SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
GRAD OPATIJA

38.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14 i 36/15) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ br. 25/ 09, 30/09-ispravak, 7/13, 17/13-pročišćeni tekst, 3/18 i 5/17- ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 13/09 i 5/15) u članku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»3. skupljanje posebnih vrsta otpada i izvanredno onečišćenje,«.

Članak 2.

(1) U članku 14. stavak 2. briše se.

(2) U članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Na nekretninama koje su vidljive s javne površine nije dozvoljeno uskladištenje raznog materijala (drva za ogrjev, ugljen, otpadno drvo, željezo, lim, kamp kućice, plovila, priključna vozila, olupine i slični predmeti), ukoliko se time narušava izgled javne površine.«

Članak 3.

U članku 33. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»U košarice za otpad dozvoljeno je odlaganje samo količina otpadnih stvari koja ne premašuju obujam košarice.«

Članak 4.

(1) U članku 35. stavak 1. briše se podstavak 1.

(2) U članku 35. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U slučaju kada tvrtka KOMUNALAC d.o.o. (u daljnjem tekstu: sakupljač otpada) preuzima krupni (glomazni) otpad od građana na njihovoj kućnoj adresi, dopušteno je radi preuzimanja, na dan preuzimanja, ostaviti taj otpad na javnoj površini pod uvjetom da se time ne ometa slobodan prolaz pješaka ili vozila , a u skladu s uvjetima danim od sakupljača otpada«.

Članak 5.

U članku 42. stavak 4. briše se .

Članak 6.

Mijenja se naziv poglavlja IV. te novi naziv glasi:

» IV. SKUPLJANJE POSEBNIH VRSTA OTPADA I IZVANREDNO ONEČIŠĆENJE«.

Članak 7.

Članci 44., 45., 46., 48., 49. i 51. brišu se.

Članak 8.

(1) U članku 52. stavak 1. mijenja se i glasi:

» Nepropisno odbacivanje otpada bilo koje vrste pored spremnika za odlaganje komunalnog otpada, pored košarica za otpad na javnoj površini ili bilo gdje na javnoj površini ili na nekretnini u vlasništvu Grada Opatije, smatra se izvanrednim onečišćenjem. Izvanrednim onečišćenjem se smatra i odlaganje otpada u spremnike ili vrećice koje nisu propisno označene oznakom barkoda ili RFID čipa pridruženoj određenom korisniku usluge prikupljanja otpada ili odlaganje viška prikupljenog otpada u vrećice koje nisu vrećice za odlaganje dodatnog otpada kupljene kod sakupljača otpada.«

(2) U članku 52. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Ukoliko pravna ili fizička osoba koja je prouzročila izvanredno onečišćenje nije poznata čišćenje i odvoženje nepropisno odbačenog otpada obavit će sakupljač otpada na trošak Grada Opatije«.

Članak 9.

U članku 56. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Ukoliko osoba koja je protupravno odložila predmete, trgovačku robu, naprave i druge privremene objekte i uređaje , tehnički neispravno vozilo, vozilo bez registarskih oznaka ili priključno vozilo i plovni objekt na javnu površinu nije poznata navedene protupravno odložene stvari ukloniti će se na trošak Grada.«

Članak 10.

U članku 57. stavku 1. brojevi članaka 44, 45, 46, 48, 49. i 51. brišu se.

Članak 11.

U članku 58. stavku 1. brojevi članaka 44, 45, 46, 48, 49. i 51. brišu se.

Članak 12.

U članku 59. brojevi članaka 44, 45, 46, 48, 49. i 51. brišu se.

Članak 13.

Ovlašćuje se Komisija za Statut , Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o komunalnom redu.

Članak14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/09-01/11

URBROJ:2156-01/03-18-3

Opatija, 26. travnja 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Dr.sc. Robert Kurelić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr