SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
GRAD KASTAV

26.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/00), članka 42. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe naobrazbe (»Narodne novine« broj 63/08 i 90/10), članka 3. Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko goranskoj županiji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/11), članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 04/18) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 9. sjednici održanoj dana 25. travnja 2018. godine, donosi:

O D L U K U
o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav od roditelja-korisnika usluga

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav ( u daljnjem tekstu »Dječji vrtić«) od roditelja-korisnika usluga.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje (u daljnjem tekstu roditelj) na odgovarajući način se primjenjuju i na posvojitelje, udomitelje i druge skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić (u daljnjem tekstu: roditelj).

Članak 2.

Troškove smještaja djece u Dječjem vrtiću snose Grad Kastav, roditelji djece koja polaze Dječji vrtići te Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Ekonomska cijena programa u Dječjem vrtiću, obuhvaća slijedeće vrste troškova:

1.Izdatke za radnike: bruto plaće, naknade i materijalna prava radnika,

2.Prehranu djece,

3.Uvjete boravka djece i to: materijalne izdatke, energiju i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece,

4.Nabavu namještaja i opreme,

5.Nabavu sitnog materijala.

Članak 3.

Utvrđuje se ekonomska cijena boravka djece u Dječjem vrtiću »Vladimir Nazor« Kastav:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Uz programe navedene u prethodnom članku u Dječjem vrtiću provode se i posebni programi o trošku roditelja korisnika.

Za svaku pedagošku godinu Upravno vijeće Dječjeg vrtića donosi zasebnu odluku o visini cijene posebnih programa te ostalim uvjetima vezanima za provedbu.

Članak 5.

Ekonomska cijena smještaja djece u jasličkim i vrtićkim programima u Dječjem Vrtiću, za vrijeme izostanka djeteta zbog bolesti ili godišnjeg odmora roditelja umanjiti će se, po danu izostanka za 25%, što predstavlja umanjenje razmjerno učešću troška hrane i potrošnog materijala u ukupnoj cijeni smještaja.

Umanjenje iz stavka 1. ovog članka odnosi se na udjel u ekonomskoj cijeni smještaja kojeg sufinanciraju roditelji. Za potrebe izračuna umanjenja iz stavka 1. ovog članka, dnevna cijena se računa razmjerno radnim danima u mjesecu.

Članak 6.

Umanjenje cijene iz članka 5. ove Odluke primjenjuje se za opravdane izostanke zbog bolesti odnosno za godišnji odmor duži od 10 radnih dana.

Članak 7.

Mjesečno sudjelovanje roditelja- korisnika usluga s prebivalištem na području Grada Kastva u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića , smanjuje se kako slijedi:

-za drugo dijete za 50%,

-za svako sljedeće dijete 100%,

pod uvjetom da djeca istovremeno borave u dječjim vrtićima obuhvaćenim Planom mreže dječjih vrtića Grada Kastva, da su članovi istog kućanstva, da imaju prebivalište u Gradu Kastvu, te da zadovoljavaju važeće uvjete upisa u Dječji vrtić.

Roditelj ostvaruje pravo iz stavka 1. ovog članka ukoliko ima upisano dijete u Dječji vrtić, a za drugo ili svako iduće dijete koje nije ostvarilo pravo upisa, jer nije bilo raspoloživih kapaciteta u dječjim vrtićima u Planu mreže dječjih vrtića Grada Kastva.

Članak 8.

U slučajevima da se zbog izvanrednih situacija uzrokovanim elementarnim nepogodama, građevinskim radovima u trajanju dužem od mjesec dana objekt u kojem pohađa dijete program privremeno zatvori ili u slučaju kada se zbog organizacije rada objekt u kojem je upisano dijete privremeno zatvori, a nije osigurano privremeno pohađanje i smještaj djeteta u drugim objektima Dječjeg vrtića, roditelji ne plaćaju usluge Dječjeg vrtića u razdoblju trajanja navedenih okolnosti.

Postojanje okolnosti kojima se ostvaruju prava na su/ financiranje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

U posebnim slučajevima teže bolesti djeteta i/ili članova obitelji, smrtnim slučajevima u obitelji djeteta, kao i drugim uvjetima koji nastanu zbog otežane socijalne situacije u obitelji djeteta Upravno vijeće Dječjeg vrtića može umanjiti cijenu usluge, uz suglasnost Gradonačelnika.

Članak 9.

Dječji vrtić u skladu s odredbama ove Odluke, sa roditeljima/korisnicama usluga zaključuje ugovor u kojemu se definiraju prava i obveze ugovornih strana, a naročito mjesečni iznos cijene usluge i rokovi plaćanja, prava i obveze ugovornih strana u slučaju nepridržavanja odredbi ugovora.

Cijena usluge prihod je Dječjeg vrtića i uplaćuje se na žiro račun istog.

Članak 10.

Danom početka primjene ove Odluke, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću »Vladimir Nazor« Kastav (KLASA:021- 05/11-01/06, URBROJ:2170-05-01-1-11-7, od 09.06.2011.g. ) i Odluka o mjerilima temeljem kojih se ekonomska cijena smještaja djece u dječjem vrtiću umanjuje za vrijeme bolesti ili drugog izostanka djece (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 30/07).

Članak 11.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije« i stupa na snagu prvog dana od dana objave, osim članka 3. ove Odluke koji stupa na snagu 01.rujna 2018.g.

KLASA:021-05/18-01/03

URBROJ:2170-05-06/1-18-3

Kastav, 25. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr