SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
GRAD OPATIJA

37.

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13) i članka 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09, 30/09-ispravak i 7/13), Gradonačelnik Grada Opatije podnosi

Izvješće
o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Grada Opatije za razdoblje 2014. do 2019. godine
u 2017. godini

1. Uvod

Plan gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje od 2014. do. 2019. godine usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije održanoj 21. srpnja 2014. godine i objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, broj 23/2014.

Nakon donošenja Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022. godine usvojenom na sjednici Vlade RH 5.1.2017. g. (NN, 3/2017.), pristupilo se je izradi novog plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017-2022. godine.

Nacrt Plana utvrđen je krajem 2017. godine, te po sada provedenoj proceduri očekujemo njegovo donošenje u travnju o.g.

2. Osnovne značajke sustava

Grad Opatija donio je 2014. godine Odluku o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (Službene novine PGŽ, br. 27/2015), kojom je propisana obveza sakupljanja i odvoza otpada sa cijelog područja Grada Opatije a poslovi su bili povjereni komunalnom društvu »Komunalac« d.o.o.

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada organiziran je zajednički, po istim principima za područje Grada Opatije i općina Lovran, Matulji i M. Draga. Otpad je deponiran na deponiji Osojnica koji se nalazi na području Općine Matulji, a deponijem također upravlja »Komunalac« d.o.o.

Na području Grada Opatije u 10 naselja živi ukupno 11.659 stanovnika (izvor: Popis stanovništva 2011. godine), a kao izrazito turističko područje - u priobalnim naseljima Opatija, Ika i Ičići ostvaruje se i preko 1 miljun noćenja godišnje.

a) Oprema za sakupljanje otpada

Sakupljanje otpada je organizirano kroz dvojak sustav, na dijelu područja (naselje Opatija, Pobri, Vela i Mala Učka) kroz posude postavljane na javnim površinama, a na dijelu područja uključenog u pilot projekt odvojenog sakupljanja otpada (Veprinac, Poljane, Dobreć, Oprić, Ika i Ičići) kroz kante u vlasništvu korisnika.

 

Radi navedenog se od 2015. godine smanjuje broj posuda na javnim površinama:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

b) Sakupljene količine otpada

U 2017. godini je s područja Grada Opatije sakupljeno (količine u tonama, u zagradi su radi usporedbe dane količine za 2016. godinu):

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

c)Pokrivenost područja i intenzitet odvoza komunalnog otpada

Sustavom sakupljanja i odvoza komunalnog otpada pokrivena su sva naselja na području Grada Opatije, te je osigurana 100-postotna pokrivenost kućanstava i gospodarstva.

Učestalost odvoza otpada je različita ovisno o području odvoza.

Na područjima na kojima se je u 2017. godini provodio pilot projekt (Veprinac, Poljane, Oprić, Dobreć, Ika, Ičići), otpad se odvozi jednom tjedno što je u potpunosti zadovoljavalo potrebe tamošnjeg stanovništva, dok je na području naselja Opatija bio organiziran po ranijem sustavu (tj. u zbirnim posudama na javnim površinama) koje su se praznile svakodnevno.

U 2018. godini biti će uveden na cjelokupnom području sustav odvoza jednom tjedno.

d) Deponiji otpada.

Dosadašnji deponij komunalnog otpada »Osojnica« koja se nalazi na području Općine Matulji, prestao je s radom s danom 31.12.2017. godine, te se od 1. siječnja 2018. godine cjelokupni komunalni otpad predaje na obradu u novi županijski centar »Marišćina«.

Na području Grada Opatije ne postoje divlja odlagališta otpada, a povremena onečišćenja okoliša kroz neodgovorno odlaganje otpada u prirodu brzo se saniraju kroz komunalno redarstvo Grada.

3. Osnovni ciljevi Plana gospodarenja otpadom

Ciljevi sustava gospodarenja otpadom uspostavljeni Planom gospodarenja jesu:

-sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada na izvoru

-uspostava sistema sakupljanja raznovrsnog otpada

-povećanje udjela odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, obrade nerazvrstanog otpada i kompostiranje zelenog, biorazgradivog otpada

-razvijanje svijesti građana za okoliš i održivi razvoj, te

-sprječavanje nastajanja divljih odlagališta te sanacija istih ako se pojave.

4.Mjere za ostvarivanje ciljeva definirane Planom gospodarenja otpadom

Mjere za realizaciju ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom definirane su kroz pet grupa

4.1. Nadzor nad sustavom gospodarenja otpadom:

Kroz komunalno redarstvo Grada Opatije, te pravovremenim reakcijama na prijave građana onemogućavani su bilo kakvi pokušaji stvaranja divljih deponija u 2016. godini.Nije bilo potrebe niti za primjenom kaznenih odredbi iz Odluke o komunalnom redu Grada Opatije, a niti drugih mjera koje su Planom predviđene u slučaju pojave divljih deponija

Mrežna aplikacija za evidenciju lokacija odbačenog otpada uspostaviti će se u »Komunalcu« radi praćenja stanja na cijelom području na kojem to trgovačko društvo djeluje.

4.2. Edukacija:

Putem »Komunalac« d.o.o. provođene su u 2017. godini slijedeće edukacijske aktivnosti:

-uz račune za komunalne usluge opskrbe pitkom vodom, odvodnju vode i odvoz komunalnog otpada dostavljene su korisnicima upute za postupanje s otpadom (u mjesecima: ožujak/travanj),

-u svim brojevima Lista Opatija u 2017. godini, a koji se distribuira svim domaćinstvima na području Grada Opatije, objavljivane su upute za postupanje s otpadom i drugi edukativni naputci/ materijali,

-web stranica »Komunalac« d.o.o. redovito se ažurira novim i aktualnim podacima o postupanju s otpadom,

-novinarima je predstavljen novi koncept gospodarenja otpadom u domaćinstvu te su isti predstavili dobivene informacije u svojim glasilima (studeni)

-provedena je neposredna edukacija dijela pravnih osoba, a vezano uz odvajanje korisnih komponenti otpada i ispunjavanje prateće dokumentacije (kontinuirano i po potrebi),

-održana je edukacija svih građana uključenih u pilot projekt provodi se neposredno u domaćinstvu korisnika kod dodjele posuda i to usmeno i putem letaka (siječanj- prosinac)

-redovito se provodi edukacija zainteresiranih korisnika vezano uz kompostiranje otpada

-na Tržnici Opatija, u sklopu blagajne Komunalca, zainteresirani korisnici mogu preuzeti edukativne materijale o racionalnom postupanju s pojedinim vrstama otpada (EE otpad, plastika, staklo, krupni i zeleni otpad...).

4.3. Opremanje:

Grad Opatija donio je 25.03.2014. godine Odluku o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada komunalnom društvu »Komunalac« d.o.o. Jurdani (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 8/2014).

U razdoblju od 2014-2015. godine, Komunalno društvo je nabavilo posude i opremu za odvojenu sakupljanje otpada (uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini od 40% ukupnih troškova, a kod posuda i RFID čipovia i sufinanciranje Grada u iznosu od 30%). U 2016. Godini nije bilo potrebe za nabavljanjem opreme dok se u 2017. godini pokazala potreba za nabavom nove opreme za višestambene objekte te je nabavljeno novih 186 posuda od 660 l .

U razdoblju od 2014-2015. godine nabavljeno je:

-7.920 posuda za odvojeno sakupljanje otpada,

-10.000 komada RFID čipova za identifikaciju korisnika posuda za otpad i evidenciju izvršenih odvoza i

-specijalno vozilo za sakupljanje komunalnog otpada.

U 2017.god. nabavljeno je 186 posuda volumena 660 litara za višestambene objekte.

U 2015. godini, bila je ugovorena izgradnja reciklažnog dvorišta na Punta Kolovi, no po peticiji građana i 5 mjesnih odbora protiv te lokacije, Gradsko vijeće je dana 17. studenog 2015. godine donijelo odluku da će se peticija analizirati kroz predstojeći postupak izmjene i dopune UPU-a naselja Opatija, te da se stoga radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta Punta Kolova neće izvoditi.

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 16.10.2016. godine donesena je Odluka o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1) , kojom je među ostalim zadano da treba izmjestiti lokaciju planiranu za reciklažno dvorište na drugu lokaciju u obuhvatu plana. U prijedlogu izmjene i dopune prijedlogu plana za javnu raspravu koji je prošao javnu raspravu kao nova lokacija predložena je nova lokacija reciklažnog dvorišta u zoni Kuka.

Vozni park »Komunalac« d.o.o koji sudjeluje u prikupljanju otpada čini 21 vozilo koje obavlja sakupljanje otpada na području sve četiri jedinice lokalne samouprave za koje »Komunalac« obavlja ovu djelatnost.

Vozni park sačinjava dvadeset i jedno vozilo koja su u 2017. godini ukupno prešla 348.329 km.

Jedanaest vozila je angažirano na prikupljanju miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i u 2017. godini prešla su ukupno 177.424 kilometara. Za prikupljanje 1 tone miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada prosječna udaljenost koju prijeđe vozilo je 15,84 km (račun: 177424 km/11202,16 t).

Devet vozila vrše odvoz korisnog otpada i u 2017. godini prešla su ukupno 94.741 kilometara. Iz toga proizlazi da je prosječna udaljenost koju prijeđe vozilo za prikupljanje 1 tone korisnog otpada 292,73 km (račun: 94741 km/323,64 t).

Tri vozila vrše odvoz glomaznog otpada i u 2017. godini prešla su ukupno 76.164 kilometara. Iz toga proizlazi da je prosječna udaljenost koju prijeđe vozilo za prikupljanje 1 tone glomaznog otpada 38,35 km (račun: 76164 km/ 1986,21 t).

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

4.4. Izgradnja sortirnice i kompostane

Iako bi idealno rješenje za smještaj planirane sortirnice bio prostor postojećeg deponija otpada Osojnica (koji bi se kroz rad sortirnice u velikoj mjeri i sanirao) i na kojemu postoji cjelokupna potrebna infrastruktura (niskonaponska mreža, vodoopskrba, cestovna infrastruktura), radi prostorno planske dokumentacije Općine Matulji i Primorsko-goranske županije to neće biti moguće osigurati.

»Komunalac« je iznašao rješenje za sortirnicu unutar svog novog poslovnog prostora u Jurdanima, međutim promjenom komercijalnih uvjeta preuzimanja otpada koji odlazi na reciklažu postala je upitna isplativost planiranog ulaganja.

U 2016. godini je Komunalac d.o.o. naručio izradu Studije investicijskog projekta Sortirnice komunalnog otpada na lokaciji Poslovne zone Jurdani. Navedena Studija usvojena je na sjednici Skupštine Komunalca održanoj dana 16. veljače 2017. godine (prethodno je bila prezentirana na Skupštini i 19. siječnja 2017. godine, te je dana suglasnost Upravi Društva da poduzme sve aktivnosti potrebne za dodjelu sredstva sufinanciranja navedenoga projekta od strane Fonda.

U međuvremenu se je pristupilo i izradi projektne dokumentacije. Trenutno je u tijeku izrada Glavnog projekta i očekuje se ishođenje Građevinske dozvole do sredine 2018. godine i prijava za natječaj za sufinanciranje pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Do izgradnje vlastitog postrojenja za sortiranje otpada, Komunalac će imati ugovorenu predaju otpada namijenjenog daljnjoj oporabi sa tvrtkama koje preuzimaju, sortiraju i vraćaju u proizvodnju tzv. korisni otpad (trenutno je to ugovoreno s tvrtkom »Metis« d.d. Kukuljanovo)

Kako biorazgradivi otpad sudjeluje u ukupnoj strukturi komunalnog otpada sa 36%, na smanjivanje ukupnih količina otpada značajno mogu utjecati i sami korisnici usluge kroz njegovo kompostiranje unutar svoje okućnice. U tom smislu se redovito provodi edukacija korisnika. Korisnici, u podijeljenim posudama za kompostriranje kojih je ukupno 162 na području Grada Opatije mogu kompostirati gotovo 300 m3 zelenog i otpada iz kuhinja.

U točki 2.b je navedeno da bilježimo smanjenje količina biološkog otpada, te ponovno treba istaknuti da »Parkovi« d.o.o od rujna 2014. godine kompostiraju zeleni otpad s javnih površina. Procjenjuje se da se u 2015. i 2016. godini tako zbrine oko 350-400 m3 ili oko 120-140 tona biootpada godišnje.

U odnosu na iznalaženje prostora za izgradnju kompostane, u 2017. godini nije bilo pomaka jer prostorno planska dokumentacija Grada Opatije i drugih jedinica lokalne samouprave na kojima djeluje »Komunalac« nemaju predviđenih lokacija za tu namjenu (istu može graditi svaka jedinica za sebe ili ju je moguće graditi za potrebe sve četiri jedinice lokalne samouprave).

4.5.Prijelaz na novi sustav obračuna i naplate sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

U prethodnim izvješćima o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015. i 2016. godinu naveli smo da zbog nedostatka podzakonske regulative nije bilo moguće ranije prijeći na novi sustav obračuna i naplate sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, no iz razloga. , na koje ne mogu utjecati ni Grad Opatija ni »Komunalac«, do toga nije došlo.

Iako je Zakon o održivom gospodarenju otpadom stupio na snagu 23.07.2013. godine, njegova cjelovita primjena postala je moguća tek krajem 2017. godine kada su stupili na snagu potrebni provedbeni podzakonski akti.

Najvažniji od tih akata je Uredba o komunalnom otpadu koja je donesena 2017. godine, nakon trogodišnjeg kašnjenja u odnosu na zakonski rok.

Do kraja 2017. godine, je sukladno ovoj Uredbi pripremljen prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada i usluga povezane s tom javnom uslugom, te je ista upućena na savjetovanje s javnošću. Odluka je donesena 31. siječnja 2018. godine.

Pored toga, početkom 2018. godine provedena je procedura javnog savjetovanja i utvrđivanja prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Opatije), donošenje kojih odluka se očekuje u travnju o.g.

U vezi novog Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017-2022, ističemo da je njegov nacrt utvrđen krajem 2017. godine, da je po njemu provedeno savjetovanje s javnošću, te pribavljena suglasnost nadležnog upravnog tijela iz članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Donošenje Plana također se očekuje u travnju o.g.

4.6.Realizacija pilot projekta odvojenog sakupljanja otpadom

U 2016. godini započet je pilot projekt odvojenog sakupljanja otpada i na području Grada Opatije, i to:

-1.3.2016. za naselja Veprinac i Poljane

-1.6.2016. za naselja Dobreć i Oprić, i

-27.10.2016. za naselje Ika i

-12.12.2016. za naselje Ičići.

-početkom 2018. za naselje Pobri i Opatija (Punta Kolova i Vasanska).

Pilot projekt provodi se po Operativnom planu provedbe pilot projekta odvojenog sakupljanja otpada donesenog po Komunalcu te prihvaćenog od gradonačelnika. Za istaknuti je da za sva domaćinstva uključena u pilot projekt, Grad Opatija sufinancira troškove nabave dvije posude za otpad koje su inače trebali platiti korisnici (30% od nabavne cijene, jer je prilikom nabave posuda, temeljem posebnih ugovora Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost već financirao 40% cijene a Grad Opatija 30% cijene.).

Za provođenje pilot projekta, izrađene su potrebne upute i letci, javnost je o tome upoznata putem web stranice Grada i Komunalca, te kroz sredstva javnog priopćavanja, a održani su i sastanci sa vijećima mjesnih odbora.

Sve korisnike kojima su dostavljene posude za otpad osobno su prenesene i upute o načinu postupanja i planu odvoženja otpada za svako pojedino područje.

Efekti primjene sustava na područjima pilot projekta su značajni, jer na odlagalištu završava samo uglavnom otpad iz posude za miješani komunalni otpad, dok korisni otpad (iz druge posude) preuzima »Metis« d.o.o. Kukuljanovo.

Iako je uvođenje novog sustava na pojedinom području zahtijevalo i vrijeme prilagodbe, treba konstatirati da je taj sustav u svim mjestima zaživio i da funkcionira, te je izbjegnuto gomilanje otpada na javnim površinama.

Do kraja 2017.godine izvršena je dodjela preko 4.000 posuda za odvojeno odlaganje otpada, kako je prikazano u niže navedenim tabelama.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

5. Zaključak

Za uspostavu sustava odvojenog sakupljanja otpada stvoreni su svi osnovni materijalni preduvjeti (potrebna oprema, vozila, te informatički sustav praćenja odvojenog sakupljanja otpada), no puna implementacija sustava nije bila moguća radi kašnjenja u donošenju Uredbe o komunalnom otpadu.

Dosadašnjim aktivnostima stvoreni su potrebni preduvjeti za punu implementaciju Zakona, kojiće u 2018. godini biti u cijelosti proveden u dijelu donošenja potrebnih općih akata (Plan gospodarenja otpadom, Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Opatije), te kroz uspostavu sustava odvojenog sakupljanja otpada na cjelokupnom području Grada.

KLASA: 363-01/18-01/72

UR.BROJ: 2156/01-03-18-1

Opatija, 30. 3. 2018.

GRAD OPATIJA
Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr