SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
OPĆINA PUNAT

26.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 31. Statuta Općine Punat («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat na 11. sjednici održanoj 24. travnja 2018. godine donosi

POSLOVNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT

I.UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Punat (u daljnjem tekstu: Poslovnik) detaljnije se uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća Općine Punat (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće), ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

II.KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 2.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika Općinskog vijeća predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima do izbora predsjednika Općinskog vijeća, sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika.

Nakon izbora predsjednika Općinskog vijeća izabrani predsjednik preuzima predsjedavanje sjednicom.

Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina vijećnika.

Članak 3.

Na konstituirajućoj sjednici može se odlučivati ako je na istoj prisutna većina izabranih vijećnika.

Na prvoj sjednici, umjesto izabranog vijećnika koji je dao ostavku ili stavio mandat u mirovanje, prisutan je zamjenik izabranog vijećnika određen sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima.

Nakon što se utvrdi da je na sjednici prisutna većina izabranih vijećnika, izvodi se himna Republike Hrvatske »Lijepa naša domovino«.

Dnevni red konstituirajuće sjednice utvrđuje se na početku sjednice, a može se promijeniti tijekom sjednice na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika.

Članak 4.

Na konstituirajućoj sjednici Općinsko vijeće bira Mandatno povjerenstvo i Odbor za izbor i imenovanja na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika.

Osim predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, na konstituirajućoj sjednici Općinsko vijeće može birati i druge članove stalnih radnih tijela.

Pravo podnošenja prijedloga iz stavka 2. ovog članka ima Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika.

Članak 5.

Na konstituirajućoj sjednici Mandatno povjerenstvo podnosi izvješće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika, o podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, o imenima vijećnika koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću vijećnika pa im dužnost vijećnika miruje te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obnašati dužnost vijećnika.

Izabrani članovi Općinskog vijeća koji obnašaju neku od nespojivih dužnosti do dana konstituiranja dužni su o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana Općinskog vijeća obavijestiti upravno tijelo Općine Punat.

Vijećniku koji ne dostavi obavijest iz stavka 2. ovog članka mandat miruje po sili zakona.

Općinsko vijeće o izvješću Mandatnog povjerenstva ne glasuje već izvješće zaključkom prima na znanje.

Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu.

Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:

»Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Punat obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona, Statuta Općine Punat, odluka i općih akata Općine Punat te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Punat«.

Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: »Prisežem«.

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.

Članak 6.

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.

Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamijenjuje kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.

Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu, kao i postignutom dogovoru, obavijestiti upravno tijelo Općine Punat.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Članak 7.

Nakon konstituiranja Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

Članak 8.

Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom Općine Punat.

Članak 9.

Pročelnik upravnog tijela Općine Punat ili osoba koju on ovlasti dužna je vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.

Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

Članak 10.

Upravna tijela Općine Punat dužna su pružiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća odnosno osigurava mu dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.

Članak 11.

Klub vijećnika mogu osnovati:

-politička stranka koja ima najmanje tri vijećnika, dvije ili više političkih stranaka koje imaju zajedno najmanje tri vijećnika,

-najmanje tri nezavisna vijećnika.

Klubovi vijećnika obvezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti svoja pravila rada i podatke o članovima.

Predsjednik Općinskog vijeća brine putem upravnog tijela Općine Punat, da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, dostava materijala i dr.).

IV.PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 12.

Općinsko vijeće ima predsjednika i do dva potpredsjednika, koje bira javnim glasovanjem većinom glasova svih vijećnika iz redova vijećnika.

Predsjednik i potpredsjednik biraju se iz redova predstavničke većine, a u slučaju da Općinsko vijeće ima dva potpredsjednika, drugi se bira iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika.

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika.

Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.

Članak 13.

Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća obavlja se glasovanjem zasebno za svakog kandidata.

Ako prilikom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni postupak u cijelosti.

Članak 14.

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća su:

-predstavlja Općinsko vijeće,

-saziva, organizira te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

-predlaže dnevni red sjednice Općinskog vijeća,

-upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

-održava red na sjednici Općinskog vijeća,

-usklađuje rad radnih tijela Općinskog vijeća,

-potpisuje odluke i druge akte koje donosi Općinsko vijeće,

-dostavlja usvojene opće akte s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja predstojniku Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji,

-dostavlja akte koje donosi Općinsko vijeće bez odgode općinskom načelniku,

-brine o javnosti rada Općinskog vijeća,

-brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika,

-prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika klubova vijećnika,

-brine se o zaštiti prava i izvršavanju dužnosti vijećnika,

-obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom Općine Punat i ovim Poslovnikom.

Članak 15.

Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže upravno tijelo Općine Punat.

Članak 16.

Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu predsjedniku Općinskog vijeća te obavlja poslove iz njegovog djelokruga za koje ga on ovlasti.

Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik.

Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

Članak 17.

Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća i prije isteka njihovog mandata.

Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje prijedloga.

Prijedlog za razrješenje može se podnijeti:

-ako predsjednik odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu ukoliko to zatraži općinski načelnik ili 1/3 vijećnika, u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva,

-ako predlagatelj smatra da predsjednik odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća svojim ponašanjem šteti ugledu Općinskog vijeća ili je zlouporabio položaj ili prekoračio ovlasti.

Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u roku od osam dana od dana dostave prijedloga.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.

O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom glasova svih vijećnika.

Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju im izborom novog predsjednika Općinskog vijeća, odnosno potpredsjednika Općinskog vijeća.

Članak 18.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća mogu podnijeti ostavku.

Dužnost im prestaje danom kada Općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost.

Ostavka mora biti podnesena u pisanom obliku i predana najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Ostavka može biti povučena do početka održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Članak 19.

U slučaju iz članka 18. ovog Poslovnika, Općinsko Vijeće odredit će predsjedavatelja Općinskog vijeća koji će do izbora predsjednika Općinskog vijeća imati sva njegova prava i dužnosti, a Općinsko vijeće dužno je izabrati novog predsjednika odnosno potpredsjednika u roku od 30 dana.

Ako predsjedniku odnosno potpredsjedniku Općinskog vijeća prestane mandat prije isteka vremena na koji je izabran, Općinsko vijeće dužno je izabrati predsjednika odnosno potpredsjednika u roku od 30 dana od dana saznanja o prestanku mandata.

V.RADNA TIJELA

Članak 20.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom Općine Punat su:

-Mandatno povjerenstvo,

-Odbor za izbor i imenovanja,

-Odbor za statutarno-pravna pitanja,

-Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo,

-Odbor za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša,

-Odbor za proračun, financije i imovinu,

-Odbor za društvene djelatnosti,

-Odbor za naselje Stara Baška.

Članak 21.

Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koji se biraju na konstituirajućoj sjednici iz redova vijećnika.

Mandatno povjerenstvo osim poslova koje obavlja na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća:

-obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,

-obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika.

Članak 22.

Odbor za izbor i imenovanjaima predsjednika i dva člana koji se biraju na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika.

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:

-izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

-izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

-imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća.

Članak 23.

Odbor za statutarno-pravna pitanja ima predsjednika i dva člana koji se biraju u pravilu iz reda znanstvenih, stručnih i drugih osoba.

Odbor za statutarno-pravna pitanja:

-predlaže Statut Općine Punat i Poslovnik Općinskog vijeća,

-predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

-razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću,

-obavlja i druge poslove određene općim aktima Općine Punat.

Članak 24.

Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo ima predsjednika i šest članova koji se biraju iz redova vijećnika te znanstvenih, stručnih i drugih osoba.

Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo:

-razmatra, predlaže i prati strategiju gospodarskog i poduzetničkog napretka Općine Punat,

-prati odnose u gospodarstvu, poduzetništvu i obrtništvu,

-razmatra i predlaže mjere koje se odnose na gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo Općine Punat,

-obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Punat.

Članak 25.

Odbor za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz redova vijećnika te znanstvenih, stručnih i drugih osoba.

Odbor za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša:

-razmatra prostorno plansku dokumentaciju i planove koje donosi Općinsko vijeće,

-inicira donošenje i izmjene prostornog plana,

-razmatra i predlaže mjere koje se odnose na prostorno planiranje i gospodarenja prostorom te zaštitu prostornih resursa i graditeljske baštine,

-razmatra i predlaže mjere u vezi s promicanjem uređenja komunalne infrastrukture i imovine u svrhu učinkovitijeg uređenja naselja, ulica, javnih i zelenih površina, parkirališta, javne rasvjete, obala i plaža,

-razmatra i predlaže mjere vezane s obavljanjem komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti u vezi s lokalnom infrastrukturom (vodoopskrba i kanalizacija),

-razmatra i predlaže mjere u vezi promicanja kvalitete stanovanja,

-razmatra i predlaže strategiju prometa,

-razmatra i predlaže mjere koje se odnose na zaštitu i promicanje zaštite okoliša,

-obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Punat.

Članak 26.

Odbor za proračun, financije i imovinu ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz redova vijećnika te znanstvenih, stručnih i drugih osoba.

Odbor za proračun, financije i imovinu:

-razmatra sustav financiranja javnih potreba u Općini Punat,

-razmatra proračun Općine Punat, njegove izmjene i dopune, odluku o izvršavanju proračuna Općine Punat,

-polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,

-odluke vezane uz zaduživanje i davanje jamstva i suglasnosti,

-odluku o porezima Općine Punat,

-razmatra i druga pitanja iz područja proračuna i financija,

-obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Punat.

Članak 27.

Odbor za društvene djelatnosti ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz redova vijećnika te znanstvenih, stručnih i drugih osoba.

Odbor za društvene djelatnosti:

-razmatra osiguravanje potreba građana iz područja predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja te prati provođenje politike u tim oblastima,

-razmatra, predlaže i prati provođenje politike iz područja kulture, tjelesne kulture, socijalne politike, sporta i tehničke kulture,

-razmatra i predlaže mjere u vezi s promicanjem zdravstvene zaštite,

-obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Punat.

Članak 28.

Odbor za naselje Stara Baška ima predsjednika i četiri člana, a čiji članovi se biraju od osoba koje imaju prebivalište u naselju Stara Baška.

Odbor za naselje Stara Baška:

-prati razvoj naselja Stara Baška,

-predlaže mjere i odluke iz nadležnosti Općinskog vijeća za rješavanje raznih pitanja i unapređenje sveukupnog razvoja naselja Stara Baška,

-surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća, drugim vijećnicima, odborima, općinskim načelnikom, zamjenikom općinskog načelnika i upravnim odjelom Općine Punat radi donošenja i provođenja odluka Općinskog vijeća koje su vezane uz naselje Stara Baška,

-obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Punat.

Članak 29.

Na sjednicama radnih tijela raspravlja se o prijedlozima odluka i drugih akata te drugim pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća.

Rješenjem o imenovanju osoba u radna tijela, Općinsko vijeće bira i imenuje predsjednika i članove radnog tijela.

O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela glasuje se u cjelini.

Mandat članovima radnog tijela traje od dana donošenja odluke o imenovanju do dana isteka mandata Općinskog vijeća koje ga je izabralo.

Mandat članovima radnog tijela može prestati i prije isteka mandata uslijed: ostavke, razrješenja, opoziva, bolesti i smrti.

Članak 30.

Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu i usklađuje rad radnog tijela s radom Općinskog vijeća i drugih radnih tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednici radnog tijela.

Predsjednik radnog tijela dužan je sazvati sjednicu u roku od 8 dana na osnovi zaključka Općinskog vijeća ili ako to zatraži predsjednik Općinskog vijeća ili polovica članova radnog tijela.

Pozivanje se vrši u pravilu pisanim putem pet dana prije održavanja sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu kada je to dužan učiniti, sjednicu radnog tijela sazvat će predsjednik Općinskog vijeća.

U vezi s pitanjima iz djelokruga radnog tijela, predsjednik surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća, predsjednicima drugih radnih tijela te s upravnim tijelom Općine Punat.

Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili odsutan, sjednicom predsjedava član radnog tijela kojeg na to ovlasti predsjednik radnog tijela.

Članak 31.

Radno tijelo zauzima stav o pitanjima iz svog djelokruga ako je na sjednici nazočna većina članova radnog tijela.

Radno tijelo donosi akte većinom glasova nazočnih članova.

O radu na sjednici vodi se zapisnik kojeg potpisuje osoba koja predsjedava i osoba koja vodi zapisnik.

U zapisniku se ne navodi rasprava već samo zaključci.

Ukoliko se odluka ne donosi jednoglasno, u zapisniku će se evidentirati rezultat glasovanja.

Na izričiti zahtjev člana radnog tijela unijet će se pojedinačno ime i prezime člana koji nije glasovao za donesenu odluku.

Zapisnik se verificira na sljedećoj sjednici radnog tijela.

Dokumentacija o radu radnih tijela (pozivi, zapisnici, prisustvovanja članova radnih tijela i sl.) vodi se u upravnom tijelu Općine Punat, koje obavlja administrativne poslove za potrebe radnih tijela.

Članak 32.

Radno tijelo može uključiti znanstvene i druge organizacije i pojedine stručnjake u pripremanje akata ili razmatranje pojedinog pitanja iz svoga djelokruga, a na temelju prijedloga odnosno suglasnosti Općinskog vijeća.

Sjednici radnog tijela mogu biti nazočni vijećnici i službenici Općine Punat, koji imaju pravo sudjelovati u raspravi bez prava odlučivanja.

Članak 33.

Radno tijelo o svojim primjedbama, mišljenjima i prijedlozima izvješćuje Općinsko vijeće pisanim putem ili usmeno na sjednici Općinskog vijeća.

Izvjestitelj radnog tijela će, prema zaključku radnog tijela ili na vlastiti poticaj kao i na zahtjev Općinskog vijeća, obrazložiti primjedbe, mišljenja ili prijedloge radnog tijela.

Članak 34.

Radna tijela međusobno surađuju, a mogu održati i zajedničku sjednicu te Općinskom vijeću podnijeti zajedničko izvješće.

Članak 35.

Na rad sjednice radnog tijela odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Poslovnika, koje se odnose na dnevni red Općinskog vijeća te nazočnost drugih osoba sjednici Općinskog vijeća.

VI.ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 36.

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća.

Općinski načelnik može odrediti izvjestitelja za prijedloge akata koji su uvršteni u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.

Članak 37.

Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine Punat.

Članak 38.

Pored izvješća iz članka 37. Poslovnika općinski načelnik će na zahtjev Općinskog vijeća podnijeti izvješće o svom radu, u cjelini ili u pojedinom području, o izvršavanju odluka i drugih akata Općinskog vijeća te o drugim pitanjima iz svog djelokruga.

Zahtjev za traženje izvješća od općinskog načelnika može podnijeti najmanje pet vijećnika ili radno tijelo.

Zahtjev se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji traže izvješće općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.

Članak 39.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz članka 38. Poslovnika u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 40.

Raspravu o izvješću općinskog načelnika, Općinsko vijeće može završiti utvrđivanjem stava o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključka kojim se od općinskog načelnika traži izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.

Vijećnička pitanja

Članak 41.

Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja općinskom načelniku o obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Punat te ostalih poslova iz njegovog djelokruga rada, o izvršavanju njegovih odluka i drugih akata te odluka i drugih akata Općinskog vijeća, o radu upravnih tijela Općine Punat, kao i pravnih osoba kojih je Općina Punat osnivač, odnosno većinski vlasnik.

Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća.

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja.

Pravo postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s time da može postaviti samo jedno pitanje.

Pitanje mora biti kratko, jasno formulirano i takvo da se na njega može odgovoriti odmah i bez pripreme, a postavljanje pojedinog pitanja ne može trajati dulje od pet minuta.

Odgovor na postavljeno pitanje traje najviše do pet minuta.

Nakon dobivenog odgovora vijećnik može u dodatnom vremenu od jedne minute iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje.

Nakon iznesenog mišljenja ili postavljenog dopunskog pitanja općinski načelnik se može ponovo javiti za riječ, a njegovo izlaganje ne može trajati duže od tri minute.

Članak 42.

Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici.

Na pitanja postavljena općinskom načelniku može odgovoriti zamjenik općinskog načelnika i pročelnik upravnog tijela u čijem djelokrugu su poslovi na koje se pitanje odnosi, kada općinski načelnik procijeni da bi oni mogli dati precizniji odgovor.

Općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika i pročelnik upravnog tijela Općine Punat nisu dužni dati odgovor ako se postavljeno pitanje ne odnosi na njihov rad odnosno poslove iz njihovog djelokruga.

Članak 43.

Na pitanje na koje nije odgovoreno na sjednici Općinskog vijeća ili za koje općinski načelnik ocijeni da zahtijeva opširniji odgovor, daje se pisani odgovor najkasnije na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Na pitanje za koje je vijećnik izrijekom tražio pisani odgovor, daje se pisani odgovor.

Općinski načelnik dostavlja pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima.

Članak 44.

Ako postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća uputiti će vijećnika da svoje pitanje uskladi s odredbama Poslovnika.

Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće pitanje uputiti općinskom načelniku i o tome će obavijestiti vijećnika.

Članak 45.

Za vrijeme postavljanja vijećničkog pitanja ne može se zatražiti riječ radi rasprave o pitanju vijećnika ili rasprave o odgovoru na postavljeno pitanje.

VII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.Opće odredbe

Članak 46.

Odluke, druge opće i pojedinačne akte (u daljnjem tekstu: akti) koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Općinskog vijeća.

Odlukom se uređuju odnosi iz djelokruga Općine Punat koji su od općeg značenja za građane, pravne osobe i druge pravne subjekte te propisuju njihova prava i dužnosti, odnosno utvrđuju pitanja od interesa za Općinu Punat kad je to zakonom i Statutom propisano.

Zaključcima se zauzima stav o temama koje Općinsko vijeće razmatra te se može obvezati predsjednika Općinskog vijeća, općinskog načelnika, upravno tijelo Općine Punat i radno tijelo Općinskog vijeća na poduzimanje odgovarajućih mjera ili aktivnosti iz njihova djelokruga rada.

Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Rješenjem se odlučuje o pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Općinskog Vijeća te o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće.

Naputcima i uputama se propisuje način rada upravnog tijela Općine Punat.

Preporukom se na temelju podnesenih predstavki i pritužbi o nepravilnostima u radu tijela Općinskog vijeća ukazuje na mogućnost njihova razrješenja.

Deklaracijom se izražava stav Općinskog vijeća o pitanjima važnim za Općinu Punat.

Članak 47.

Na izvornike akata Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća.

Pod izvornikom akata Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst akta koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.

Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine Punat.

Članak 48.

Statut, odluke, drugi akti Općinskog vijeća, rješenja o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije« i na službenoj web stranici Općine Punat.

Akti koji su po ocijeni predsjednika Općinskog vijeća od neposrednog interesa za građane Općine Punat, ističu se na oglasnim pločama u naseljima Punat i Stara Baška.

O objavljivanju akata iz stavka 1. i 2. ovog članka, brine nadležni upravni odjel Općine Punat.

2.Predlaganje akata

Članak 49.

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, općinski načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela ili određeni broj vijećnika.

Pravo podnošenja prijedloga akta kojim se predlažu mjere za unapređivanje položaja mladih na području Općine Punat ima i Savjet mladih Općine Punat.

Članak 50.

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.

Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću.

Članak 51.

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.

Prijedlog akta sadrži:

-pravni temelj za donošenje akta

-obrazloženje prijedloga akta

-tekst prijedloga akta, a u slučaju izmjena odnosno dopuna akta i tekst odredaba važećeg akta.

Uz prijedlog akta može se podnijeti i dodatna dokumentacija kojom se detaljnije obrazlaže prijedlog akta.

Članak 52.

Predlagatelj akta može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu dan nakon objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.

Predlagatelj akta ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama.

Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj.

Ista prava ima i izvjestitelj radnog tijela.

Članak 53.

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 15 minuta.

Općinsko vijeće može iznimno, zbog važnosti teme o kojoj se raspravlja odlučiti većinom glasova prisutnih vijećnika da izlaganje i obrazloženje može trajati i duže od vremena propisanog u stavku 1. ovog članka.

Članak 54.

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.

Članak 55.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisanim putem u obliku amandmana uz obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice.

Ako prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.

Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i općinskom načelniku, ukoliko on nije predlagatelj.

Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 49. ovog Poslovnika.

Članak 56.

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave.

Predlagatelj akta i općinski načelnik iako nije predlagatelj, može podnositi amandmane i usmeno, sve do zaključenja rasprave o prijedlogu akta.

Članak 57.

Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.

Iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to zatraži općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj.

Članak 58.

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.

Izjašnjavanje prema stavku 1. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka prijedloga akta na koji se odnose.

Ako je na isti članak prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim amandmanima.

Amandman prihvaćen na sjednici Oćinskog vijeća postaje sastavnim dijelom prijedloga akta.

Članak 59.

Amandman koji je podnio predlagatelj akta ili je predlagatelj akta s njim suglasan, postaje sastavnim dijelom prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje.

Ako konačni prijedlog akta nije podnio općinski načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio općinski načelnik, glasuje se odvojeno.

3.Donošenje akta po hitnom postupku

Članak 60.

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku ako je to nužno radi sprječavanja ili uklanjanja štete, odnosno ako bi nedonošenje takvog akta u određenom roku imalo štetne posljedice ili ako to zahtijevaju drugi opravdani razlozi.

Razloge za hitnost postupka dužan je obrazložiti predlagatelj akta.

Ako prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi vijećnik, prijedlog mora svojim potpisom podržati najmanje 1/3 svih vijećnika.

Da li se radi o aktu koji je potrebno donijeti po hitnom postupku, odlučuje predsjednik Općinskog vijeća u dogovoru s općinskim načelnikom.

Članak 61.

Za akt za kojeg se traži donošenje po hitnom postupku, predsjednik Općinskog vijeća može sazvati sjednicu Općinskog vijeća usmeno, telefonom, elektroničkim putem i na drugi način najranije 24 sata od zaprimanja prijedloga, odnosno najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.

Na sjednici Općinsko vijeće najprije glasuje bez rasprave o opravdanosti razloga za hitan postupak, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.

Članak 62.

Na prijedlog akta koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave.

4.Donošenje proračuna Općine Punat

Članak 63.

Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna i projekcija proračuna za sljedeće dvije proračunske godine, odluke o izvršavanju proračuna Općine Punat te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju na način i u rokovima propisanim zakonom i Statutom Općine Punat.

5.Odlučivanje i glasovanje

Članak 64.

Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća potrebna je nazočnost većine svih vijećnika.

Članak 65.

Općinsko vijeće donosi akte većinom glasova prisutnih vijećnika, osim u slučajevima iz stavka 2. i 3. ovog članka.

Općinsko vijeće donosi akte većinom glasova svih vijećnika kada odlučuje o:

-donošenju Statuta Općine Punat i njegovim izmjenama i dopunama,

-donošenju Proračuna i njegovih izmjena i dopuna,

-godišnjem i polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna,

-donošenju Poslovnika Općinskog vijeća i njegovih izmjena i dopuna,

-donošenju odluke o raspisivanju referenduma, uz iznimku iz stavka 3. ovog članka

-odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

-odluku o višegodišnjem zaduživanju Općine Punat Općinsko vijeće donosi akte dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika kada odlučuje o:

-raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i zamjenika.

Članak 66.

Glasovanje na sjednici je javno.

Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno, a za donošenje odluke o tajnom glasovanju potrebna je odluka većine prisutnih vijećnika.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.

Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je »za« prijedlog, zatim, tko je »protiv« prijedloga, odnosno da li se tko « suzdržao« od glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali »za« niti »protiv« prijedloga i nisu se izjasnili da se suzdržavaju od glasovanja, smatraju se suzdržanim glasovima.

Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika glasuje se »za« ili »protiv«.

Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah konstatirati da je amandman odbijen.

Glasove prebrojava službenik upravnog tijela Općine Punat u čijoj je nadležnosti obavljanje stručnih poslova za potrebe Općinskog vijeća.

Članak 67.

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat glasovanja.

Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća ponoviti će glasovanje i ponovno objaviti rezultat glasovanja.

6.Tajno glasovanje

Članak 68.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.

Ako se glasuje o prijedlogu kandidata, na glasačkom se listiću prezimena kandidata navode abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.

Ako se glasuje o pojedinom prijedlogu, pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje se »za«, »protiv« i »suzdržan«.

Glasačke listiće priprema službenik upravnog tijela Općine Punat u čijoj je nadležnosti obavljanje stručnih poslova za potrebe Općinskog vijeća.

Članak 69.

Vijećnik može glasovati samo osobno, s jednim glasačkim listićem.

Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.

Članak 70.

Nakon što su svi nazočni vijećnici ubacili glasačke listiće u glasačku kutiju, predsjednik Općinskog vijeća objavit će da je glasovanje završeno i prijeći na utvrđivanje rezultata glasovanja.

Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih glasačkih listića.

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.

Članak 71.

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića.

Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.

VIII. RED NA SJEDNICI

1.Sazivanje sjednice

Članak 72.

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća najmanje jedanput u tri mjeseca, a po potrebi i češće.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 vijećnika u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka roka iz stavka 4. ovog članka sjednicu Općinskog vijeća može na obrazloženi zahtjev 1/3 vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 4. i 5. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2., 4., 5. i 6. ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

Članak 73.

Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se elektroničkim putem, a samo u iznimnim slučajevima u pisanom obliku, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća, prijedlog dnevnog reda s materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima elektroničkim putem pet dana prije održavanja sjednice, s time da se kao peti dan računa i dan kada je sazvana sjednica. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti, a o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

Informacija o objavljenom pozivu za sjednicu Općinskog vijeća može se na traženje vijećnika poslati i sms porukom.

Članak 74.

Iznimno od roka propisanog člankom 73. ovog Poslovnika, materijal za pojedinu točku predloženog dnevnog reda može se dostaviti i naknadno, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Općinskog vijeća, ali najviše za 1/4 od ukupnog broja točaka predloženog dnevnog reda.

Dostava se obavlja na način propisan člankom 75. ovog Poslovnika.

Članak 75.

Ukoliko postoji osobito opravdan razlog, materijal se može dostaviti u pisanom obliku do dana održavanja sjednice, na pisani zahtjev vijećnika, na njegovu kućnu adresu ili drugu adresu u Općini Punat koju vijećnik navede upravnom tijelu Općine Punat.

Članak 76.

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 77.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, predsjednicima stalnih radnih tijela Općinskog vijeća, predsjedniku Savjeta mladih Općine Punat, općinskom načelniku, zamjeniku općinskog načelnika i pročelniku upravnog tijela Općine Punat.

2.Dnevni red

Članak 78.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.

Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene prije upućivanja poziva za sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.

Članak 79.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća može naknadno, nakon što je poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda već odaslan vijećnicima, predložiti dopunu dnevnog reda.

Predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu i na samoj sjednici, prilikom utvrđivanja dnevnog reda predložiti da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda.

Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.

Članak 80.

O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.

Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se odlučuje:

-o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi,

-da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom,

-o hitnosti postupka.

Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red, s time da tijekom sjednice može promijeniti redoslijed točaka utvrđenog dnevnog reda.

Članak 81.

Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnesen.

3.Tijek sjednice i održavanje reda na sjednici

Članak 82.

Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik Općinskog vijeća.

Članak 83.

Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 84.

Nakon otvaranja sjednice, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje broj nazočnih vijećnika te poimence nazočne i nenazočne vijećnike.

Vijećnik koji neće ili nije u mogućnosti prisustvovati sjednici Općinskog vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog vijeća ili upravno tijelo Općine Punat.

Članak 85.

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni sat istog dana ili za drugi određeni dan i sat.

Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine vijećnika.

Predsjednik Općinskog vijeća može zbog opširnosti dnevnog reda, poodmaklog vremena ili drugih opravdanih razloga prekinuti sjednicu i zakazati nastavak sjednice za određeni dan i sat.

O odgodi, prekidu sjednice i o nastavku prekinute sjednice zakazanom za drugi dan, elektroničkim putem obavještavaju se samo vijećnici koji nisu prisutni na sjednici.

Članak 86.

Nakon utvrđivanja broja nazočnih vijećnika prelazi se na usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća.

Po usvajanju zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća, utvrđuje se dnevni red sjednice Općinskog vijeća, na način propisan člancima 79.- 81. ovog Poslovnika.

Poslije utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama dnevnog reda i to redom koji je utvrđen u dnevnom redu.

Prije prelaska na raspravu o prijedlogu akta, predlagatelj akta može dati uvodno usmeno izlaganje i obrazloženje prijedloga.

Članak 87.

Na sjednici se o svakom predmetu iz dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako Vijeće ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati.

Rasprava o prijedlogu akta obuhvaća raspravu o prijedlogu akta te raspravu o podnesenim prijedlozima za izmjenu i dopunu prijedloga akta.

Održavanje reda na sjednici i stegovne mjere

Članak 88.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom redu.

Članak 89.

Red na sjednici osigurava predsjednik Općinskog vijeća.

Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.

Za remećenje reda na sjednici predsjednik Općinskog vijeća može vijećniku izreći stegovne mjere:

-opomenu

-opomenu s oduzimanjem riječi

-udaljavanje sa sjednice

Stegovne mjere iz stavka 3. ovog članka su izvršne i o njima se ne vodi rasprava.

Članak 90.

Vijećniku se izriče opomena ako svojim ponašanjem ili govorom na sjednici Općinskog vijeća remeti red ili na drugi način krši odredbe Poslovnika, a osobito ako:

-ne govori o predmetu o kojem se raspravlja,

-govori, a nije dobio riječ,

-svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika,

-javi se za povredu Poslovnika ili ispravak netočnog navoda, a započne govoriti o temi za koju nije dobio riječ,

-svojim govorom omalovažava ili vrijeđa predsjednika Općinskog vijeća, vijećnike, općinskog načelnika i njegovog zamjenika,

-na drugi način remeti red na sjednici (koristi mobitel i slično).

Članak 91.

Opomena s oduzimanjem riječi izriče se vijećniku:

-koji i nakon izricanja opomene svojim govorom ili ponašanjem nastavi kršiti odredbe Poslovnika zbog čega mu je već izrečena opomena,

-kada govorom na grublji način vrijeđa ili narušava ugled predsjednika Općinskog vijeća, vijećnika te općinskog načelnika i njegovog zamjenika,

-narušava ugled Općinskog vijeća.

Članak 92.

Vijećniku se izriče stegovna mjera udaljavanja sa sjednice kada je svojim ponašanjem toliko narušio red i prekršio odredbe Poslovnika da je daljnje održavanje sjednice Općinskog vijeća dovedeno u pitanje.

Stegovna mjera iz stavka 1. ovog članka može se izreći za vrijeme trajanja rasprave i odlučivanja o pojedinoj ili više točaka dnevnog reda.

Kada je vijećniku izrečena mjera udaljavanja sa sjednice Općinskog vijeća, vijećnik je dužan odmah napustiti sjednicu.

Ako se vijećnik niti nakon izricanja mjere udaljavanja sa sjednice ne udalji sa sjednice, predsjednik Općinskog vijeća prekinut će sjednicu i naložiti da se vijećnik udalji iz prostorije za održavanje sjednice.

Članak 93.

Protiv stegovne mjere udaljavanja sa sjednice vijećnik ima pravo podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije u roku od 24 sata od izricanja stegovne mjere, a predsjednik Općinskog vijeća upućuju ga svim vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća unosi prigovor u dnevni red prve iduće sjednice.

Mišljenje o prigovoru daje Odbor za statutarno-pravna pitanja.

O mišljenju Odbora za statutarno-pravna pitanja Općinsko vijeće odlučuje bez rasprave, a pravo govora ima samo vijećnik koji je podnio prigovor i izvjestitelj Odbora za statutarno-pravna pitanja, a njihov govor može trajati najduže pet minuta.

Članak 94.

Općinsko vijeće može po prigovoru potvrditi izrečenu stegovnu mjeru ili ukinuti stegovnu mjeru, a odluka Općinskog vijeća je konačna.

Članak 95.

Predsjednik Općinskog vijeća može opomenuti i druge osobe koje su nazočne na sjednici Općinskog vijeća, a narušavaju red na sjednici Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća može osobama iz stavka 1. ovog članka narediti da se udalje, ako i nakon opomene narušavaju red na sjednici.

Članak 96.

Ako predsjednik Općinskog vijeća ne može održati red na sjednici primjenom mjera propisanih člankom 89. ovog Poslovnika, odredit će prekid sjednice.

Članak 97.

Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.

Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 98.

Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili utvrđenog dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća daje riječ čim je vijećnik zatraži.

Govor tog vijećnika ne može trajati duže od jedne minute, a vijećnik odmah mora navesti članak Poslovnika o čijoj povredi govori.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje.

Ako vijećnik nije zadovoljan objašnjenjem, na njegov zahtjev o prigovoru se odlučuje bez rasprave.

Članak 99.

Ako vijećnik zatraži riječ kako bi ispravio navod za koji smatra da je netočan, predsjednik Općinskog vijeća dati će mu riječ čim završi govor onoga čiji se navod želi ispraviti.

Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak netočnog navoda, bez komentara i iznošenja mišljenja o govoru ili govorniku, a govor mu ne može trajati duže od dvije minute.

Članak 100.

U svrhu djelotvornijeg rada na sjednici Općinskog vijeća govornik može govoriti kratko i samo o temi o kojoj se raspravlja, ne ponavljajući već rečeno, i to vijećnik ne duže od pet minuta, a predstavnik kluba vijećnika ne duže od deset minuta.

Iznimno, zbog važnosti teme o kojoj se raspravlja, Općinsko vijeće može odlučiti većinom glasova prisutnih vijećnika da pojedina osoba iz stavka 1. ovog članka može govoriti i duže.

Članak 101.

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu po pojedinoj točki dnevnog reda kada utvrdi da više nema prijavljenih govornika.

Po zaključenju rasprave pristupa se glasovanju na način i po postupku utvrđenim ovim Poslovnikom.

Članak 102.

Tijekom sjednice Općinskog vijeća predsjednik kluba vijećnika može tražiti stanku zbog održavanja sjednice kluba.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je odobriti stanku te će odrediti najduže trajanje stanke.

Članak 103.

Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red, ako Općinsko vijeće ne odluči drugačije.

IX.ZAPISNIK

Članak 104.

O radu sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Na izričiti zahtjev vijećnika u zapisnik će se unijeti pojedinačno ime i prezime vijećnika koji nije glasovao za donesenu odluku.

Članak 105.

Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije prelaska na vijećnička pitanja i dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i službenik upravnog tijela Općine Punat koji vodi zapisnik.

Na posljednjoj sjednici tekućeg mandata Općinskog vijeća, Općinsko vijeće imenuje povjerenstvo od tri člana koji će potvrditi sadržaj zapisnika s posljednje sjednice Općinskog vijeća.

Izvornici zapisnika sjednica Općinskog vijeća pohranjuju se u arhivi Općine Punat i čuvaju se trajno.

X.JAVNOST RADA

Članak 106.

Sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice.

Izvjestitelji tiska i elektroničkih medija imaju pravo pratiti rad Općinskog vijeća i radnih tijela, biti nazočni na sjednicama tih tijela i informirati javnost o njihovom radu.

Članak 107.

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave pisani zahtjev faksom, elektroničkom poštom, na propisanom obrascu, upravnom tijelu Općine Punat najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.

Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su dostaviti svoju adresu i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici.

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Članak 108.

O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasnih ploča i objavom na web stranicama Općine Punat.

Najava održavanja sjednice objavljuje se na oglasnim pločama u naselju Punat i Stara Baška te na službenim web stranicama Općine Punat.

Članak 109.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Članak 110.

Radi što potpunijeg i točnijeg informiranja javnosti o radu Općinskog vijeća i radnih tijela mogu se davati službena priopćenja za tisak i za druga sredstva priopćavanja, intervjui i održavati konferencije za tisak i elektroničke medije, a o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

XI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 111.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 13/13, 16/17 i 38/17)

Članak 112.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/3

URBROJ:2142-02-01-18-4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1054&mjesto=51521&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr