SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
GRAD KASTAV

29.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje (Narodne novine broj 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012 i 123/2017), te članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 4/18) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 9. sjednici održanoj dana 25. travnja 2018. godine, donijelo je:

O D L U K U
o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih
tijela Grada Kastva

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, naziv i djelokrug rada upravnih tijela (u daljnjem tekstu: upravna tijela) Grada Kastva.

Riječi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu, odnose se na jednak način na ženski ili muški rod.

Članak 2.

Upravna tijela ustrojavaju se ovom Odlukom radi obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Grad) kao i poslova državne uprave prenesene na Grad.

Članak 3.

Upravna tijela poslove iz svoga djelokruga obavljaju u zgradi sjedišta Grada Kastva.

Članak 4.

Na zgradi u kojoj je sjedište Grada mora biti istaknuta natpisna ploča koja sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Kastav« i naziv upravnih tijela Grada.

Članak 5.

Zaglavlje akta upravnih tijela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Kastav, naziv upravnog tijela, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga upravna tijela koriste pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska« naziv Primorsko-goranska županija» naziv »Grad Kastav«, naziv upravnog tijela.

II.UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA UPRAVNIH TIJELA

Članak 6.

Radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Odluke ustrojavaju se sljedeća upravna tijela:

1.Upravni odjel za financije i razvoj;

2.Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša;

3.Ured Grada.

Članak 7.

Upravni odjel za financije i razvoj obavlja upravne, stručne, materijalno-financijske, računovodstvene i druge poslove, koji se odnose na:

-pripremu i izvršenje proračuna Grada, vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada,

-utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada,

-prisilnu naplatu poreza koji su prihod proračuna Grada,

-provođenje jednostavne i javne nabave,

-upravljanje nefinancijskom imovinom Grada,

-sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,

-imovinsko-pravne poslove, zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada, redovno korištenje objekata u vlasništvu Grada te druge poslove upravljanja gradskom imovinom,

-poslove zaštite na radu

-poslove planiranja i upravljanja informatičko-komunikacijskim sustavom,

-praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada,

-suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

-formiranje i razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima: građevinskih zemljišta, stambenih zgrada, poslovnih prostora, javnih površina, te evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva;

-sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Grada;

Upravni odjel može poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljati i za potrebe drugih korisnika čija se djelatnost financira i iz proračuna Grada.

Članak 8.

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:

-kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađivanje planova u području komunalnog gospodarstva,

-izrada prijedloga programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

-priprema i vođenje projekata izgradnje komunalne infrastrukture i drugih objekata u vlasništvu Grada,

-održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i održavanje druge gradske imovine u stanju funkcionalne osposobljenosti,

-uređenje naselja i stanovanja,

-poslovi nositelja izrade u provođenju postupaka izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,

-obračun i izvršenje komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, komunalne naknade, spomeničke rente,

-poslovi provođenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz djelokruga lokalne samouprave,

-poslovi komunalnog redarstva,

-sudjelovanje u vođenju registra podataka o prostoru za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja i katastra vodova,

-izrada dokumenata praćenja stanja u prostoru,

-poslovi iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara,

-predlaganje i sudjelovanje u izradi programa zaštite i unaprjeđenja prirodnog okoliša,

-provođenje zakonskih propisa koji se odnose na održivo gospodarenje otpadom

-planiranje zahvata u prostoru lokalnog značenja u skladu s polazištima i smjernicama planova više razine,

-provođenje aktivnosti na uređenju građevinskog zemljišta,

-uređenje prometa na cestama na području Grada,

-sudjelovanje u provedbi postupaka javne nabave iz područja komunalnog gospodarstva i prostornog uređenja,

-sudjelovanje u praćenju mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata,

-suradnja s nadležnim tijelima na području programa zaštite okoliša,

-poslove upravljanja grobljem.

Članak 9.

Ured Grada obavlja stručne, protokolarne, savjetodavne, opće i administrativne poslove koji se odnose na

-gradske programe poticanja poduzetništva i gospodarstva,

-rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, radnih tijela gradonačelnika i vijeća mjesnih odbora,

-međunarodnu suradnju, europske integracije te poslove vezanima s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,

-suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

-kvalitetu rada, modernizaciju metoda rada i usklađeno djelovanje gradske uprave te lokalnoga javnog sektora,

-unutarnje ustrojstvo gradske uprave,

-upravljanje informacijama (odnosi s javnošću, statističko-analitička potpora djelovanju gradske uprave, upravljanje zapisima - uredsko poslovanje, informacijski i komunikacijski sustav Grada, zaštita podataka),

-upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska politika, stručno osposobljavanje i usavršavanje, karijerni razvitak, radni odnosi gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika gradske uprave, zaštita na radu),

-nadzor nad radom gradske uprave, koji se obavlja u opsegu i na način koji posebnim pravilnikom uređuje Gradonačelnik;

-osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture

-osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada,

-osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,

-poslove civilne zaštite i zaštite od požara

-poslove u vezi pripreme i organizacije događanja vezanih uz Grad

-ostale opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela.

Članak 10.

Osim poslova utvrđenih člankom 7., 8. i 9., ove Odluke, upravna tijela iz članka 6., ove Odluke:

-prate propise, kao i stanje iz svog djelokruga, te Gradonačelniku i Gradskom vijeću predlažu mjere, pravna sredstva i postupke za poboljšanje stanja u svom djelokrugu rada;

-pripremaju i izrađuju prijedloge općih akata za Gradonačelnika i Gradsko vijeće, te izvršavaju i nadziru provođenje zakona, propisa i općih akata Gradonačelnika i Gradskog vijeća;

-donose pojedinačne akte iz svog djelokruga rada kojima rješavaju o pravima, obvezama, odgovornosti i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba;

-planiraju, izvršavaju i prate realizaciju proračunskih sredstva iz svog djelokruga rada;

-ažuriraju i vode evidencije i potrebnu dokumentaciju o gradskoj imovini iz svojeg djelokruga;

-brinu o savjesnom, odgovornom, zakonitom i pravovremenom obavljanju poslova iz djelokruga svog rada;

-obavljaju i druge poslove iz svog djelokruga kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima, te aktom predstavničkog ili izvršnog tijela Grada

-u obavljanju poslova surađuju s ostalim upravnim tijelima.

-u obavljanju poslova surađuju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove upravnog tijela.

III.UPRAVLJANJE, USTROJSTVO I RAD
UPRAVNIH TIJELA

Članak 11.

U upravnim tijelima mogu se osnivati unutarnje ustrojstvene jedinice.

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela uređuje se na način kojim se osigurava korištenje stručnog znanja zaposlenih te racionalno obavljanje poslova iz djelokruga pojedinog upravnog tijela.

Članak 12.

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi radnih mjesta s opisom poslova, stručnim i ostalim uvjetima potrebnim za raspored na radna mjesta, radno vrijeme, kao i druga pitanja značajna za rad upravnih odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Gradonačelnik na prijedlog pročelnika.

Članak 13.

Upravnim tijelima Grada upravljaju pročelnici.

Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim odjelima obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga upravnog odjela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 14.

Pročelnike upravnih tijela iz stavka 1. ovog članka imenuje Gradonačelnik na temelju provedenog javnog natječaja.

Pročelnici se imenuju na neodređeno vrijeme.

Uvjeti i postupak za izbor pročelnika, te njihova prava, ovlasti i odgovornosti uređeni su Pravilnikom iz stavka 1. članka 12. ove Odluke.

Članak 15.

Pročelnik upravnog tijela odgovoran je za rad i funkcioniranje tijela kojim upravlja, te za rad službenika i namještenika u tom tijelu, a osobito za:

-zakonitu pripremu i provođenje zakona, propisa, općih i pojedinačnih akata;

-pravovremeno izvršavanje poslova planiranih Godišnjim planom rada upravnog tijela;

-provođenje nadzora nad radom službenika i namještenika tog tijela;

-stručno usavršavanje i osposobljavanje službenika i namještenika;

-osiguravanje efikasnosti rada, uredno, savjesno i pravilno korištenje imovine, sredstava i radnog vremena;

-ostvarivanje suradnje s drugim tijelima gradske uprave, tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim.

Pročelnik upravnog tijela za svoj rad odgovoran je Gradonačelniku.

Pročelnik upravnog tijela dužan je na zahtjev Gradonačelnika podnijeti izvješće o radu upravnog tijela kojim upravlja.

Članak 16.

Usmjeravanje djelovanja upravnih odjela u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, odnosno prenesenih poslova državne uprave, a i nadzor nad radom upravnih tijela, u ovlasti su Gradonačelnika.

Članak 17.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Grada.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Službenici i namještenici zaposleni u Upravnim tijelima Grada Kastva nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni na dan stupanja na snagu ove Odluke do donošenja rješenja o rasporedu sukladno Pravilniku o unutarnjem redu iz članka 12. ove Odluke.

Članak 19.

Gradonačelnik će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravilnik o unutarnjem redu iz čl. 12. ove Odluke.

Do donošenja akta iz stavka 1. ovog članka primjenjivat će se Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave KLASA: 112-01/16-01/12, URBROJ: 2170-05-02/12-16-01, od 10. kolovoza 2016. godine, I. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu, KLASA: 112-01/16-01/12, URBOJ: 2170-05-02/14-17-3, od dana 25. rujna 2017. godine i II. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu, KLASA: 112-01/16-01/12, UR. BROJ: 2170-05-02/ 14-17-7, od dana 01. veljače 2018. godine, osim u dijelu u kojem su u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 20.

Gradonačelnik će u roku od 30 dana od stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu iz čl. 12. ove Odluke raspisati natječaje za imenovanje pročelnika upravnih tijela iz članka 6. ove Odluke.

Do imenovanja pročelnika upravnih tijela ustrojenih ovom Odlukom Gradonačelnik će imenovati privremene pročelnike upravnih tijela iz članka 6. ove Odluke, najkasnije u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 21.

Rješenja o rasporedu službenika i namještenika trebaju se donijeti u roku od 15 dana od stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/13, 02/15 i 19/16).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u službenom glasilu Grada Kastva.

KLASA:021-05/18-01/03

URBROJ:2170-05-06/1-18-7

Kastav, 25. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr