SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 14. Ponedjeljak, 14. svibnja 2018.
OPĆINA LOPAR

19.

Na temelju članka 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), sukladno odredbama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (»Narodne novine« br. 37/14), odredbi članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/ 08, 125/ 10, 102/11, 83/12 i 10/17) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 07. svibnja 2018. godine, donijelo je slijedeću

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Članak 1.

U Odluci o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 06/18) mijenja se Članak 1. te sada glasi:

Na k.č.10119/6 k.o. Lopar, u zemljišnim knjigama upisana kao obala, pomorsko dobro, površine 125m2, zk. ul. br. 2974, daje se koncesija u korist HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE d.d. Zagreb, Grada Vukovara 37, OIB 28921978587, za posebnu upotrebu pomorskog dobra - izgradnja, održavanje i korištenje infrastrukturne građevine TS 20/0,4 kV Melak.

Članak 2.

U preostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:011-03/18-01/01

URBROJ:2169/02-01-18-12

Lopar, 07. svibnja 2018. godine

OPĆINA LOPAR OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1056&mjesto=51281&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr