SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
OPĆINA PUNAT

27.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4., članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/ 12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18)Općinsko vijeće Općine Punat na 11. sjednici održanoj 24. travnja 2018. godine donosi

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave
Općine Punat

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug općinske uprave Općine Punat organizirane kao Jedinstveni upravni odjel Općine Punat (dalje u tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Punat te povjerenih poslova državne uprave.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Punat.

Općinski načelnik usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga odnosno poslova državne uprave ako su preneseni Općini Punat te nadzire zakonitost njegova rada.

II.SJEDIŠTE I OBILJEŽAVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Općine Punat u Puntu, na adresi Novi put 2.

Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija te naziv Upravnog tijela-Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat koji sadrži naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Punat, Jedinstveni upravni odjel, Punat.

Zaglavlje akta Jedinstvenog upravnog odjela sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Punat, Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku te datum i mjesto izrade akta.

III.UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG
RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG
ODJELA

Članak 3.

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela usklađeno je s djelokrugom poslova i nadležnosti utvrđenoj zakonom, Statutom Općine Punat i drugim propisima ili općim aktima.

Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju se u užim ustrojstvenim jedinicama koje se mogu ustrojiti kao odsjeci.

Odsjeci se u pravilu ustrojavaju za višestruko obavljanje istih ili srodnih odnosno međusobno povezanih upravnih i stručnih poslova te općih tehničkih i pomoćnih poslova čije obavljanje zahtijeva određenu samostalnost i povezanost u radu.

Članak 4.

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela kojeg donosi općinski načelnik na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Punat sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:

1.Poslove iz područja komunalnog gospodarstva:

-funkcioniranje i razvoj komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti i komunalne usluge),

-izrada programa održavanja i izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata čiji je investitor Općina Punat,

-utvrđivanje i naplata javnih davanja iz područja komunalnog gospodarstva,

-uređenje prometa na području Općine Punat,

-investicijsko održavanje imovine Općine Punat,

-provedba komunalnog reda,

-poslovi redarstva-prometnog i komunalnog kao i iz nadležnosti građevinske inspekcije,

-poslove komunalnog sustava vezane uz druge propise (protupožarna, civilna zaštita, vatrogastvo, zaštita životinja i drugo),

-provedba postupaka javne nabave.

2.Poslove iz područja gospodarstva:

-poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Općinu Punat,

-praćenje mogućnosti kandidiranja projekata za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata,

-suradnja s drugim subjektima u svrhu izrade zajedničkih programa radi rješavanja određenih problema u gospodarstvu,

-praćenje i vođenje poslova u području koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru te upravljanja i održavanja pomorskog dobra.

3.Poslove iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša:

-praćenje stanja u prostoru i izrada pripadajućih akata,

-provedba postupka pripreme i donošenja dokumenata prostornog uređenja,

-vođenje evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,

-priprema i praćenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje općinskih razvojnih projekata,

-programi smanjenja potrošnje energije i korištenje obnovljivih izvora energije.

4.Poslove iz područja društvenih djelatnosti:

-osiguravanje javnih potreba na području kulture,tjelesne kulture i sporta, predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva i drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Općine Punat,

-poslovi u vezi razvoja civilnog društva (udruge građana, zaštita potrošača)

5.Opće, pravne i kadrovske poslove;

-rad Općinskog vijeća i radnih tijela, općinskog načelnika i vijeća mjesnih odbora,

-sudjelovanje Općine Punat u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,

-imovinsko-pravni poslovi (kupnja, prodaja, zamjena nekretnina, najam stanova, zakup poslovnih prostora i javnih površina),

-upravljanje ljudskim potencijalima (obavljanje poslova i vođenje evidencija iz područja rada i radnih odnosa, stručno osposobljavanje i usavršavanje, radni odnosi službenika i namještenika),

-uredsko poslovanje Općine Punat,

-zaštita i čuvanje arhivskog gradiva,

-osiguranje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela.

6.Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine Punat:

-izrada i izvršenje proračuna Općine Punat,

-izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Punat,

-izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja,

-utvrđivanje obveznika i razrez općinskih poreza, naknada i doprinosa,

-praćenje naplate i vođenje postupaka prisilne naplate,

-obavljanje računovodstvenih poslova,

-vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine Punat,

-nadzor proračunskih korisnika.

IV.NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

Članak 6.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Pročelnik je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad Jedinstvenog upravnog odjela kao i za izvršenje zadataka i poslova iz njegove nadležnosti.

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u Jedinstvenom upravnom odjelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga neposredno izvršava provedbu općih i pojedinačnih akata tijela Općine Punat, predlaže mjere i radnje za njihovu provedbu, predlaže mjere za unapređenje i poboljšanje stanja u pojedinim područjima samoupravnog djelokruga Općine Punat te obavlja i druge poslove koji su mu zakonom stavljeni u djelokrug rada.

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na postupak donošenja akata iz stavka 2. ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Članak 8.

Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Povjerene poslove službenici i namještenici dužni su obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava Republike Hrvatske, zakona i drugih propisa, općih akata i pravila struke te Etičkog kodeksa službenika i namještenika Općine Punat.

V.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Općinski načelnik će donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela iz članka 4. ove Odluke u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/3

URBROJ:2142-02-01-18-5

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1054&mjesto=51521&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr