SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 14. Ponedjeljak, 14. svibnja 2018.
OPĆINA LOPAR

20.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst i 137/15) i članka 19. Statuta Općine Lopar (SN PGŽ 8/ 18), Općinsko vijeće Općine Lopar, donosi

O D L U K U
o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta
na području Općine Lopar

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

Vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika te 5 članova.

Vijeće čine:

1.Dominik Paparić, zamjenik načelnika Općine Lopar, predsjednik

2.Stjepan Boban, načelnik PP Rab, zamjenik predsjednika

3.Aron Frankić, Lučka kapetanija, Ispostava Lopar, član

4.Marin Mušćo, predsjednik DVD-a Lopar, član

5.Ivan Pičuljan, predsjednik UVDR Lopar, član

6.Anton Petrinić, predsjednik LD »Kuna«, član

7.Josip Matahlija, predsjednik Udruge umirovljenika, član

8.Rajka Paparić, općinska vijećnica, član

9.Daniela Glažar Ivče, općinska vijećnica, član

Članak 3.

Članovi Vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Vijeća.

Član Vijeća može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan, bilo na vlastiti zahtjev bilo na zahtjev najmanje dva člana Vijeća.

Članak 4.

U djelokrugu rada Vijeća je donošenje i provedba programa prevencije kriminaliteta na području Općine Lopar, putem zajedničkog planiranja i djelovanja tijela javne vlasti i drugih pravnih osoba zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red te kvalitetu života građana Općine.

Program prevencije iz stavka 1. ovoga članka sadrži mjere i aktivnosti u svezi suzbijanja nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droge, suzbijanja svih oblika kriminaliteta te drugih mjera koje se provode radi osiguravanja i povećanja mira te sigurnosti građana i imovine.

Članak 5.

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje zaključke koje donosi Vijeće.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Vijeća zamjenjuje, sa svim ovlastima predsjednika, njegov zamjenik.

Vijeće zasjeda po potrebi, a poželjno je najmanje dva puta godišnje, i to do kraja travnja kada se raspravlja o završetku školske godine kao i planovima i pripremama za novu školsku godinu te nadolazećim proljetnim, ljetnim i jesenskim mjesecima i svemu onome što oni nose (npr. migracije ljudi), te u studenom ili prosincu kada se analizira rad Vijeća i stanje kriminaliteta na području Općine te kada se donosi plan i program rada vijeća za narednu godinu.

Članak 6.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijali o kojima će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Vijeća najmanje sedam dana prije održavanja sjednice.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Vijeća se materijali za pojedinu točku dnevnog reda mogu dostaviti i na samoj sjednici.

Članak 7.

Vijeće može započeti s radom ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova Vijeća.

Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 8.

O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, iznijetim prijedlozima, sudjelovanju na raspravi te donesenim zaključcima i odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuje predsjedavajući.

Članak 9.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Vijeća obavljaJedinstveni upravni odjel Općine Lopar nadležni za poslove Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

Članak 10.

Rad u Vijeću je počastan.

Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu za rad kao ni na naknadu troškova za rad u Vijeću.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:011-03/18-01/01

URBROJ:2169/02-18-01-09

U Loparu, 07. svibnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec.,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1056&mjesto=51281&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr