SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

63.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/ 14, 154/14, 70/16 i 131/17), članka 17. stavka 2. i članka 28. točke 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/ 18 -pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 10. sjednici održanoj 29. ožujka i 26. travnja 2018. godine donijela je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju
Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U članku 3. stavku 1. Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 48/09, 44/11, 8/14, 14/14 - pročišćeni tekst i 37/15) riječ: »dvadeset« zamjenjuje se riječju: »dvadesetdva«.

U stavku 2., podstavku 2. riječ »tri« zamjenjuje se rječju »četiri«, a u podstavku 10. riječ »jedan« zamjenjuje se rječju »dva«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/1

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-18-65

Rijeka, 26. travnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1054&mjesto=00001&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr