SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
GRAD KASTAV

27.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/017, 94/ 13), članka 6. Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji (Službene novine PGŽ br. 10/11) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorske-goranske županije« broj 04/18), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 9. sjednici održanoj 25. travnja 2018. godine, donijelo je:

O D L U K U
o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem
na području Grada Kastva u predškolskim ustanovama

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti sufinanciranja boravka djece u jaslicama i vrtiću, način i uvjeti ostvarenja toga prava.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje (u daljnjem tekstu roditelj) na odgovarajući način se primjenjuju i na posvojitelje, udomitelje i druge skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić (u daljnjem tekstu: roditelj).

Odredbe ove Odluke odnose se na sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanova kojima Grad Kastav nije osnivač.

Članak 2.

Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom provodi nadležni upravni odjel Grada Kastva.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje prava na sufinanciranje boravka djece u jaslicama i vrtićima osiguravaju se u Proračunu Grada Kastva.

II. PRAVA NA SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Članak 4.

Pravo na ostvarivanje sufinanciranja boravka djece u predškolskim ustanovama ostvaruju roditelji-korisnici usluga predškolskih ustanova, ukoliko roditelj i dijete imaju prebivalište na području Grada Kastva ili prijavljeno stalno boravište.

Članak 5.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama, uz zahtjev, potrebno je dostaviti:

–dokaz o prebivalištu na području Grada Kastva za dijete,

–dokaz o prebivalištu na području Grada Kastva za oba roditelja, odnosno u slučaju jednoroditeljske obitelji dokaz o prebivalištu na području Grada Kastva roditelja s kojim dijete živi i ispravu kojom se dokazuje status jednoroditeljske obitelji,

–potvrdu o upisu u predškolsku ustanovu.

Članak 6.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću ostvaruje se subvencijom u namirenju ekonomske cijene kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

Mjesečno sudjelovanje roditelja, skrbnika ili udomitelja djeteta s prebivalištem na području Grada Kastva u punoj mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića koji je u Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Kastva, smanjuje se kako slijedi:

-za drugo dijete za 50%,

-za svako sljedeće dijete 100%,

pod uvjetom da djeca istovremeno borave u dječjim vrtićima obuhvaćenima Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Kastva te da su članovi istog kućanstva.

Članak 8.

Pravo na sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama utvrđuje se izdavanjem Rješenja od strane nadležnog upravnog odjela Grada Kastva.

Pravo se ostvaruje od dana izvršnosti Rješenja iz stavka 1. ovog članka do kraja tekuće pedagoške godine.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Danom početka primjene ove Odluke, prestaje važiti Odluka o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem na području Grada Kastva u predškolskim ustanovama (»Službene novine« Primorsko goranske županije, broj 36/05, 37/06, 47/07, 19/17).

Roditelji-korisnici usluga predškolskih ustanova koji su ostvarivali pravo na sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama temeljem Odluke o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem na području Grada Kastva u predškolskim ustanovama (»Službene novine« Primorsko goranske županije, broj 36/05, 37/06, 47/07, 19/17), za ostvarivanje prava na sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama, uz zahtjev dostavljaju:

-dokaz o prebivalištu na području Grada Kastva za dijete i roditelja-skrbnika

-potvrdu o upisu u predškolsku ustanovu.

Članak 11.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije« i stupa na snagu prvog dana od dana objave.

KLASA:021-05/18-01/03

URBROJ:2170-05-06/1-18-4

U Kastvu, 25. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr