U slučaju poledice, pješačke staze treba posipati solju, pijeskom, piljevinom i drugim materijalom koji uzrokuje topljenje leda i sprečava klizanje.

Članak 72.

Snijeg se mora uklanjati na takav način i takvim sredstvima da se ne oštećuju pješačke staze i ceste.

VIII.UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJANIH PREDMETA

Članak 73.

Svi protupravno postavljeni predmeti na javnim površinama (kiosci, pokretne naprave, štandovi, reklame, obavijesti, građevinski materijal, poljoprivredni strojevi i mehanizacija, kamp kućice, neispravna vozila, krupni otpad i slično) moraju se ukloniti.

Članak 74.

Rješenje o uklanjanju predmeta iz prethodnog članka ove Odluke donosi komunalni redar.

U rješenju iz stavka 1. ovoga članka određuje se rok u kojem je korisnik ili vlasnik dužan ukloniti protupravno postavljeni predmet.

Ako korisnik ili vlasnik ne ukloni protupravno postavljeni predmet u roku određenom rješenjem, uklonit će ga JUO putem komunalnog poduzeća, a trošak uklanjanja snosi korisnik ili vlasnik.

U slučaju potrebe oslobođenja javne površine od protupravno postavljenih predmeta, komunalno redarstvo može takve predmete odmah ukloniti s javne površine uz pomoć odgovarajućih službi te rješenjem obvezati vlasnika da u roku od 30 dana od dana primitka rješenja preuzme predmete uz prethodno plaćanje troškova postupka prijevoza i skladištenja.

Ukoliko vlasnik ili korisnik ne preuzme predmete u roku iz stavka 4. ovoga članka uz prethodno plaćene troškove, predmeti će se prodati na javnom nadmetanju radi podmirenja troškova.

Članak 75.

Napušteno vozilo kao i vozilo bez registarskih oznaka ostavljeno na javnoj površini duže od 7 dana ukloniti će se o trošku vlasnika.

Vlasnik vozila dužan je isto preuzeti u roku od 15 dana od dana uklanjanja uz namirenje nastalih troškova, a u protivnom se vozilo prodaje na javnom nadmetanju radi namirenja nastalih troškova.

IX.SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE S
KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 76.

Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se:

1.otpad iz kućanstva,

2.otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina,

3.otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Pod skupljanjem komunalnog otpada u smislu ove Odluke podrazumijeva se skupljanje i razvrstavanje otpada u svrhu odvoza.

Otpad se razvrstava ovisno o svojstvima i mjestu nastanka Prilikom skupljanja komunalnog otpada mora se iz njega izdvojiti otpad koji je po sastavu i svojstvima prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13, 73/17) određen kao opasan otpad.

Odvojeno se skuplja otpad koji se može određenim postupkom obraditi ili reciklirati i to:

1.staklena ambalaža,

2.PET ambalaža (plastična ambalaža) i

3.papir.

Članak 77.

U Općini je obvezno skupljanje i odvoz komunalnog otpada pod uvjetima i na način određen odlukom kojom je propisano obvezatno korištenje komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Članak 78.

Obveznici davanja komunalnog otpada na odvoz su: - fizičke osobe, koncesionari, vlasnici ili korisnici stambenih i drugih objekata (kuća za odmor) na području Općine, bez obzira da li stalno, povremeno ili privremeno koriste objekte, - pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost kojom nastaje komunalni otpad.

Članak 79.

Obveznici davanja komunalnog otpada na odvoz fizičke osobe dužni su otpad skupljati i držati do odvoza u tipskim posudama ili vrećama za smeće.

Obveznici davanja komunalnog otpada na odvoz dužni su u određeni dan prema utvrđenom rasporedu posude i vreće s otpadom iznijeti ispred ulaza svojih objekata na liniji građevinskog pravca, odnosno na pristupno mjesto za odvoz otpada

Posude i vreće za otpad treba smjestiti tako da ne ometaju javni promet na kolniku i pješačkoj stazi, te da je s njima što lakše rukovati prilikom utovara.

Obveznici pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost dužne su otpad odlagati u posebni kontejner koji je iznajmljen ili je u vlasništvu obveznika.

Kontejner mora biti smješten tako da ne ometa javni promet, da ne nagrđuje izgled prostora, te da je na mjestu dostupnom za utovar ili pražnjenje. Obveznicima je zabranjeno glomazni otpad stavljati u vreće ili tipske posude koje nisu namijenjene takvoj vrsti otpada.

Članak 80.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjeren odvoz otpada skupljenog u spremnicima na zelenim površinama dužna je iste redovito prazniti, a prikupljeni komunalni otpad distribuirati na daljnju preradu. Oštećene spremnike pravna ili fizička osoba kojoj je povjeren odvoz, dužna je popraviti ili zamijeniti novima u roku od 7 dana od dana oštećenja.

Članak 81.

Poslove skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada obavljaju fizičke i pravne osobe kojima je to povjereno odlukom Općinskog vijeća na temelju provedenog javnog nadmetanja, odnosno Ugovorom o koncesiji. Pravna ili fizička osoba kojoj je povjeren odvoz komunalnog otpada utvrđuje redoslijed odvoženja otpada po naseljima i o istom je dužna na pogodan način upoznati obveznike davanja otpada na odvoz.

Članak 82.

Odvoz otpada pravna ili fizička osoba obavlja specijalnim vozilom za odvoz otpada, uređenim tako da je omogućen higijenski utovar, prijevoz i istovar otpada bez podizanja prašine i onečišćavanja javnih površina. Svako onečišćenje prouzročeno odvozom kućnog otpada dužna je otkloniti pravna ili fizička osoba koja odvozi otpad.

Radnici koji odvoze i iznose otpad dužni su rukovati posudama za kućni otpad tako da se otpad ne prosipa, da se posude za otpad ne oštećuju, kao ni dijelovi zgrada ili ograde. Ispražnjene posude za otpad radnici su dužni vratiti na mjesto uzimanja.

Zabranjeno je svako neovlašteno prebiranje po posudama ili vrećama za kućni otpad kao i njihovo odnošenje s mjesta na koje su iznijeti za odvoz otpada.

Odvoz komunalnog otpada, kada je to dogovoreno između obveznika davanja otpada na odvoz, pravna ili fizička osoba kojoj je povjeren odvoz otpada obavlja specijalnim vozilom za otpremu otpada sakupljenog u kontejneru.

Članak 83.

Komunalni otpad se odvozi na javne deponije izvan područja Općine, određene odgovarajućom prostorno- planskom dokumentacijom Primorsko-goranske županije i pozitivnim zakonskim propisima.

Članak 84.

Komunalni otpad koji je po svojim svojstvima opasan otpad, odvozi se na način i s njime se postupa u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

Članak 85.

Posude za otpad i kontejneri ne smiju se puniti preko ruba niti se u njih smije ulijevati tekućina, bacati žar ili uginule životinje, građevinski materijal, električne baterije, akumulatori, autogume, granje i smeće iz vrtova, te opasni tehnološki otpad.

Vreće za smeće ne smiju biti ostavljene dulje od 24 sata na nezaštićenom prostoru te ukoliko dođe do rasipanja otpada iz vreća za otpad obveznici su dužni sakupiti sav taj otpad. Prostor oko kontejnera i posude za smeće trebaju biti uvijek čiste i uredno održavane od obveznika davanja otpada na odvoz.

Članak 86.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjeren odvoz komunalnog otpada dužna je odvesti i zbrinuti i otpad koji je nepoznata osoba odložila izvan odlagališta, na području Općine. Pravna ili fizička osoba kojoj je povjeren odvoz otpada ima isključivo pravo raspolaganja s materijalom odvezenim na javnu deponiju.

Članak 87.

Obveznici davanja komunalnog otpada na odvoz dužni su za odvoz otpada plaćati propisanu naknadu pravnoj ili fizičkoj osobi kojoj je to povjereno, a koja se određuje po posebnim propisima.

Članak 88.

Komunalni otpad koji se ne može odvoziti zbog svoje glomaznosti u redovno vrijeme predviđeno za odvoz otpada, odvozi se samo na poseban poziv ili narudžbu, a troškove toga odvoza snosi naručitelj.

Odvoz glomaznog otpada obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je povjeren odvoz komunalnog otpada najmanje dvaput godišnje prema rasporedu odvoza koji sama odredi.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjeren odvoz otpada dužna je raspored odvoza glomaznog otpada objaviti pravovremeno putem sredstava javnog informiranja neposredno prije početka akcije odvoza glomaznog otpada te uputiti svakom obvezniku edukacijski letak o tome što sve pripada u glomazni otpad i točan datum odvoza, najmanje 8 dana prije početka sakupljanja i odvoza glomaznog otpada.

Naknadu za odvoz glomaznog otpada naplaćuje pravna ili fizička osoba kojoj je povjeren odvoz glomaznog otpada prema cjeniku koji odobrava Općinsko vijeće, a koji mora biti sastavni dio ponude u postupku javnog nadmetanja odabira koncesionara. Svaku promjenu visine cijene komunalne usluge iz stavka 4. ovog članka odobrava općinski načelnik.

Članak 89.

Najstrože je zabranjeno odlaganje komunalnog otpada izvan mjesta određenih člankom 79. ove Odluke.

X.MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 90.

Nadzor nad provođenjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom provodi komunalni redar.

Zbog potreba za pojačanim komunalnim nadzorom za vrijeme turističke sezone JUO može uposliti više komunalnih redara na određeno vrijeme na prijedlog upravnog tijela za komunalne poslove.

Članak 91.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

-vršiti kontrolu nad komunalnim objektima i javnim površinama,

-odrediti zabranu radova koji se vrše bez odgovarajućeg odobrenja,

-zabraniti upotrebu neispravnog komunalnog objekta, uređaja, naprave ili slično dok se ne otklone nedostaci,

-odrediti uklanjanje predmeta, objekata i uređaja koji su postavljeni bez odobrenja ili suglasnosti, odnosno protivno odredbama komunalnog reda,

-podnositi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, - narediti odgovarajuće hitne privremene mjere za zaštitu sigurnosti stanovništva ili imovine, odnosno za sprečavanje štete,

-odrediti fizičkim i pravnim osobama da podnesu odgovarajuća izvješća o otklanjanju utvrđenih nedostataka,

-naplaćivati novčane kazne na licu mjesta, ukoliko je za to ovlašten ovom Odlukom,

-poduzimati i druge radnje i mjere za koje je ovlašten.

Članak 92.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga rada komunalni redar je dužan pridržavati se odredaba ove Odluke, kao i drugih propisa.

Članak 93.

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, te dati potrebna obavještenja u svezi predmeta za koji se obavlja nadzor.

93a.

Pravna ili fizička osoba kojoj su rješenjem naložene određene mjere i radnje dužna je odmah ili u krajnjem roku određenim rješenjem izvršiti naložene mjere i radnje. Ukoliko je zbog nepridržavanja ove Odluke nastala bilo kakva stvarna šteta, a postoji mogućnost da počinitelj svojim radnjama istu u cijelosti ukloni, rješenjem će mu se odrediti mjera koja sadrži obvezu i način uklanjanja štete.

93b.

Ukoliko pravna ili fizička osoba kojoj su rješenjem naložene određene mjere i radnje, iste ne izvrši u cijelosti i u roku određenom tim rješenjem, izvršenje tog rješenja, odnosno izvršenje određenih radnji izvršiti će komunalni redar Općine Lopar (u daljnjem tekstu: komunalni redar) preko trećih osoba o trošku te pravne ili fizičke osobe. Komunalni redar dužan je sukladno zakonskim propisima poduzeti radnje za naplatu troškova izvršenja. U slučaju neizvršenja određenih mjera i naloženih radnji, komunalni redar izdati će prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

93c.

U slučaju kada se utvrdi da je počinjen prekršaj propisan ovom Odlukom, komunalni redar izdaje obvezni prekršajni nalog u skladu sa zakonom. U obaveznom prekršajnom nalogu počinitelju prekršaja će se uz novčanu kaznu odmjeriti troškovi utvrđivanja prekršaja. Troškovi utvrđivanja prekršaja i izdavanja obaveznog prekršajnog naloga iznose 100,00 kuna. Protiv obaveznog prekršajnog naloga u prekršajnom postupku podnosi se prigovor nadležnom Prekršajnom sudu.

Članak 94.

Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć od Policijske uprave Primorsko - goranske.

Članak 95.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba Upravnom odjelu Primorsko-goranske županije nadležnom za komunalne poslove, u roku od osam dana od primitka rješenja. Poduzimanje mjera smatra se hitnim i od javnog interesa za Općinu. Žalba uložena protiv rješenja komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 96.

Novčanom kaznom u svoti 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1.ne brine o urednom i estetskom vanjskom izgledu i čistoći okućnice, te poduzima i ostale radnje protivne odredbama iz članka 10. ove Odluke,

2.bez odobrenja postavlja reklamu, reklamne konstrukcije, ploče i jarbole i ne ukloni plakate predizborne promidžbe, odnosno, postupi protivno članku 11. i 12. ove Odluke,

3.ne održava natpisne i druge ploče i druge predmete odnosno postupan protivno članku 13. ove Odluke,

4.ne brine o urednosti i čistoći rekreacijskih površina, športskih igrališta i objekata na njima (članak 14. ove Odluke),

5.oštećuje i uništava rasvjetne stupove odnosno postupa suprotno odredbama članka 16. ove Odluke,

6.pokretne naprave postave izvan prostora određenog za tu namjenu (članak 21.ove Odluke)

7.postavi privremeni objekt ili druge pokretne naprave protivno članku 22., 24. i 25. oveOdluke,

8.kao korisnik javne površine ne održava red, mir i čistoću na istima, te ih ne opremi potrebnom komunalnom infrastrukturom (članak 26. stavak 1.ove Odluke),

9.postupi protivno članku 29. ove Odluke

10.Izvodi vanjske građevinske radove protivno članku 30. ove Odluke

11.postavlja skelu protivno odredbama članka 32. ove Odluke,

12.smješta ogrjevni materijal na javnoj površini duže od 48 sati (čl.33. st.3. Odluke),

13.na javnu površinu i prometnice postavlja fizičke prepreke (članak 35. st.1. Odluke),

14.odlaže ambalažu na javnu površinu ispred poslovnog objekta (članak 36. ove Odluke),

15.vrši prekopavanja protivno odredbama članka 37. ove Odluke,

16.bez odobrenja koristi javnu površinu za potrebe gradnje, odnosno koristi javnu površinu po isteku odobrenog roka(čl.49.st.3. ove Odluke),

17.ne čisti i ne održava prometne zelene i ostale javne površine, odnosno postupa suprotno odredbama čl. 41. ove Odluke

18.ne čiste nogostupe i pješačke prolaze ispred svojih objekata (čl. 43.st.2.)

19.ne postavlja žljebove odnosno ne postupa u skladu s odredbom članka 44. ove Odluke,

20.ne čisti i ne održava odvodne kanaleodnosno postupa suprotno čl. 45. ove Odluke

21.ne čisti septičke jame u skladu s odredbom čl. 46. ove Odluke

22.čisti i prazni septičke jame protivno odredbama iz članka 47. ove Odluke

23.nakon završenog utovara i istovara materijala ne ukloni otpatke s javne površine čl. 48.st.2. Odluke

24.prilikom izvođenja građevinskih radova ne očisti javne površine od građevinskog materijala, blata i sl. a građevinski materijal deponira na mjestima protivna članku 49.st.2. ove Odluke

25.kod izvođenja građevinskih radova postupa protivno odredbama članka 50. ove Odluke

26.vozila koja sudjeluju u prometu onečišćuju javne površine, odnosno, ne poduzimaju sve potrebne radnje za sprečavanje tih onečišćenja (čl. 52. Odluke)

27.na javnim prometnim površinama, javnim i zelenim površinama i ostalim glavnim površinama postupa protivno članku 55. st.1. toč.1-24 ove Odluke,

28.bez odobrenja nadležnog tijela poduzima radnje iz čl. 56. ove Odluke

29.redovito ne čisti i ne održava obalni pojas, uređene plaže, kupališta i zelene površine čl. 57 i čl. 58 ove Odluke,

30.nema predviđen prostor za deponiranje otpada nastalog na plovnim objektima čl. 59. ove Odluke,

31.pere i kupa domaće životinje u moru, na javnim kupalištima i drugim mjestima gdje se ljudi masovno kupaju čl. 61. ove Odluke,

32.koristi motorne čamce, skutere i druga plovila na motorni pogon suprotno odredbi čl. 62.st. 1. ove Odluke

33.ne uklanja snijeg i led sa javnih površina, te ne poduzima potrebne radnje koje tope led i sprečavaju klizanje (čl. 70. i 71. Odluke)

34.uklanja snijeg na takav način i takvim sredstvima da oštećuje pješačke staze i ceste (čl. 72. Odluke)

35.ne ukloni protupravno postavljene predmete na javnim površinama čl. 73. ove Odluke,

36.komunalni otpad ne skuplja i ne drži u tipskim posudama i vrećama za smeće, te postupa suprotno pravilima iz članka 79. ove Odluke,

37.ne ukloni onečišćenje prouzročeno odvozom kućnog otpada čl. 82.2. ove Odluke,

38.postupa suprotno odredbama iz čl. 85. ove Odluke,

39.odlaže komunalni otpad izvan mjesta određenih člankom 79. ove Odluke (čl. 89. ove Odluke),

Za prekršaje iz članka 96. ove Odluke kaznit će se i odgovornu osobu u pravnoj osobi, fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u svoti 1.000,00 kuna.

Članak 97.

Novčanom kaznom u svoti 750,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako:

1.ne brine o urednom i estetskom vanjskom izgledu i čistoći okućnice, te poduzima i ostale radnje protivne odredbama iz članka 10. ove Odluke,

2.bez odobrenja postavlja reklamu, reklamne konstrukcije, ploče i jarbole i ne ukloni plakate predizborne promidžbe, odnosno, postupi protivno članku 11. i 12. ove Odluke,

3.ne održava natpisne i druge ploče i druge predmete odnosno postupan protivno članku 13. ove Odluke,

4.ne brine o urednosti i čistoći rekreacijskih površina, športskih igrališta i objekata na njima (članak 14. ove Odluke),

5.oštećuje i uništava rasvjetne stupove odnosno postupa suprotno odredbama članka 16. ove Odluke,

6.pokretne naprave postave izvan prostora određenog za tu namjenu (članak 21.ove Odluke),

7.postavi privremeni objekt ili druge pokretne naprave protivno članku 22., 24. i 25. ove Odluke,

8.kao korisnik javne površine ne održava red, mir i čistoću na istima, te ih ne opremi potrebnom komunalnom infrastrukturom (članak 26. stavak 1.ove Odluke),

9.postupi protivno članku 29. ove Odluke,

10.Izvodi vanjske građevinske radove protivno članku 30. ove Odluke,

11.postavlja skelu protivno odredbama članka 32. ove Odluke,

12.smješta ogrjevni materijal na javnoj površini duže od 48 sati (čl.33. st.3. Odluke),

13.na javnu površinu i prometnice postavlja fizičke prepreke (članak 35. st.1. Odluke),

14.odlaže ambalažu na javnu površinu ispred poslovnog objekta (članak 36. ove Odluke),

15.vrši prekopavanja protivno odredbama članka (čl. 37 ove Odluke),

16.bez odobrenja koristi javnu površinu za potrebe gradnje, odnosno koristi javnu površinu po isteku odobrenog roka (čl.38.st.3. ove Odluke),

17.ne čisti i ne održava prometne zelene i ostale javne površine, odnosno postupa suprotno odredbama čl. 41. ove Odluke,

18.ne čiste nogostupe i pješačke prolaze ispred svojih objekata (čl. 43.st.2.),

19.ne postavlja žljebove odnosno ne postupa u skladu s odredbom članka 44. ove Odluke,

20.ne čisti i ne održava odvodne kanale odnosno postupa suprotno čl. 45. ove Odluke,

21.ne čisti septičke jame u skladu s odredbom čl. 46. ove Odluke,

22.čisti i prazni septičke jame protivno odredbama iz članka 47. ove Odluke,

23.nakon završenog utovara i istovara materijala ne ukloni otpatke s javne površine čl. 48.st.2. Odluke,

24.prilikom izvođenja građevinskih radova ne očisti javne površine od građevinskog materijala, blata i sl. a građevinski materijal deponira na mjestima protivna članku 49.st.2. ove Odluke,

25.kod izvođenja građevinskih radova postupa protivno odredbama članka 50. ove Odluke,

26.vozila koja sudjeluju u prometu onečišćuju javne površine, odnosno, ne poduzimaju sve potrebne radnje za sprečavanje tih onečišćenja (čl. 52. Odluke),

27.na javnim prometnim površinama, javnim i zelenim površinama i ostalim glavnim površinama postupa protivno članku 55. st.1. toč.1-24 ove Odluke,

28.bez odobrenja nadležnog tijela poduzima radnje iz čl. 56. ove Odluke,

29.redovito ne čisti i ne održava obalni pojas, uređene plaže, kupališta i zelene površine čl. 57 i čl. 58 ove Odluke,

30.nema predviđen prostor za deponiranje otpada nastalog na plovnim objektima čl. 59. ove Odluke,

31.pere i kupa domaće životinje u moru, na javnim kupalištima i drugim mjestima gdje se ljudi masovno kupaju čl. 61. ove Odluke,

32.koristi motorne čamce, skutere i druga plovila na motorni pogon suprotno odredbi čl. 62.st. 1. ove Odluke,

33.ne uklanja snijeg i led sa javnih površina, te ne poduzima potrebne radnje koje tope led i sprečavaju klizanje (čl. 70. i 71. Odluke),

34.uklanja snijeg na takav način i takvim sredstvima da oštećuje pješačke staze i ceste (čl. 72. Odluke),

35.ne ukloni protupravno postavljene predmete na javnim površinama čl. 73. ove Odluke,

36.komunalni otpad ne skuplja i ne drži u tipskim posudama i vrećama za smeće, te postupa suprotno pravilima iz članka 79. ove Odluke,

37.ne ukloni onečišćenje prouzročeno odvozom kućnog otpada čl. 82.2. ove Odluke,

38.postupa suprotno odredbama iz čl. 85. ove Odluke,

39.odlaže komunalni otpad izvan mjesta određenih člankom 79. ove Odluke (čl. 89. ove Odluke).

Članak 98.

Novčanom kaznom u svoti 300,00 kuna kaznit će se na licu mjesta za prekršaj fizička osoba ako:

1.pušta perad i stoku (članak 55. stavak 1. točka 3. Ove Odluke),

2.ne postavi posudu za odlaganje otpadaka i ne ubacuje otpatke u košare za smeće (članak 53 i 54. stavak 1. ove Odluke)

3.postupa suprotno odredbama iz čl. 33. st.3, čl. 82.

Članak 99.

Novčane kazne mogu se naplatiti na licu mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice propisane novčane kazne iz članka 97. ove Odluke, ako je komunalni redar utvrdio prekršaj:

1.obavljanjem nadzora u okviru svoje nadležnosti iz ove Odluke,

2.neposrednim opažanjem,

3.uporabom tehničkih uređaja,

4.pregledom vjerodostojne dokumentacije.

Smatrat će se da je novčana kazna iz stavka 1. ovoga članka naplaćena na licu mjesta ako počinitelj prekršaja nije u trenutku kada je zatečen na mjestu počinjenja prekršaja u mogućnosti platiti novčanu kaznu, a istu plati u roku od tri dana od dana zatečenosti na mjestu počinjenja prekršaja ili primitka obavijesti o prekršaju, te dokaz o izvršenoj uplati dostavi komunalnom redaru. Usmeno izrečena novčana kazna prema uvjetima iz stavka 1. ovoga članka naplaćuje se od počinitelja prekršaja uz izdavanje potvrde o tome. Na isti se način može odmah naplatiti i trošak utvrđenja prekršaja putem tehničkih uređaja.

Ako počinitelj prekršaja, sukladno stavku 1, 2. i 3. ovoga članka Odluke, plati izrečenu novčanu kaznu i trošak utvrđenja prekršaja, neće se voditi prekršajni postupak.

XI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 100.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:011-03/18-01/01

URBROJ:2169/02-18-01-11

Lopar, 07. svibnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec.,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1056&mjesto=51281&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr