SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
OPĆINA MATULJI

21.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja 23 Poslovne zone
Rupa (K11)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 23 Poslovne zone Rupa (K11) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/10) (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana).

Nositelj izrade Izmjene i dopune Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

PRAVNA OSNOVA IZRADU I DONOŠENJE
IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 2.

Izmjena i dopuna Plana izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine» broj 153/13 i 65/17) i odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine broj. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 9/11).

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENE I DOPUNE
PLANA

Članak 3.

Razlog donošenja Izmjena i dopuna Plana je usklađenje Plana sa odredbama Prostornog plana uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst i 31/17), promjenom planiranja djelatnosti koje je moguće organizirati unutar Poslovne zone Rupa (K11).

Navedenom izmjenom planiranih djelatnosti stvoriti će se uvjeti za smještaj i izgradnju proizvodnih sadržaja na prostoru mješovite poslovne namjene (K) unutar poslovne zone Rupa (K11), a sukladno iskazanom interesu za izgradnju takvih sadržaja.

OBUHVAT IZRADE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 4.

Izmjena i dopunom Plana odnosi se na prostor mješovite poslovne namjene (K) kako je određen Urbanističkim planom uređenja 23 Poslovne zone Rupa (K11).

Plan će se izmijeniti i dopuniti u tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENE I
DOPUNE PLANA

Članak 5.

Urbanistički plan uređenja 23 Poslovne zone Rupa (K11) donesen je 2010. godine, temeljem odredbi Prostornog plana uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17- pročišćeni tekst i 31/17).

U obuhvatu Plana od njegova donošenja nije došlo do očekivane realizacije sadržaja predviđenih Planom. Vlasnici zemljišta i poslovnih građevina kao i potencijalni korisnici prostora Poslovne zone Rupa istakli su ograničenja u obavljanju svojih poslovnih aktivnosti zbog nemogućnosti izgradnje proizvodnih sadržaja. Ovi su zahtjevi bili izneseni prilikom izrade II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji. Općina Matulji je cijeneći potrebu za razvojem poslovne zone Rupa a time i ukupnog gospodarskog razvoja Općine prihvatila zahtjeve, te je izmjenom Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Matulji brisana odredba prema kojoj se u Poslovnoj zoni Rupa (K11) ne dopuštaju proizvodne djelatnosti. Na taj način stvorene su pretpostavke za Izmjenu i dopunu Plana, a time i smještaj proizvodnih djelatnosti na ovom području.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 6.

Ciljevi izrade Izmjene i dopune Plana su:

-usklađenje s Prostornim planom uređenja Općine Matulji,

-stvaranje planskih pretpostavki za izgradnju proizvodnih sadržaja, pored uslužno-servisnih, na prostoru mješovite namjene (K) unutar Urbanističkog plan uređenja 23 Poslovne zone Rupa (K11), sukladno iskazanim potrebama a u cilju gospodarskog razvoja Općine Matulji.

Članak 7.

Izmjena i dopuna Plana odnosi se isključivo na izmjenu dijelova tekstualnog dijela Urbanističkog plan uređenja 23 Poslovne zone Rupa (K11) kojima će se omogućiti i utvrditi uvjeti smještaja proizvodnih djelatnosti unutar zone mješovite namjene (K).

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 8.

Za potrebe izrade Izmjene i dopune plana korititi će se postojeće stručne podloge temeljem kojih je izrađen Urbanistički plan uređenja 23 Poslovne zone Rupa (K11).

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 9.

Stručna rješenja Izmjene i dopune Plana izrađuje stručni izrađivač Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 10.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

1.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode - Sektor za planske dokumente i ocjenu prihvatljivosti, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB,

2.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Ulica Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA,

3.DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE - PODRUČNI URED RIJEKA, Riva 10, 51000 RIJEKA,

4.HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, V. C. Emina 2, 51000 RIJEKA,

5.HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS), PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA, M. Tita 166, 51410 OPATIJA,

6.ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Nikole Tesle 9/IX, 51000 RIJEKA,

7.HEP - ODS d.o.o., Varljenska cesta 9, 51410 OPATIJA,

8.HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB,

9.KOMUNALAC d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 JURDANI,

10.LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 JURDANI,

11.JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA.

Članak 11.

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena javnopravna tijela pozvati će se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom odlukom.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 12.

Rok za izradu Izmjena i dopuna Plana po pojedinim fazama:

-dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu plana: 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

-izrada Nacrta prijedloga Izmjene i dopune Plana: u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu zahtjeva,

-javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana: 15 dana,

-priprema izvješća o provedenoj javnoj raspravi:15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

-izrada Konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana: u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENE I
DOPUNE PLANA

Članak 13.

Izrada Plana financira se iz Proračuna Općine Matulji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-01/18-01/0003

URBROJ: 2156/04-01-3-06-18-0002

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Darjan Buković bacc.oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1054&mjesto=51211&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr