SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from 2003-09-mo-draga 849..853

8.

Na temelju članka 14., 15. i 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 7. Zakona o prekršajima (»Narodne novine« broj 88/02 i 122/02) te članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01 i 28/01) Općinsko vijeće Općine Punat, na 25-02/03 sjednici održanoj 27. ožujka 2003. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom redu

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U cilju što efikasnijeg očuvanja javnih površina, održavanja čistoće te uređenja naselja na području Općine Punat ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje kao i opseg radova koji obuhvaća održavanje i uređenje javnih površina.

Članak 2.

Ovom Odlukom za područje Općine Punat propisuju se uvjeti i način:

- uređenja naselja,

- održavanja čistoće i čuvanja javnih površina,

- korištenja javnih površina,

- skupljanja, odvoza i postupanja sa skupljenim komunalnim otpadom,

- uklanjanja snijega i leda,

- uklanjanja protupravno postavljenih predmeta,

- mjere za provođenje komunalnog reda,

- kaznene odredbe.

UREĐENJE NASELJA

Članak 3.

Pod uređenjem naselja smatra se: označavanje ulica, trgova i kuća, propisivanje uvjeta za postavljanje reklamnih panoa i panoa za plakatiranje unutar naselja, uređenje izloga i izložbenih ormarića, uređenje i održavanje javne rasvjete, telefonskih govornica i poštanskih sandučića, uređenje vanjskih dijelova zgrada te dvorišta i okućnica uz javne površine.

Uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se i određivanje uvjeta radi utvrđivanja oblika, položaja, roka i načina postavljanja pokretnih stvari na području Općine Punat, a čije postavljanje utječe na izgled naselja.

1. Označavanje ulica, trgova i zgrada unutar naselja

Članak 4.

Javne površine na području Općine moraju biti imenovane i označene natpisnim pločama u naseljima u kojima postoji sustav ulica i trgova.

Ime javne površine određuje Općinsko Vijeće Općine Punat (u daljnjem tekstu Vijeće) posebnom odlukom, na temelju prijedloga posebne komisije.

Članak 5.

Natpisne ploče moraju biti postavljanje na svakom ulazu u ulicu odnosno trg, te na križanju.

Natpisne ploče s nazivom naselja stavljaju se na glavnim ulazima u naseljeno mjesto.

Natpisne ploče s imenima ulica, trgova i sl. istog su oblika, boje i veličine.

Članak 6.

Svaka zgrada u naseljenom mjestu mora biti obilježena kućnim brojem ispisanim na ploči istog oblika, boje i veličine.

Gospodarski objekti u naselju ne obilježavaju se kućnim brojevima, ako u njima nema stambenih ili poslovnih prostorija.

Članak 7.

Natpisne ploče i pločice s oznakom kućnih brojeva nabavlja Općina Punat.

Troškove nabave, postavljanja i održavanja pločica s oznakom kućnih brojeva snosi vlasnik građevine, a troškove nabavke i postavljanja natpisnih ploča snosi Općina Punat.

Članak 8.

U slučaju promjene naziva ulica ili trgova, mora se postaviti nova natpisna ploča najkasnije u roku od dva mjeseca od preimenovanja.

U tom slučaju moraju se u istom roku izmijeniti pločice s oznakom kućnih brojeva, ukoliko nisu u skladu s izvršenom promjenom.

Članak 9.

Očevidnik o imenovanju javnih površina u Općini kao i o kućnim brojevima vodi nadležno općinsko tijelo za komunalne poslove.

2. Nazivi, reklame, transparenti, prigodni natpisi i plakati

Članak 10.

Trgovačka društva, tijela državne uprave, tijela lokalne samouprave, udruge građana i druge pravne i fizičke osobe obvezni su na temelju važećih propisa, na zgradi u kojoj koriste poslovni prostor odnosno u kojoj je sjedište iste postaviti odgovarajući naziv odnosno tvrtku (u daljnjem tekstu »nazivi«).

Naziv mora biti čitljiv, tehnički i estetski oblikovan, jezično ispravan i uredan.

Članak 11.

Na području Općine, na objekte, zemljišta i druge prostore mogu se postavljati reklame, reklamne ploče, putokazi koji se ne smatraju prometnim znakom, transparenti i drugi prigodni natpisi, reklamni ormarići, oglasne ploče, jarboli, uz odobrenje.

Članak 12.

Odobrenje za postavljanje predmeta iz članaka 10. i 11. Odluke izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine nadležan za poslove komunalnog gospodarstva, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz st. 1. ovog članka potrebno je priložiti skicu pročelja zgrade, a za samostojeće konzolne reklame i proračun sigurnosti te suglasnost vlasnika zgrade odnosno vlasnika ili posjednika zemljišta tj. predmetnih nekretnina.

U odobrenju iz st.1. ovog čl. odredit će se mjesto, način, izgled i vrijeme kao i drugi uvjeti u svezi s postavljanjem tih predmeta.

Ukoliko se predmeti iz čl. 10. i čl. 11. Odluke postavljaju na objekte koji su proglašeni spomenicima kulture potrebno je prethodno ishoditi dozvolu tijela državne uprave nadležnog za zaštitu spomenika kulture.

Članak 13.

Pravne i fizičke osobe dužne su u roku od sedam dana od dana prestanka djelatnosti odnosno preseljenja iz zgrade u kojoj su obavljali djelatnost odnosno u kojoj je bilo njihovo sjedište, naziv ukloniti.

Članak 14.

Zauzimanje javne površine postavom predmeta iz članka 11. ove Odluke, uređuje se posebnom odlukom.

Fizička ili pravna osoba kojoj je dodijeljena lokacija za postavu predmeta iz prethodnog stavka, dužna je s Općinom sklopiti ugovor.

Članak 15.

Predmete iz čl. 11. ove Odluke posjednici su dužni održavati čistima, urednima i ispravnima, a dotrajali predmeti moraju se obnoviti odnosno zamijeniti novima.

Kvarovi na svjetlećim reklamama moraju se odstraniti u roku od osam dana, neispravne svjetleće reklame moraju se odmah iskopčati ili ukloniti do popravka, a dotrajale svjetleće reklame posjednik (istih) je dužan ukloniti.

Članak 16.

Prigodni panoi, transparenti, zastave, viseće trake i sl. mogu se postavljati za vrijeme trajanja priredaba, kongresa, manifestacija, kao i u drugim prigodama, a uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Predmeti iz prethodnog stavka ovog članka moraju se ukloniti u roku od 24 sata po završetku priredaba i dr. zbivanja iz st. 1. ovog članka.

Članak 17.

Predmete iz članaka 10., 11. i 16. Ove Odluke ne smije se prljati, oštećivati ili uništavati.

Članak 18.

Neispravne, napuštene, nepravilno napisane, bez odobrenja i protivno planu postavljene reklame, reklamne panoe, transparente, viseće trake i druge prigodne natpise i ukrase, vlasnik odnosno posjednik ili organizator priredbe dužan je odmah ukloniti, u protivnom uklanjanje će izvršiti komunalno redarstvo na trošak vlasnika odnosno posjednika ili organizatora.

Članak 19.

Plakati, oglasi i slične objave mogu se isticati samo na oglasnim pločama (panoima) i oglasnim ormarićima.

Postavu oglasnih ploča i oglasnih ormarića, odnosno njihovu lokaciju određuje i odobrava Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav Općine Punat.

Iznimno, povodom određenih manifestacija, za vrijeme predizbornih kampanja te za potrebe obavještavanja građana od strane Općine i drugih državnih tijela, može se odobriti isticanje plakata i objava na drugim mjestima koje odredi Odsjek.

Članak 20.

Postavljanje i uklanjanje plakata, oglasa i sličnih objava, uređuje se zasebnom odlukom.

Uredno istaknute plakate, oglase i slične objave zabranjeno je prljati, oštećivati ili uništavati.

Nije dozvoljeno isticanje plakata po staklima poslovnih prostorija ukoliko plakati nisu u svezi s djelatnošću koja se obavlja u tim prostorijama.

Članak 21.

Troškove uklanjanja plakata i čišćenje mjesta na kojima nisu smjeli biti istaknuti, snosi organizator priredbe ili manifestacije odnosno pravna ili fizička osoba, ili politička stranka, čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašuje.

3. Izlozi, izložbeni ormarići, naprave iznad izloga i lokala

Članak 22.

Izlozi, izložbeni ormarići te ostali slični objekti što služe izlaganju robe uz javnu površinu moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajućeg osvjetljenja i u skladu s izgledom zgrade i okoliša.

Izlozi se moraju redovito uređivati i čistiti, a predmeti u njima moraju biti izloženi skladno i stručno.

U izlozima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti robu.

Članak 23.

Izlozi moraju biti osvijetljeni tijekom cijele noći.

Osvjetljenje izloga mora biti izvedeno da izvori svjetlosti, u pravilu, budu zaklonjeni tako da bljesak osvjetljenja odnosno zrake svjetlosti ne padaju izravno na prometnu površinu.

Članak 24.

Nije dopušteno izlagati pojedine predmete izvan izloga i drugih poslovnih prostorija uz i na javnu površinu.

Zabranjeno je vješanje robe i drugih predmeta na vrata ili prozore lokala, te na okvire izloga ili fasadu zgrade uz javnu površinu.

Članak 25.

Zaštitne naprave iznad izloga ili lokala (tende, platna i sl.) moraju biti čiste i neoštećene, te postavljene tako da ne smetaju prolaznicima i ostalom prometu.

Članak 26.

Izložbeni ormarići, zaštitne naprave iznad izloga i lokala i sl. predmeti mogu se postaviti na temelju odobrenja Odsjeka.

Predmeti iz prethodnog stavka ovog članka koji su postavljeni bez odobrenja ili protivno odobrenju ili su neuredni i zapušteni uklonit će se odlukom komunalnog redara.

Članak 27.

Uz zahtjev za odobrenje postavljanja predmeta iz čl. 26. treba priložiti nacrt, tehnički opis, statički proračun i suglasnost vlasnika zgrade.

Za postavljanje predmeta iz st. 1. ovog članka na objektu koji je proglašen spomenikom kulture potrebno je pribaviti i prethodnu dozvolu tijela državne uprave nadležnog za zaštitu spomenika kulture.

4. Objekti i uređaji javne rasvjete, telefonske govornice i poštanski sandučići

Članak 28.

Javno-prometne površine (trgovi, ulice i dr.) moraju biti osvijetljeni.

Koriste se dva režima rasvjete, ljetni i zimski.

Članak 29.

Pravna ili fizička osoba koja je temeljem ugovora preuzela obvezu održavanja javne rasvjete dužna je objekte i uređaje javne rasvjete održavati u ispravnom stanju, a oštećene i izgorjele žarulje odmah, najkasnije u roku od dva dana od dana saznanja zamijeniti novim.

Članak 30.

Ne smije se na objekte javne rasvjete postavljati oglase, obavijesti, reklame i sl. predmete.

Iznimno, na objekte javne rasvjete (stupove) mogu se postavljati ukrasne zastave ali tako da ne smetaju namjeni objekta.

Članak 31

Zabranjeno je uništavati i oštećivati objekte, uređaje i opremu javne rasvjete.

Članak 32.

Hrvatske telekomunikacije d.d. dužne su održavati javne telefonske govornice u ispravnom i urednom stanju, te kvarove telefonskih aparata i oštećenja tel. govornica uklanjati odnosno sanirati u najkraćem mogućem roku.

Hrvatske pošte dužne su održavati javne poštanske sandučiće u ispravnom i urednom stanju, te sva oštećenja istih sanirati kao i ukloniti dotrajale.

Članak 33.

Zabranjeno je uništavati i oštećivati javne telefonske govornice i telefonske aparate u njima te poštanske sandučiće.

Telefonske govornice mogu se postaviti na mjesta koja odredi posebna komisija Općine.

5. Uređenje vanjskih dijelova zgrada, dvorišta i okućnica

Članak 34.

Vlasnici odnosno posjednici stambenih i drugih objekata, stanova i poslovnih prostorija dužni su se brinuti o urednom i estetskom izgledu i čistoći vanjskih dijelova zgrada (pročelja, balkoni, lođe, terase, ulazna vrata, prozori, podrumski otvori, žljebovi i druge vanjske naprave), te ih redovito održavati i popravljati tako da odgovaraju propisanim standardima i da doprinose izgledu mjesta.

Oštećenja vanjskih dijelove zgrade moraju se popraviti u toku godine u kojoj je ta okolnost utvrđena, a najkasnije u idućoj godini.

Oštećene vanjske dijelove zgrada i drugih građevina koji stvaraju neposrednu opasnost za sigurnost prometa i kretanja prolaznika, vlasnik mora odmah sanirati, u protivnom će sanaciju izvršiti Općina na račun vlasnika zgrade ili druge građevine.

Članak 35.

Zabranjeno je na prozorima, vratima, balkonima, terasama, ogradama i drugim dijelovima zgrade, te ulicama i sl. koji su okrenuti na javne površine vješati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove i druge predmete kojima se nagrđuje vanjski izgled zgrada i okoline.

Članak 36.

Ograda uz javnu površinu mora biti izgrađena tako da se uklapa u okolni izgled naselja, a prema uvjetima koji se propisuju urbanističkim kriterijima, time da ne smije biti izvedena od bodljikave žice, šiljaka i sl.

Vlasnici odnosno posjednici okućnica i zemljišta (vrt, voćnjak, neizgrađeno građevinsko zemljište i druga slična površina) uz javne površine dužni su brinuti o urednom i estetskom izgledu površina, u suprotnom, isto će učiniti Općina na teret obveznika.

Članak 37.

Vlasnici odnosno posjednici zemljišta uz javnu površinu dužni su raslinje odnosno zelenilo uz javnu površinu uredno održavati i godišnje najmanje dva puta obrezati tako da ne prelazi regulacijsku liniju na javnu prometnu površinu i da ne ugrožava sigurnost kretanja odnosno vidljivost i preglednost u prometu.

Ukoliko vlasnik ili posjednik zemljišta uz javnu površinu ne ispuni obvezu iz stavka 1. ovog članka, isto će učiniti Općina na teret obveznika.

Članak 38.

Vlasnik odnosno posjednik zemljišta uz javnu prometnu površinu dužan je ukloniti zemljani i sličan materijal nanesen sa njegove okućnice ili zemljišta na javnu površinu.

Ukoliko vlasnik odnosno posjednik zemljišta uz javnu površinu ne ispuni obvezu iz stavka 1. ovog članka, isto će učiniti Općina na teret obveznika.

6. Komunalni objekti javne namjene

Članak 39.

Komunalnim objektima javne namjene u smislu ove Odluke smatraju se: otvorene zelene tržnice, vodoskoci, skulpture, javni zahodi, košarice za otpad, posude - kontejneri za otpad, oprema dječjih igrališta, ograde za zaštitu javnih površina, javni zdenci, javne slavine, vanjski ormarići s električnim priključcima, klupe na javnim površinama, ukrasne vaze, pregledni planovi i drugi objekti.

Članak 40.

Otvorenu tržnicu na kojoj se u skladu s propisima obavlja promet poljoprivredno-prehrambenim i drugim proizvodima, održava urednim i čistim pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje tržnice.

Tržni red propisuje nadležno tijelo Općine.

Na otvorenoj tržnici prodavači su dužni prodajno mjesto održavati čistim, a prije napuštanja prodajnog mjesta, ambalažu i druge otpatke odstraniti na za to određeno mjesto.

Članak 41.

Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda izvan tržnog prostora, osim ako isto pravo nije utvrđeno posebnim odobrenjem nadležnog upravnog tijela Općine.

Drugi proizvodi (tekstil, plastika, metal, knjige i sl.) smiju se prodavati izvan tržnog prostora isključivo na štandovima postavljenim i određenim za tu namjenu.

Za vrijeme održavanja javnih priredbi i manifestacija prodaja robe na javnim površinama regulira sa zasebnim propisima.

Članak 42.

Komunalni objekti koji služe javnoj namjeni moraju se držati u čistom, urednom i ispravnom stanju, odnosno ne smiju se prljati, oštećivati, uništavati, ne smije se po njima šarati, pisati lijepiti plakate i oglase, ni na drugi način nagrđivati njihov izgled.

O održavanju komunalnih objekata iz čl. 39. ove Odluke brine se pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila obavljanje komunalne djelatnosti.

7. Javne površine na kojima se odvijaju javne zabave i ostale manifestacije

Članak 43.

Organizator javnih zabava, kulturnih, športskih i ostalih manifestacija dužan je prije organiziranja istih zatražiti odobrenje nadležnog upravnog tijela Općine.

Organizatori manifestacije dužni su brinuti se o čistoći i redu zauzetih površina te odmah po završetku manifestacije prostor dovesti u prvobitno stanje.

8. Postavljanje pokretnih naprava i kioska

Članak 44.

Pokretnim stvarima, čije postavljanje utječe na uređenje naselja, smatraju se: montažni kiosk do 12 m2, nadstrešnica za sklanjanje ljudi u prometu, naprave dječjeg igrališta, štandovi i naprave (naprave za prodaju pića, napitaka i sladoleda, ambulantna prodaja robe, peći za pečenje plodina i sl.), pokretne naprave (stolice, stolovi i klupe, šatori, pokretne ograde, cvjetne vaze, te cirkusi, zabavne radnje, luna-parkovi i sl.).

Članak 45.

Pokretne stvari navedene u članku 44. ove Odluke, mogu se postavljati na nekretninama u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba na području Općine Punat po odobrenju nadležnog upravnog tijela za komunalno gospodarstvo izdanog na temelju suglasnosti vlasnika nekretnine.

Postavljene pokretne stvari kao i njihova okolina, moraju se održavati čistim, urednim i ispravnim, a dotrajale, uništene ili neuredne pokretne stvari moraju se zamijeniti novima.

Vlasnici odnosno posjednici pokretnih naprava i kioska plaćaju Općini Punat komunalnu naknadu.

Članak 46.

Kada se pokretne stvari postavljaju na nekretninama u vlasništvu Općine Punat, vlasnik odnosno posjednik pokretnih stvari, osim komunalne naknade, plaća naknadu za korištenje javne površine koja se određuje posebnom odlukom.

Članak 47.

Lokaciju te način i uvjete za postavljanje kioska i pokretnih naprava iz članka 44. kao i visinu zakupnine za korištenje javno-prometne površine na kojoj su postavljeni, utvrđuje nadležno tijelo Općine, na osnovi općinskih odluka o kioscima i ugostiteljstvu, poštujući naročito sljedeće uvjete:

- da postavljene pokretne stvari ne ometaju odvijanje kolnog i pješačkog prometa i zaklanjaju preglednost prometne signalizacije, te zauzimaju parkirališni prostor,

- da postavljene pokretne stvari ne utječu negativno na oblikovanje i korištenje okolnog prostora,

- da postavljene pokretne stvari ne predstavljaju izvor dodatne buke, onečišćenja i drugih emisija,

- da su postavljene pokretne stvari izrađene od trajnog materijala,

- da postavljene pokretne stvari predstavljaju nadopunu postojećoj ugostiteljsko-turističkoj ponudi mjesta.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 48.

Čistoća javnih površina održava se sprečavanjem onečišćenja, te čišćenjem i povremenim pranjem kolnika i pločnika, uklanjanjem nečistoća sa javnih zelenih površina i plaža, kao i pražnjenjem košarica, posuda i sličnih naprava za odlaganje otpada na javnim površinama.

Brigu o održavanju čistoće u naselju vodi Općina i pravna ili fizička osoba koja je temeljem ugovora preuzela obvezu pružanja komunalnih usluga.

Opseg, način i ostale uvjete redovitog održavanja čistoće javnih površina uređuje Općina Punat na osnovi Plana rada održavanja i čišćenja javnih i zelenih površina, a njegovo izvršenje nadzire komunalno redarstvo.

Članak 49.

Čišćenje može biti redovno i izvanredno.

Izvanredno održavanje čistoće javnih površina određuje se kada zbog vremenskih nepogoda i sličnih događaja javne površine budu prekomjerno onečišćene, te kada je iz drugih razloga javne površine potrebno izvanredno čistiti.

Članak 50.

Pravna ili fizička osoba koja je temeljem ugovora preuzela obvezu pružanja komunalnih usluga dužna je voditi očevidnik o izvršenom programu.

Izvještaj o izvršenom programu dostavlja se Općini svaka tri mjeseca.

Pravna ili fizička osoba koja je temeljem ugovora preuzela obvezu pružanja komunalnih usluga dužna je surađivati s komunalnim redarom Općine.

Članak 51.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

- javno-prometne površine: ulice, ceste, trgovi, stubišta, javni prolazi, parkirališta, nogostupi, stajališta javnog prometa i sl. površine.

- javne zelene površine: parkovi, cvijećnjaci, travnjaci, drvoredi, dječja igrališta, zelene površine uz ceste u naselju.

- površine i objekti koji su namijenjeni za javne priredbe, tržnice na malo i drugi sl. prostori.

- U slučaju spora što se smatra javnom površinom, odluku donosi zakonom određeno nadležno tijelo.

KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 52.

U cilju zaštite čovjekove okoline i zdravlja ljudi, održavanja urednosti, čistoće i lijepog izgleda mjesta, na javne površine ne smije se ostavljati niti bacati bilo kakav otpad ili na drugi način na tim površinama stvarati nered i nečistoću.

Naročito se zabranjuje

Zauzimati javno-prometne površine, istresati građevinski i drugi materijala bez odobrenja:

1. Zauzimati javno-prometne površine, istresati građevinski i drugi materijal bez odobrenja nadležnog tijela Općine.

2. Pranje vozila na javno-prometnim površinama i u vlastitom dvorištu, ako se tako onečišćena voda slijeva na javnu površinu.

3. Ispuštati otpadne tekućine bilo koje vrste, a osobito otpadna motorna ulja i agresivne tekućine (kiseline, lužine i sl.).

4. Zatrpavati i začepljivati ulične jarke i slivnike.

5. Oštećivati i prljati spomenike, zidove, ograde, vrata, klupe, vaze i natpise, kao i šarati po njima, ispisivati reklame, grafite i sl.

6. Bacati otpatke papira, ostatke hrane i voća, ambalažu, kutije, limenke, opuške i sl.

7. Bacati zapaljene opuške u ulične košarice za otpatke i druga mjesta.

8. Oštećivati ili uništavati posude za otpatke te šarati i pisati po njima.

9. Pljuvati i vršiti nuždu.

10. Onečišćavati javne površine od strane kućnih ljubimaca i domaćih životinja.

11. Kupanje pasa u ljetnim mjesecima na plažama.

12. Popravljati motorna vozila, osim nužnih popravaka u svrhu uklanjanja s javno-prometne površine, kao i obavljati druge obrtne usluge.

13. Isprašivati kućne predmete (posteljina, sagovi i sl.).

14. Bacati reklamne i druge letke iz zrakoplova i vozila bez odobrenja Općine, kao i lijepiti letke i oglase izvan za to određenih mjesta.

15. Puštati stoku i perad na javne površine u naselju.

16. Ostavljati piljevinu i sl. otpatke od piljenja drva.

17. Paliti otpad, osim na za to određenoj površini koju odredi Općina.

18. Onečišćavati javno-prometne i druge javne površine bilo kojim drugim predmetima, stvarima ili radnjama.

19. Ostavljanje vozila bez registarskih tablica, neregistriranih vozila, lakih teretnih prikolica, kamp prikolica, čamaca, karamboliranih vozila, olupina vozila, plovila i sl.

20. Krovne oborinske vode odvoditi na način da se ometaju prolaznici.

Članak 53.

Radi zaštite javnih zelenih površina ne smije se:

1. Obarati drveće, te vaditi panjeve.

2. Obrezivati i skidati grane i vrhove s ukrasnog drveća i grmlja.

3. Guliti koru stabala, zasijecati drveće, grmlje i živicu.

4. Neovlašteno ubirati plodove s drveća i grmlja, trgati i brati cvijeće, vaditi cvjetne i travnate busenje, kidati cvjetne i zelene grane s grmlja i drveća, kositi travu, penjati se po drveću.

5. Kopati i odnositi zemlju i humus.

6. Oštećivati opremu zelenih površina, kao npr. ograde, stupiće, klupe, stolove, sprave za igru djece te njihovo onečišćavanje i onesposobljavanje.

7. Kampirati bez odobrenja.

8. Ložiti vatru i paliti stabla.

9. Upotrebljavati javne površine određene za dječju igru i koristiti sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni.

10. Voziti, zaustavljati, parkirati ili prati vozila na javnim zelenim površinama.

11. Odlagati građevinski materijal ili bilo kakvu vrstu otpada.

12. Lijepiti i zakucavati plakate, objave ili obavijesti po drveću.

13. Vršiti ispašu stoke i peradi (ovce, konji, krave i dr.).

14. Obavljati bilo kakve druge radnje koje bi dovele do devastacije javne zelene površine.

Izuzetno, Općina može odrediti stručnu osobu uz čije se odobrenje može izvršiti navedeno u točkama 1. i 2. prethodnog stavka.

Članak 54.

Investitori objekata dužni su zaštititi javno zelenilo od uništavanja do kojeg bi došlo prilikom izgradnje objekata.

Ako se zelenilo ne može zaštititi, investitor je dužan nakon završetka radova, obnoviti i urediti zelenilo kako je izgledalo prije početka radova.

Drveće se ne smije uništavati, već se svim sredstvima mora zaštititi.

Članak 55.

Stabla i grane koje smetaju zračnim vodovima (električnim, telekomunikacijskim i sl.) smiju obrezivati i ukloniti samo pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje zelenih površina ili ovlaštene za održavanje zračnih vodova, uz suglasnost Odsjeka.

Zahvati iz stavka 1. vrše se na zahtjev tražitelja izvršenja.

Članak 56.

Zabranjeno je svako stvaranje i ostavljanje otpada u ruševinama građevina kao i uz prometnice, šume i poljoprivredne površine.

Zabranjeno je ubacivati ulični i kućni otpad u slivnike i kanale za odvodnju.

Članak 57.

Svatko je dužan poslije onečišćenja javne površine ukloniti nečistoće nastale njegovim djelovanjem, odnosno nadoknaditi troškove čišćenja kao i nadoknaditi svaku drugu štetu koju je izazvao.

Vlasnik ili pratilac domaće životinje dužan je očistiti javnu površinu u slučaju da je onečišćena otpacima njegove životinje.

Članak 58.

Radi prikupljanja otpada od prolaznika, na javnim mjestima postavljaju se košarice za otpad.

Košarice za otpad postavljaju se na prikladnim mjestima prema određenom planu i potrebama.

Košarice za otpad prazni, čisti i održava pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje javnih površina.

Članak 59.

Zabranjeno je na javnim površinama postavljati fizičke prepreke (stupiće, lance, vaze, »zatoke« i dr.).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, Odsjek može radi zaštite pješaka stambenih i drugih objekata uz prometnice dopustiti postavljanje fizičke prepreke.

Članak 60.

Zabranjeno je na ogradama, klupama, drveću, grmlju, zelenim živicama, ulicama, trgovima i svim drugim javnim površinama, kao i na svim drugim mjestima gdje to nije izričito dopušteno, držati, izlagati i prodavati robu i druge stvari.

Članak 61.

Na javnim vodoopskrbnim mjestima (javna slavina, javne cisterne, javni izljevi i dr.) na kojima se građani opskrbljuju vodom, zabranjeno je napajanje i pranje životinja, kao i svako drugo pranje bilo osoba ili stvari.

Članak 62.

Djelatnici na održavanju javne čistoće i javnih površina moraju biti uredni i propisno odjeveni.

Članak 63.

Vozila kojima se prevozi građevinski, tekući ili sipki materijal, moraju biti opremljena tako da se onemogući rasipanje materijala po javno-prometnim površinama.

Svako onečišćenje javno-prometne površine nastalo rasipanjem materijala iz vozila, prijevoznik je dužan odmah ukloniti. U protivnom će to učiniti treće osoba, po nalogu komunalnog redara, na račun prijevoznika odnosno onečišćivača.

Vozila ne smiju ispuštati ulja i masti na javno-prometnu i drugu javnu površinu.

Vozila koja se uključuju u promet na javno-prometnu površinu odnosno vozila koja izlaze sa gradilišta, poljoprivrednih površina ili blatnjavih putova na asfaltnu površinu, moraju imati očišćene kotače od zemlje i drugog materijala.

Održavanje čistoće morske obale i obalnog mora

Članak 64.

Obalni pojas - prirodne plaže, uređene plaže, kupališta i zelene površine uz plažu moraju se redovito održavati te nadzorom istih spriječiti odvoz pijeska, šljunka i ostalog plažnog materijala.

Održavanje čistoće i preventivno djelovanje radi sprečavanja onečišćenja luka i obalnog pojasa te zahvata na pomorskom dobru regulirano je posebnim propisima.

Nadzor i mjere u svrhu očuvanja površina iz stavka 1. ovog članka provodi nadležno tijelo državne uprave odnosno pravna ili fizička osoba koja posjeduje koncesijsko odobrenje.

Red kod gradnje, odlaganje otpadnog građevinskog materijala, istovar, smještaj i utovar robe i materijala

Članak 65.

Izvođači građevinskih i drugih radova dužni su prilikom izvođenja radova:

- ograditi gradilište i označiti ga tako da ne ugrožava promet

- održavati gradilište u urednom i čistom stanju

- polijevati materijale i objekte vodom, ili drugim mjerama spriječiti stvaranje i širenje emisija na javne površine

- odložiti građevinski i drugi materijal tako da ne ometa promet vozila i pješaka te slobodno otjecanje vode

- čistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta građevinskog materijala, blata i sl. čije je taloženje na javnim površinama posljedica izvođenja građevinskih radova

- čistiti i prati teretna i osobna vozila prije njihova odlaska s gradilišta te nakon završetka radova na javnim površinama uspostaviti red i čistoću.

Članak 66.

Za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala, podizanje skela, popravak vanjskih dijelova građevina i sl. građevinske radove može se u skladu s propisima o sigurnosti prometa, privremeno zauzeti javna površina isključivo uz odobrenje.

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka za zauzimanje javnih površina kao i za prekopavanje istih izdaje Odsjek, i njime utvrđuje uvjete, način i vrijeme korištenje te površine.

Komunalno redarstvo naredit će uklanjanje materijala i predmeta istovarenih i smještenih na javnoj površini protivno odobrenju ili bez odobrenja.

Nositelj odobrenja za zauzimanje javne površine, dužan je najkasnije u roku 24 sata po završetku radova obavijestiti Odsjek da mu zauzeta površina nije više potrebna. Komunalno redarstvo pregledat će korištenu javnu površinu i ako ustanovi oštećenje na istoj, narediti će nositelju odobre

nja da o svom trošku u određenom roku korištenu površinu dovede u prijašnje stanje.

Članak 67.

Prekopavanje i izvođenje građevinskih radova te odlaganje građevinskog materijala na javnim površinama može se izvoditi u razdoblju od 15. rujna do 15. lipnja uz suglasnost Općine.

Izuzetno, Odsjek može odobriti radnje iz stavka 1. ovog članka i u periodu od 15. lipnja do 15. rujna zbog opravdanih razloga.

Članak 68.

Otpadni građevinski materijal tj. materijal dobiven iskopom kod izgradnje objekta ili uređenja zemljišta, te materijal dobiven rušenjem, rekonstrukcijom ili popravkom objekta odlaže se na za tu svrhu određena odlagališta - deponije.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, otpadni građevinski materijal može se odlagati i na druga mjesta (u svrhu nasipavanja i sl.) koja odredi Odsjek.

Zabranjeno je odlagati otpadni građevinski materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu.

Otpadni građevinski materijal odložen izvan predviđenih odlagališta, uklonit će se po nalogu komunalnog redara o trošku počinitelja.

Članak 69.

Za istovar drva, ugljena i sl. te za piljenje i cijepanje drva prvenstveno se koristi vlastito zemljište. U slučaju neophodne potrebe može se dio javne površine privremeno upotrijebiti za istovar drva i ugljena te za piljenje drva ali tako da se ta površina ne oštećuje i da se ne ometa cestovni i pješački promet.

Drva, ugljen i sl. moraju se ukloniti s javne površine najkasnije do noći, a korištena površina mora se očistiti od piljevine i drugih nastalih otpadaka.

Članak 70.

Utovar i istovar roba i materijala prvenstveno se obavlja u građevinama i na zemljištu izvan javnih površina, a u opravdanim slučajevima može se izvršiti privremeno i na javnim površinama, osim gdje je to zabranjeno.

Utovar i istovar mora se izvršiti brzo i bez zastoja, tako da se ne ugrožava sigurnost prolaznika i ne zaustavlja promet.

Zabranjeno je stavljati ambalažu i sl. na javne površine ispred trgovačkih i ugostiteljskih objekata (prodavaonice, skladišta i sl.).

Zabranjeno je stavljanje na javnu površinu ispred zgrada i dr. građevina, ograda ili na zgrade i dr. građevine uređaja i predmeta koji mogu povrijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu.

SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 71.

Otpadom se smatraju tvari i predmeti koje je pravna ili fizička osoba odbacila ili odložila, namjerava ih ili mora odložiti, a razvrstava se ovisno o svojstvu i mjestu nastanka i to:

a) komunalni otpad

b) tehnološki otpad

Članak 72.

Pod komunalnim otpadom u smislu ove Odluke podrazumijeva se:

1. otpad s javnih površina

2. kućni otpad

3. krupni otpad

Pod otpadom s javnih površina podrazumijevaju se otpaci koji nastaju čišćenjem javno-prometnih površina.

Pod kućnim otpadom podrazumijevaju se kruti otpaci koji se dnevno stvaraju u stanovima, poslovnim prostorijama, odmaralištima i drugim prostorijama, a posljedica su življenja i rad ljudi, pod uvjetom da te otpatke može prihvatiti kontejner za odlaganje kućnog otpada.

Pod krupnim otpadom podrazumijeva se stari namještaj, staro pokućstvo, posuđe, limeni otpad, olupine, rashodovani kućanski aparati, krupna ambalaža, otpaci nakon uređenja vrtova i sl.

Članak 73.

Tehnološki otpad, odnosno otpad iz djelatnosti jest onaj koji nastaje u tehnološkim procesima proizvodnje i pružanja usluga.

Vlasnik otpada iz djelatnosti dužan je nabaviti vlastite kante i kontejnere te u njih zbrinjavati svoj otpad uz pridržavanje higijensko-sanitarnih uvjeta.

Odvoz i odlaganje otpada iz stavka 1. ovog članka na odlagalište otpada organiziraju odnosno ugovaraju i snose troškove stvaratelji tog otpada, a u skladu s odredbama ove Odluke i drugim propisima.

Članak 74.

Kućni otpad odlaže se u kontejnere, posude za otpad ili vreće za otpad.

Otpaci organskog podrijetla odlažu se u posude za otpad ili kontejnere u prethodno zavezanim plastičnim vrećicama.

Korisnici usluga dužni su otpad odlagati na način da se on ne rasipa oko kontejnera te kontejner po odlaganju otpada zatvoriti.

Zabranjeno je u kontejnere za kućni otpad odlagati tekuće i polu-tekuće tvari, zapaljive predmete, žar, otpadni građevinski materijal, zemlju, granje, leševe životinja i krupni otpad.

Zabranjeno je odlaganje bilo kakvog otpada uz kontejner.

Otpad (osim biološkog) ne smije se zakopavati. Spaljivanje ili drugi način uništavanja otpada je zabranjeno.

Zabranjeno je u košarice za otpatke odlagati kućni otpad.

Zabranjeno je prebiranje otpada po posudama za otpad ili kontejnerima.

Članak 75.

Vlasnici ili posjednici turističkih, trgovačkih i ribarskih brodova, brodica i drugih plovnih objekata koji se nalaze na sidrištu ili privremenom popravku u lukama, obvezni su odlagati otpad u za to postavljene kontejnere.

Vlasnici ili posjednici čamaca, jedrilica i drugih plovnih objekata koji u lukama održavaju i popravljaju svoje plovne objekte, dužni su otpad nastao uslijed tih radova sakupiti i odložiti u kontejner.

Članak 76.

Sakupljanje (pražnjenje kontejnera i kanti) i odvoz komunalnog otpada obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Punat te poslove povjerila.

Posude za komunalni otpad nabavlja, postavlja i održava u tehnički i sanitarno ispravnom stanju pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovog članka.

Članak 77.

Pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi odvoza komunalnog otpada, dužna je osigurati dovoljan broj kontejnera ovisno o broju stanova i vrsti djelatnosti koja se u poslovnim prostorijama obavlja.

Mjesta za postavljanje kontejnera određuje pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovog članka uz prethodnu suglasnost Odsjeka.

Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je prostor za smještaj kontejnera održavati u čistom i urednom stanju.

Članak 78.

Svaki stambeni objekt s više od 6 stambenih jedinica mora unutar svoje parcele osigurati prostor za smještaj kontejnera vodeći računa o pristupnosti za isporučitelja usluga.

Članak 79.

Radnici isporučitelja usluga odvoza otpada dužni su brižljivo postupati s posudama za odlaganje otpada ili kontejnerima te paziti da se otpad ne rasipa, a svako onečišćenje dužni su očistiti.

Za svako onečišćenje posuda zbog nemarnog i nepravilnog rukovanja odgovara isporučitelj usluge.

Isporučitelj usluge dužan je redovito čistiti i održavati kontejnere te ih isprati i dezinficirati najmanje 2 puta godišnje.

Svaki višak otpada oko kontejnera isporučitelj usluge dužan je očistiti.

Posude za odlaganje otpada smještene na nepristupačnom mjestu korisnik je dužan dopremiti do mjesta otpreme u vrijeme odvoza, a nakon pražnjenja vratiti na prijašnje mjesto.

Na svakoj posudi za odlaganje otpada mora biti naznačena ulica i broj.

Članak 80.

Odvoz otpada vrši se specijalnim vozilom.

U područjima i ulicama u kojima nije moguć odvoz otpada specijalnim vozilima, mora se osigurati odvoz drugim odgovarajućim vozilima.

Korisnici usluga odvoza otpada na područjima iz stavka 2. ovog članka skupljaju otpad u plastične vreće ili posude za kućni otpad koje odlažu na za to dogovorena mjesta, u vrijeme kada je za to područje određen odvoz otpada.

Članak 81.

Intenzitet (vrijeme i raspored) odvoza otpada utvrđuje se planom kojeg donosi pravna ili fizička osoba kojoj su ti poslovi povjereni uz prethodnu suglasnost Odsjeka.

Isporučitelj usluga odvoza dužan je svoje korisnike obavijestiti o vremenu, načinu i rasporedu odvoza otpada.

Za vrijeme ljetne sezone, na području centra Općine Punat, odvoz otpada mora se obaviti do 08:00 sati.

Članak 82.

Na mjesto označeno za smještaj posuda za komunalni otpad zabranjeno je parkiranje vozila.

Posude za komunalni otpad ne smiju se pomicati sa njihovih stajališta.

Članak 83.

Krupni otpad odlaže se prema programu u za to namijenjene kontejnere ili privremena odlagališta.

Mjesta i broj kontejnera za odlaganje krupnog otpada kao i vrijeme ostavljanja i korištenja određuje Odsjek, koji utvrđuje i uvjete i način korištenja privremenog odlagališta.

Vozilo za odvoz krupnog otpada mora biti takvo da se osigura i onemogući rasipanje otpada.

Krupni otpad zabranjeno je odlagati i spaljivati na javnim i svim ostalim površinama.

Kartonske kutije, ambalažu i ostali krupni otpad, vlasnik je dužan usitniti i pažljivo složiti u kontejner kako bi se njegov kapacitet maksimalno iskoristio.

Višak otpada nastao oko kontejnera za krupni otpad dužan je ukloniti isporučitelj usluge.

Članak 84.

Vlasnik krupnog otpada može sam izvršiti odvoz na odlagalište uz odobrenje pravne ili fizičke osobe koja upravlja za to određenim odlagalištem.

Članak 85.

Naknadu za odvoz kućnog otpada dužan je plaćati korisnik usluge.

Korisnici usluga odvoza krupnog otpada plaćaju te usluge zasebno.

Cijenu odvoza otpada utvrđuje pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi sakupljanja ili odvoza uz suglasnost Općinskog vijeća.

Članak 86.

Ukoliko su u mjestu postavljeni specijalni namjenski spremnici za prikupljanje sekundarnih sirovina (stari papir, staklo, metal i sl.) tada se sekundarne sirovine ne bacaju u posude za komunalni otpad već se odlažu u namjenske spremnike po vrstama.

Članak 87.

Čišćenje septičkih jama obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba u skladu sa sanitarno-tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika septičke jame.

Članak 88.

Vlasnik septičke jame dužan je na vrijeme zatražiti od ovlaštenog isporučitelja komunalne usluge čišćenje jame kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćenja okoline.

Ukoliko dođe do prelijevanja ili propuštanja fekalija iz septičke jame nadležna inspekcija odlučit će o radnjama potrebnim za sprečavanje zagađenja i sanaciju nastalog stanja.

Ovlašteni isporučitelj komunalne usluge odvoza fekalija dužan je iste odložiti na odobrenom odlagalištu ili ih izliti u kanalizacijsku mrežu na mjestu koje je za to određeno.

Članak 89.

Vozila kojima se prevoze fekalije, stajski gnoj ili otpad ne smiju se zadržavati u naseljenim mjestima.

Članak 90.

Zabranjeno je unutar naselja držanje otvorenih gnojnica.

Zabranjeno je držanje otvorenih gnojnica i u neposrednoj blizini naselja, uz prometnice i odvođenje vode iz njih površinskim putem.

UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 91.

Vlasnici odnosno posjednici stanova, stambenih i poslovnih zgrada i prostorija dužni su odmah očistiti snijeg i led s pločnika uz zgradu i prilaza stanova, zgradama i prostorijama u kojima stanuju ili obavljaju poslovnu djelatnost, tako da je pristup uvijek siguran i moguć.

O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz kiosk i pokretnu napravu brine se vlasnik odnosno posjednik kioska i pokretne naprave.

Članak 92.

Pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja cesta i javno-prometnih površina dužna je ukloniti materijal kojim je kolnik zasipan protiv poledice, a najkasnije u roku od 3 dana nakon što prestane potreba da se i dalje nalazi na kolniku.

UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 93.

Svi protupravno postavljeni predmeti na javnim površinama (kiosk, pokretna naprava, stolovi, stolice, štand, reklama, obavijest, putokaz, stupić, bijela tehnika, posude za cvijeće, građevinski materijal, skela, građevinski strojevi, ogrjev i slično) moraju se ukloniti.

Rješenje o uklanjanju s rokom donosi komunalni redar. Ako vlasnik odnosno posjednik protupravno postavljenog predmeta sam ne ukloni predmet, uklonit će ga komunalno redarstvo o trošku vlasnika odnosno posjednika, uključujući troškove premještanja i skladištenja te čuvanja. Ukoliko je došlo do oštećenja javne površine uključuju se i troškovi dovođenja javne površine u prvobitno stanje.

Članak 94.

Zabranjeno je na cestama, ulicama, putovima, trgovima i drugim prometnim i javnim površinama u naselju i izvan naselja ostavljati tehnički neispravna vozila, neregistrirana vozila i ostala napuštena vozila te drugi krupni otpad kao i ostavljanje plovnih objekata i prikolica za prijevoz istih.

Vlasnik odnosno posjednik objekata i predmeta iz st. 1 ovog članka dužan je iste ukloniti u datom roku od dana dostave rješenja komunalnog redara.

Ako vlasnik ili posjednik objekte i predmete iz st. 1 ovog članka sam ne ukloni, uklonit će ih Odsjek o trošku vlasnika odnosno posjednika, uključujući troškove premještanja, skladištenja i čuvanja.

Članak 95.

Ako je vlasnik odnosno posjednik protupravno postavljenih predmeta nepoznat, rješenje o uklanjanju oglašava se na oglasnim pločama Općine Punat u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Oglašavanje traje 15 dana.

Ukoliko vlasnik odnosno posjednik protupravno postavljenih predmeta iste ne preuzme u roku od 30 dana od dana primljene odnosno oglašene obavijesti, ti se predmeti prodaju na licitaciji radi podmirenja nastalih troškova premještanja, skladištenja, čuvanja i troškova prodaje.

MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 96.

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalno redarstvo.

Članak 97.

Komunalni redar u provođenju komunalnog reda iz ove Odluke, sukladno Zakonu ovlašten je:

- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

- izricati mandatne kazne,

- predložiti pokretanje prekršajnog postupka

Članak 98.

Rješenje kojim se naređuje fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda, donosi komunalni redar.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva u roku od 8 dana od dana primitka rješenja.

Žalba protiv rješenja komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 99.

Fizičke i pravne osobe dužne su postupiti po nalogu komunalnog redara i u postavljenom im roku, koji ne može biti duži od 8 dana uskladiti svoje ponašanje s odredbama ove Odluke.

Ako se u održavanju komunalnog reda odredi obveza pa je obveznik ne izvrši u roku ili u potpunosti, izvršenje obveza povjeriti će se trećoj osobi na teret obveznika.

Članak 100.

U slučaju potrebe komunalni redar u svom radu može zatražiti pomoć MUP-a.

KAZNENE ODREDBE

Članak 101.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn do 100.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne obilježi zgradu kućnim brojem (čl. 6. st. 1)

2. ne postavi odgovarajući naziv (čl. 10. st. 1)

3. predmete iz čl. 11 postavi bez odobrenja

4. se ne pridržava odredbi odobrenja iz čl. 12.

5. ako se prlja, oštećuje ili uništava predmete iz članka 10., 11. i 16. (čl. 17.)

6. postupi protivno odredbi čl. 24.

7. postavi izložbene ormariće, zaštitne naprave iznad lokala i sl. predmete bez odobrenja Odsjeka (čl. 26. st. 1)

8. ako uništava objekte, uređaje i opremu javne rasvjete (čl. 31.)

9. postupaju protivno odredbi čl. 33. st. 1

10. se ne pridržava odredbi čl. 34. st. 3

11. se ne pridržava odredbi čl. 36. st. 1

12. ne postupi po odredbi čl. 38.

13. postupe protivno odredbi čl. 40. st. 3

14. postupe protivno čl. 41. st. 1

15. ne pridržava se odredbi čl. 43. st. 1 i 2

16. bez odobrenja ili protivno odobrenju nadležnog upravnog tijela za komunalno gospodarstvo ili Jedinstvenog upravnog odjela postavlja pokretne stvari čl. 45. st. 1

17. postupi protivno odredbi čl. 47.

18. se ne pridržava odredbi čl. 50.

19. postupi protivno odredbi čl. 52.

20. postupi protivno odredbi čl. 53.

21. se ne pridržava odredbi čl. 54.

22. ne ukloni onečišćenja s javne površine (čl. 57.)

23. postupa protivno odredbi čl. 59. st. 1

24. postupa protivno odredbi čl. 60.

25. postupa protivno odredbi čl. 61.

26. se ne pridržavaju odredbe čl. 63. st. 1 i 2

27. vozila ispuštaju ulja i masti na javno-prometnu i drugu javnu površinu čl. 63. st. 3

28. odvozi pijesak, šljunak, žal i ostali plažni materijal (čl. 64. st. 1)

29. se ne pridržava odredbi čl. 65.

30. se ne pridržava odredbi čl. 66.

31. se ne pridržava odredbi čl. 67.

32. ako odlaže građevinski materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu (čl. 68. st. 3)

33. se ne pridržava odredbi čl. 69. st. 2

34. postupi protivno čl. 70. st. 1 i 2

35. ne nabavi vlastitu posudu ili kontejner, te u njih ne zbrinjava svoj otpad (čl. 73. st. 2)

36. postupi protivno odredbama određenih u čl. 74.

37. se ne pridržava odredbi čl. 75.

38. prostor za smještaj kontejnera ne drži u urednom stanju (čl. 77. st. 3)

39. ne postupi po odredbi čl. 78.

40. ne postupi po odredbi čl. 79.

41. isporučitelj usluga odvoza otpada ne obavijesti svoje korisnike o vremenu, načinu, rasporedu odvoza otpada te za vrijeme ljetne sezone odvozi otpad iza 08:00 sati. (čl. 81.)

42. posude za komunalni otpad pomiče i premješta s njihovog stajališta (čl. 82.)

43. postupi protivno odredbi čl. 83.

44. se ne pridržava odredbi čl. 85.

45. ne postupi po odredbi čl. 86.

46. ne postupi po odredbi čl. 88.

47. se ne pridržava odredbi čl. 90.

48. postupi protivno odredbi čl. 91.

49. postupa protivno čl. 92.

50. postupi protivno čl. 93.

51. se ne pridržava odredbi čl. 94

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 102.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se pravna osoba za učinjeni prekršaj ako:

1. postupi protivno odredbi čl. 13.

2. ne postupi po odredbi čl. 15.

3. ne postupi po odredbi čl. 16. st. 2

4. ne postupi po odredbi čl. 18.

5. ističe plakate, oglase i druge objave izvan oglasnih panoa i oglasnih ormarića (čl. 19. st. 1)

6. postupi protivno odredbi čl. 20. st. 3

7. se ne pridržava odredbi čl. 22. st. 2 i 3

8. postupi protivno odredbi čl. 23.

9. postupi protivno odredbi čl. 25.

10. na objekte javne rasvjete postavlja oglase, obavijesti reklame i sl. predmete. (čl. 30.)

11. ne postupe po odredbi čl. 34. st. 2 i 3

12. postupi protivno odredbi čl. 35.

13. se ne pridržava odredbi čl. 36. st. 2

14. se ne pridržava odredbi čl. 37. st. 1

15. se ne pridržava odredbi čl. 42. st. 1

16. se ne pridržava odredbi čl. 55.

17. postupi protivno odredbi čl. 56.

18. ne postupi po odredbi čl. 89.

Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 kn do 500,00 kn kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 103.

Globom od 50,00 kn na licu mjesta kaznit će se fizička osoba ako:

1. ističe plakate, oglase i druge objave izvan oglasnih panoa Općine i oglasnih ormarića (čl. 19.)

2. oštećuje ili blati istaknute plakate (čl. 20.)

3. prodaje ili izlaže poljoprivredne i prehrambene proizvode izvan tržnog prostora na javnim površinama (čl. 41. st. 1)

4. prekrši odredbe čl. 52.

5. prekrši odredbe čl. 53.

6. ostavlja i stvara otpad u ruševinama zgrada, kao i uz prometnice, šume i poljoprivredne površine (čl. 56. st. 1)

7. ubacuje ulični i kućni otpad u slivnike i kanale za odvodnju (čl. 56. st. 2)

8. na javnim površinama postavlja fizičke prepreke (čl. 59.)

9. ako na ogradama, klupama, drveću, grmlju, zelenim živicama, ulicama, trgovima i drugim javnim površinama, kao i na svim drugim mjestima gdje to nije izričito dopušteno drži, izlaže i prodaje robu, stvari i sl. (čl. 60.)

10. ako bez odobrenja privremeno zauzme javnu površinu (čl. 66. st. 1)

11. odlaže otpadni građevinski materijal izvan odlagališta za tu svrhu (čl. 68. st. 3)

12. u kontejnere za kućni otpad odlaže tekuće i polutekuće tvari, zapaljive predmete, žar, otpadni građevinski materijal, zemlju, granje, leševe životinja, krupni otpad i sl. (čl. 74. st. 4)

13. odlaže i uništava otpad protivno odredbi čl. 74. st. 5, 6, 7 i 8

14. ne postupi po odredbama čl. 91.

Komunalni redar ovlašten je naplatiti globu za prekršaj iz stavka 1. ovog članka na mjestu izvršenja prekršaja kada je činitelj prekršaja zatečen u njegovu izvršenju.

O naplaćenoj globi izdaje se potvrda.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 104.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti:

1. Odluka o komunalnom redu (»Službene novine« broj 9/96)

2. Odluka o komunalnom redarstvu (»Službene novine« broj 9/96)

Članak 105.

Vijeće Općine Punat može donijeti pojedinačne akte poradi provedbe ove Odluke.

Članak 106.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-03-4

Punat, 27. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Slavko Žic, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr